За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-599/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-599/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация за ПИ с идентификатор 61710.505.5226 по КК и КР на гр. Разград, за който е отреден парцел VIII-5226, кв. 86 по плана на гр. Разград" с местоположение ПИ 61710.505.5226 по КККР гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-598/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-598/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на силозно стопанство за съхранение на зърнени култури", с местоположение ПИ 24030.501.3120 по КККР гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № И-597/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-597/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на улици в населените места на територията на община Ценово, обл. Русе", с местоположение ПИ ", с местоположение ул. „Урожайна”, ул. „Възраждане” в с. Белцов, ул. „Рила”, ул. „Отец Паисий”, „Неофит Рилски”,, ул. „Кирил и Методий” в с. Беляново, ул. „Иван Вазов”, част от ул. „Г. Иванов”, част от ул. „Хр. Ботев”, част от ул. „Л. Каравелов” в с. Джулюница, ул. „Иван Вазов”, ул. „Рила”, част от ул. „Олимпи Панов” в с. Долна Студена, ул. „Околчица”, ул. „Преслав” в с Караманово, ул. „Клокотница”, ул. „Бачо Киро” в с. Кривина, ул. „Преслав”, ул. „Приста” в с. Новград, ул. „Мизия”, ул. „Петрохан” в с. Пиперково, ул. „Отец Паисий”, ул. „Преслав”, ул. „Хан Крум”, ул. „Оборище”, част от ул. „Яне Сандански” в с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-596/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-596/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Разширяване на съществуващо стопанство от трайни насаждения", с местоположение ПИ 72337.200.26, 72337.200.27, 72337.200.28, 72337.200.29 и 72337.200.30 по КККР на с. Тертер

Писмо до възложителя с изх. № И-595/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-595/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на Община Завет, Подобект 4: Улици в с. Иван Шишманово, Подобект 4.2: с. Иван Шишманово - ул. "Васил Левски" ОК 4 - ОК 34"

Писмо до възложителя с изх. № И-594/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-594/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Присъединителни съоръжения за захранване с ел. енергия на тръбен кладенец и изграждане на навеси за стопански инвентар, автомобилен кантар, вътрешни пътища и площадка за маневриране", с местоположение ПИ 69804.39.22 по КККР на гр. Стрелково

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Ариес-14” ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-440-(6)/26.02.2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предложение за „Водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец за нуждите на напояване, намиращ се в ПИ 44495.1.464 по КККР на с. Любен, общ. Ситово, обл. Силистра” с местоположение ПИ с идентификатори 44495.1.464, 44495.1.463, 44495.1.248, 44495.1.250 и 44495.1.63 по КККР на с. Любен, общ. Ситово

Възложител „Ариес-14” ООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46737

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Изходящ № АО-478-/3/-20.02.2024 г.

Съобщение за план/програма:  Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на подземна кабелна линия 33 kV от поземлен имот с идентификатор 20184.39.264 до поземлен имот с идентификатор 20184.2.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „ИВКОМ“ ЕООД.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „Напояване на 62.59 ха земеделски земи, засаждани с културни насаждения, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи, в землището на с. Сандрово, общ. Русе – масиви 60, 61 и 33“.

Възложител – „ИВКОМ“ ЕООД.

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация с Вх. № АО-6010-9/21.02.2024 г., както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46569
  1. От общинската администрация на Община Русе и Кметство село Сандрово.

Заинтересованата общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе и Кметство село Сандрово.

Галерия