За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3987/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3987/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Водоснабдяване на сграда", с местоположение ПИ с номер 502.794 по плана на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3986/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3986/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 44358.502.405 по КК и КР на с. Лъвино, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-3972/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3972/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Кабелна линия ниско напрежение от ТП ТКЗС гр. Кубрат до табло в поземлен имот с идентификатор 40422.505.2227 по КК и КР на гр. Кубрат и изграждане на мерене на страна СрН в ТП ТКЗС гр. Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. И-3971/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3971/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, работен устройствен план и план схема за поземлени имоти с идентификатори 61710.505.4391 и 61710.505.78 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3970/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3970/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на уличен водопровод от ОК т. 163 до УПИ VII-401, кв. 61, ул. "Славянска", с. Сандрово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3969/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3969/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Ел. захранване с кабел 20 kV, Трафопост тип БКТП 20/0.4 kV, 250 kVA и Ел. захранване с кабел НН от трафопост тип БКТП 20/0.4, 250 kVA до ГРТ на Силозно стопанство", с местоположение ПИ с идентификатор 75246.2.22 по КК и КР на с. Ушинци, общ. Разград

Превишения на нормата за фини прахови частици са регистрирани в три последователни дни в Русе

В три последователни дни от 29 септември до 1 окотомври АИС „Възраждане“ е регистрирала превишения на нормите на фини прахови частици  от 10 микрона в гр. Русе. Най-високата стойност е отчетена на 29 септември – 60.65 микрограма на кубичен метър (μg/m3), при норма 50 μg/m3

За същия период завишени, но не превишени са стойностите  за фини прахови частици  2.5 μg/m3 и азотни оксиди.

Общо през септември са регистрирани 4 превишения на фини прахови частици  10 микрона в гр. Русе, дължащи се на сухото време, запрашеността на пътните артерии в града, горивни процеси на територията на Република Румъния и данните за локални огнища в околностите на Русе.

Данните за качеството на атмосферния въздух се публикуват ежедневно на интернет страницата на РИОСВ - Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

РИОСВ-Русе даде предписания за почистване на замърсени терени в Източна промишлена зона на Русе

Експерти на РИОСВ-Русе дадоха предписания на община Русе и на дружество, собственик на съседен имот за почистване на замърсени с отпадъци площи. Проверката е осъществена  в края на миналата седмица, в присъствието на собствениците на имотите.

Замърсените площи и нерегламентирано третиране на отпадъци са установени при извънредни проверки през втората половина на септември, свързани с неприятни миризми кварталите „Здравец-Изток“, „Възраждане“ и централните части на града. При обход в кварталите „Тракция“ и „Пухлево дере“ в Източна промишлена зона са констатирани много тлеещи огнища и замърсени с битови отпадъци терени на приблизителна  площ около 100 квадратни метра.

При извънредните обходи дежурните екипи на РИОСВ-Русе са се накъкнали на множество огнища на изгаряне на отпадъци и жп-траверси, установени в Източна промишлена зона и Индустриален парк – Русе (Товарна гара-Изток).

Изгярянето на отпадъци представлява нарушение на Закона за управление на отпадъците, но води и до влошаване на качеството на атмосферния въздух в Русе.

Идходящ № АО-4195-4/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение при речен км. 499 от река Дунав – Русе за съдове с тонаж под 1350 бруто тонаˮ

Решение № РУ-66-ПР/2023 г.

Решение № РУ-66-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Промяна в параметрите на съгласувано инвестиционно предложение за изграждане на цех за производство на булгур, със силозно стопанство, с местоположение поземлен имот 1479 (стар номер УПИ II-1366,1416) - „За производствени и складови дейности“, кв. 130 по плана на с. Дянково, общ. Разград: проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, изграждане на газово стопанство, водоем за противопожарни нужди, монтиране на фотоволтаична централа върху покривни пространства”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „АМЕР“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43578

Галерия