За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-462/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-462/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и подмяна на оборудване на територия за широк обществен достъп на площад Екзарх Йосиф в гр. Бяла, обл. Русе - централна градина и прилежащи пространства", с местоположение ПИ 07603.501.2933, 07603.501.3219, 07603.501.2932, 07603.501.2934 по КККР на гр. Бяла

Находищетто на пролетната циклама край село Осенец е в много добро състояние

Находището на пролетната циклама/ботурче (Cyclamen coum) в едноименната защитена местност, попадаща в  землището на с. Осенец, община Разград, е в много добро състояние. Това установи проверка на РИОСВ-Русе вчера. При обход на място е констатирано, че проективното покритие на растението, което в момента е във фаза на цъфтеж, е около 90 %,. Не са открити следи от посегателства или горскостопански дейности. Границите на находището са маркирани с табели и червена боя по дърветата съгласно изискванията на Закона за защитените територии. На територията, контролирана от РИОСВ - Русе има още едно находище на пролетно ботурче, обявено за защитено, което се намира в землището на с. Бреница, община Тутракан. Предстои проверка и оценка на състоянието му.

Защитената местност „Находище на пролетно ботурче“ е обявена още през 1980 г. с цел опазване на пролетната циклама, позната още като пролетно или иберийско ботурче.

Пролетното ботурче, наречено още иберийско (Cyclamen coum Mill.), е многогодишно тревисто растение. Листата са едри, с бъбрековидна форма. Цветовете на растението са едри, лилаво-розови, разположени на дълги дръжки. Цъфти от февруари до април. В България видът е разпространен в Странджа, Източна Стара планина и по Черноморското крайбрежие. Обикновено се среща в дъбови гори и храсталаци. Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения. Включен е и в Червената книга на България – категория „Рядък”. Силно уязвим и забранен за бране за букети рано напролет.

 

 

 

Писмо до възложителя с изх. № И-460/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-460/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на покрива на сграда, общинска собственост, в който се помещава кметство с. Юпер", с местоположение УПИ I-494. кв. 76 по плана на с. Юпер

Писмо до възложителя с изх. № И-459/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-459/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ ХXIV-371, кв. 597 по плана на гр. Русе, общ. Русе и инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на многофамилна жилищна сграда с обществено-обслужващ първи етаж и подземен паркинг в разглеждания имот", с местоположение ПИ ХXIV-371, кв. 597 (идентичен с ПИ 63427.6.371) по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-454/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-454/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Божурово, oбщина Кубрат", с местоположение УПИ I-342, кв. 7 по плана на с. Божурово

Писмо до възложителя с изх. № И-448/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-448/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и пристройка на същестуваща вилна сграда", с местоположение ПИ 61710.612.412 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-447/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-447/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на покрива на сграда, общинска собственост в ПИ 359, попадащ в УПИ IV – "За училище", кв. 21 по плана на с. Мъдрево, общ. Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. № И-446/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-446/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на оградата на парка в с. Равно, oбщина Кубрат", с местоположение УПИ II-градина, кв. 40 по плана на с. Равно

Писмо до възложителя с изх. № И-445/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-445/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на покрив на здравна служба в с. Сеслав, oбщина Кубрат", с местоположение УПИ VII-151, кв. 21 по плана на с. Сеслав

Писмо до възложителя с изх. № И-444/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-444/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на парка в ПИ № 365, УПИ VIII, кв. 61 в с. Беловец /Беличица/, oбщина Кубрат"

Галерия