За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1315/02.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1315/02.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на овощни насаждения и полски зеленчуци", с местоположение ПИ с идентификатор 32839.15.27 по КККР гр. Искра

Писмо до възложителя с изх. № И-1314/02.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1314/02.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа инсталация 16 kW, за собствено потребление", с местоположение ПИ с идентификатор 67828.1.103 по КККР на гр. Сокол

Писмо до възложителя с изх. № И-1301/01.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1301/01.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нова комбинирана площадка за спортни игри и лека атлетика за нуждите на ПГХТБТ Мария Кюри", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.504.147 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1300/01.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1300/01.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на спортна площадка, комбинирана за футбол на малки врати, баскетбол и волейбол", с местоположение УПИIII-179, кв. 11 по плана на с. Кривня

Писмо до възложителя с изх. № И-1299/01.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1299/01.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ IX-159, кв. 25 по плана на гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх. № И-1298/01.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1298/01.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива - проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-166 училище, кв. 10 по плана с. Паисиево, общ. Дулово и инвестиционно намерение за Основен ремонт на физкултурен салон и обслужващи помещения на СУ Христо Ботев", с местоположение УПИ VI-166 училище, кв. 10 по плана на с. Паисиево

Писмо до възложителя с изх. № И-1297/01.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1297/01.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват: поземлен имот с планоснимачен номер 541, за който е отреден парцел № X-541, кв. 38 по плана на с. Дянково, община Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1294/01.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1294/01.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива - проект за изменениена Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII и УПИ XIV в квартал 9 в гр. Дулово – промишлена зона – север, общ. Дулово и ИП за Склад за съхранение на селскостопанска продукция", с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1797 по КККР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № И-1285/01.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1285/01.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Външно електрическо захранване", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.333.122 (идентичен с УПИ XIII-106 пп, кв. 888) по КККР на гр. Русе

Галерия