За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-1156/15.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1156/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на електроенергия от възобновяеми източници в с. Ветрен, общ. Силистра и присъединяване към разпределителната електрическа мрежа" с местоположение УПИ V-480, кв. 52 по плана на с. Ветрен

Писмо до възложителя с изх.И-1151/15.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1151/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Монтаж на фотоволтаични панели с мощност до 27 kW върху покрив на съществуваща сграда" с местоположение УПИ XIV-221, кв. 32 по плана на с. Сейдол

Писмо до възложителя с изх.И-1150/15.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1150/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствена консумация с мощност 15 kW" с местоположение УПИ V-219, кв.26 по плана на с. Бъзовец

Писмо до възложителя с изх.И-1149/15.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1149/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 47336.11.61 и 47336.11.58 в местност Вехтите лозя, землище на гр. Мартен, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх.И-1148/15.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1148/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "1. Преустройство, адаптация и промяна предназначението на съществуваща сграда с обществени функции с идентификатор 63427.2.5540.1 по КК и КР на гр. Русе в медицински център с офиси, хотелски стаи и ресторант, ремонт и реконструкция на покривна повърхност
2. Промяна предназначението на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 63427.2.5540.2 по КК и КР на гр. Русе в обществена тоалетна"

Писмо до възложителя с изх.И-1147/15.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1147/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ I-1573-за производствена и складова дейност, кв. 241А по плана на с. Айдемир, общ. Силистра"

Решение № РУ-23-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-23-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план Подробен устройствен план –план за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 54362.63.169 и 54362.63.170 по КК и КР на село Острица, община Две Могили с цел преотреждането им в производствена зона и последващо изграждане на фотоволтаични електроцентрали

Възложител – РИВА-М ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40696

Решение № РУ-16-ПР/2023 г.

Решение № РУ-16-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Оползотворяване на нови отпадъци с код 18 02 02* в горивната инсталация на „Грийнбърн“ ЕООД – площадка-гр.Разград ” с  разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „ГРИЙНБЪРН” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42026

Галерия