За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3932/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3932/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Увеличаване на икономическия размер на стопанство", с местоположение ПИ с идентификатори 54105.27.50, 54105.27.51, 54105.27.132, 54105.27.133, 54105.27.134, 54105.27.135 и 54105.32.8 по КК и КР на с. Осенец, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3933/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3933/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение по чл. 154 от ЗУТ на обект: Смесен магазин, Пункт за изкупуване на орехи и ядки и офиси в УПИ № VI-1045, кв. 61, с. Ясеновец, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3931/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3931/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Вътрешно преустройство – приобщаване на балкон и изграждане на стълба за присъединяване на прилежащо таванско помещение № 7 към апартамент с идентификатор 63427.2.2208.11.8, ул. "Шести септември" № 33, ет. 4, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3930/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3930/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на вътрешен път към Автокомплекс в ПИ 63427.106.40, местност "Харманлъка", гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3929/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3929/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на ул. Д-р "Петър Берон", в участъка от тупик при сградата на Община Русе до бул. "Ген. Скобелев", гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3924/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3924/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Финансиране на малко стопанство за неговото развитие", с местоположение поземлен имот с номер 591, кв. 51, кв. 52 по плана на с. Старо село, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. И-3923/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3923/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 02587.125.4 по КК и КР на с. Лом Черковна, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-3921/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3921/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 05133.80.18 по КК и КР на с. Лом Черковна, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-3920/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3920/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 38529.193.122 по КК и КР на с. Копривец, общ. Бяла

Галерия