За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-662/19.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-662/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Фотоволтаична електрическа централа изцяло за собствени нужди /ФЕЦ-СН/ с АС (променлив ток) мощност 40 kW, разположена на покрив на сграда 1 в имот 07603.912.489, м-ст Бикя, гр. Бяла, общ. Бяла"

Писмо до възложителя с изх. № И-656/19.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-656/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на общински път с идентификатор 39788.2.226 по КК и КР на с. Кривина, общ. Ценово"

Писмо до възложителя с изх. № И-655/19.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-655/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Почистване и промяна на наклона на воден обект без име (съществуващ канал за отвеждане на водата), както и построяване на нов плочест водосток при км.1+445,00 - допълнение към инвестиционно предложение Общински път RSE 2067/III-2001/ Ветово Глоджево/ - Ветово - /III-2302/ Семерджиево - Ветово/ - реконструкция и рехабилитация на участък от км 0+000 /III-2001 Русе - Глоджево/ до км 3+300 /III-2302 Червена вода-Ветово-Сеново/ и строителство на нов път в участъка от км 1+460 до км 1+780, Община Ветово, Област Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-654/19.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-654/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на ул. "Дунав", ул. "Кръстю Божинов" и ул. "Антон Иванов" в с. Кривина, общ. Ценово"

Писмо до възложителя с изх. № И-653/19.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-653/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт (частичен) на покрив на сграда - общинска собственост, в която се помещава паспортна служба в гр. Кубрат", с местоположение сгарда с идентификатор 40422.505.1419.1 по КККР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № И-652/19.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-652/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на детска площадка в ПИ с идентификатор 40422.505.420 в гр. Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. № И-650/19.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-650/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ XIII-391, кв. 17 по плана на с. Червена вода

Галерия