За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-1116/14.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1116/14.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на административна делова сграда в жилищна и пристройка за жилищни нужди" с местоположение ПИ 73496.501.3695 по КККР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх.И-1115/14.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1115/14.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда за обществено обслужване - читалище в с. Зафирово" с местоположение УПИ II-общ., кв. 27 по плана на с. Зафирово

Експерти на РИОСВ – Русе проверяват на място нов пожар в защитена местност „Калимок-Бръшлен“

След получен сигнал за запалени два пожара край защитена местност „Калимок-Бръшлен“, в района на селата Бабово и Нова Черна, експерти от РИОСВ-Русе веднага реагираха и отидоха на място. И към момента те проверяват състоянието на местността и има ли заплахи за местообитанията и видовете там, предмет на опазване в защитената местност и защитените зони, които се припокриват с площта й.

На този етап е установено, че в района на с. Бабово горят около 400 дка треви в пасище между р. Дутав и селото. Каналът от изток спира разпространението на пожара в посока защитената зона. Отново беше създаден риск за защитените видове, обитаващи ценната влажна зона, в района на втория пожар край с. Нова Черна. Пожарът там е загасен, към момента експертите на РИОСВ-Русе констатираха, че пълните канали са спрели разпространението на пожара и изгаряне на вече създадени гнезда на водолюбиви и водообитаващи птици и животни. Това е вторият случай на пожар за настоящия месец в защитената зона.

Писмо до възложителя с изх. И-1113/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1113/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външна електрическа връзка с кабелна линия 20 kV за фотоволтаична електрическа централа" с местоположение ПИ 38830.601.544 по КККР на с. Костанденец

Писмо до възложителя с изх. И-1112/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1112/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Енергийно обновяване на публичен сграден фонд - Читалище в с. Алеково, общ. Алфатар" с местоположение УПИ XI-184, кв. 23 по плана на с. Алеково

Писмо до възложителя с изх. И-1111/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1111/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на уличен водопровод и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 63427.8.801 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе" с местоположение ПИ 63427.8.801 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1110/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1110/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с гаражи" с местоположение ПИ 61710.502.3611 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-1109/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1109/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за техническата инфраструктура извън урбанизираната територия - трасе ел. кабел за обект Вилна сграда - еднофамилна в ПИ с идентификатор 63427.169.863 в мастност Гълъбец, землище гр. Русе" с местоположение ПИ 63427.169.863 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1108/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1108/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и трасе на защитна тръба ф110 мм с кабел САВТ 4х95 мм2 от ФЕЦ, разположена в имот с УПИ IX-57, кв. 6, ул. Ал. Стамболийски 49, до ново електромерно табло, монтирано кум конструкцията на мачтов трафопост Т-5 Д. Абланово в с. Долно Абланово, общ. Русе" с местоположение УПИ IX-57, кв. 6 по плана на с. Долно Абланово

Писмо до възложителя с изх. И-1107/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1107/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и трасе на защитна тръба ф110 мм с кабел САВТ 4х95 мм2 от ФЕЦ, разположена в имот с УПИ IV-1262, кв. 28, ул. Родопи 2, до ново електромерно табло, монтирано на фасадата на трафопост Т-1 Горичево в село Горичево, общ. Кубрат" с местоположение УПИ IV-1262, кв. 28 по плана на с. Горичево

Галерия