За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1789/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1789/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на парково осветление към допълнителни експозиционни площи на територията на Мемориален комплекс Военно гробище 1916 г.", с местоположение ПИ 83524.50.12 по КККР на с. Шуменци

Писмо до възложителя с изх. № И-1781/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1781/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Обществено-обслужваща сграда за траурни дейности в УПИ XII-444, поземлен имот с идентификатор 63427.6.444, кв. 859, ж.к. Чародейка-Г-Север, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1780/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1780/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на уличен канал от УПИ XI-270, кв. 597 по плана на гр. Русе до съществуваща ревизионна шахта на бл. 303, ж.к. Чародейка-Г-Север"

Писмо до възложителя с изх. № И-1778/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1778/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и преустройство на самостоятелен обект и разделянето му на два отделни самостоятелни обекта-жилища, без промяна на предназначението му", с местоположение ПИ 61710.505.944 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1777/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1777/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП)- изменение план за регулация (ИПР) и план за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.8.1048 (идентичен с УПИ VII-1048, кв. 3008) по КККР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1773/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1773/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на съществуваща базова станция № 4739 на „ЦЕТИН България” ЕАД", с местоположение ПИ 24092.87.21 по КККР на с. Бели Лом

Писмо до възложителя с изх. № И-1772/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1772/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на съществуваща базова станция № 4693 на „ЦЕТИН България” ЕАД", с местоположение ПИ 21926.6.30 по КККР на с. Долец

Писмо до възложителя с изх. № И-1771/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1771/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на съществуваща базова станция № 4628 на „ЦЕТИН България” ЕАД", с местоположение ПИ 81150.10.61 по КККР на с. Чернолик

Писмо до възложителя с изх. № И-1770/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1770/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на автомивка на самообслужване и офис", с местоположение УПИ II-141, кв. 54 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № И-1769/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1769/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) на парцел VI-299, кв. 25, който е отреден за поземлен имот 318 и поземлен имот 299 по регулационния план на с. Топчии, община Разград"

Галерия