За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ - Русе изиска да бъде уведомена за пожара на депото за отпадъци

РИОСВ-Русе изиска от оператора на Регионално депо - Русе да бъде уведомена след приключване на действията по ликвидиране на пожара късния следобед вчера. Сигналът за възникналия инцидент в действащата „Трета клетка“ на депото е постъпил в инспекцията вчера, в края на работния ден. Незабавно на място са се отзовали директорът на екоинспекцията Анелия Николова и експерти от Дирекция „Контролна дейност“. На терена на РД - Русе са били специализираните органи от Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които са третирали възникналото огнище с вода и пръст. Засегнатите площи са били предварително третирани с пръст. Това се потвърждава и от видеонаблюдението на обекта, до който РИОСВ -  Русе има осигурен достъп. Засегнатата площ е от около 200 м2

За тази година дружеството „Берус“ ООД, което е експлоатирало съоръжението, е санкционирано с 7000 лв. за допуснато нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци през месец февруари, в нарушение разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

450593869 992010149340344 4056919698858389107 n Pojar RD Ruse 18 07 2024

 

Уведомление с Вх. № АО-3496/01.07.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-3496/01.07.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за надграждане на съществуващо локално пречиствателно съоръжение за производствени отпадъчни води от промишлената площадка на „Оргахим“ АД в Западна Промишлена Зона на гр. Русе. Планирани са следните допълнителни съоръжения: Усреднител – ретензионен резервоар; Контактен резервоар след хлориране и помпа за подаване на вода към флотатор; Тръбен смесител (флокулатор); Напорен флотатор; Събирателен резервоар за флотирана вода, след флотатор; Събирателен резервоар за флотат, след флотатор; Резервоар за утайки; Утайкоуплътнител; Смесител за утайки; Камерна филтърпреса.

Възложител –  „Оргахим“ АД.

Уведомление с вх. № АО-3509/02.07.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3509/02.07.2024 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение с цел промишлено водоснабдяване”, с местоположение ПИ с идентификатор 47977.106.8 по КККР на с. Мечка, общ. Иваново

Възложител – „ГИП” ЕООД

Решение № РУ-59-ПР/2024 г.

Решение № РУ-59-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение„Почистване на поземлени имоти с идентификатори 38529.193.7 и 38529.193.8 по КК и КР на с. Копривец, общ. Бяла с начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя“, от горско-дървесна и храстова растителност с цел използването им като нива”. Решението е с разпоредителна част “да не се извършва ОВОС”.

Възложител – „АГРОФАКТОР“ ЕООД

с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47513

Писмо до възложителя с изх. № И-2724/03.07.2024 г.

 Писмо до възложителя с изх. № И-2724/03.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на брезентови складове за съхранение на готов биотор, добивана при отглеждането на калифорнийски червеи и торохранилище за СЖП, в животновъден обект с № 18370/19.06.2020 г. и 18370/05.12.2013 г., с местоположение в УПИ № XXII-26, кв. 3 по плана на с. Обретеник, обл. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-2723/03.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2723/03.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристрийка на един етаж и реконструкция на покрив с надзид до 1.5 м на същестуваща сграда" с местоположение ПИ 63427.149.504 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-2708/03.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2708/03.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка за селскостопански инвентар към навеси" с местоположение ПИ 66158.69.114 по КККР на с. Семерджиево

Писмо до възложителя с изх. № И-2707/03.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2707/03.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда" с местоположение УПИ IV-221 по плана на с. Островче

Писмо до възложителя с изх. № И-2706/03.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2706/03.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на дневен център за стари хора в кв. „Родина 1“, на ъгъла на ул. „Димчо Дебелянов“ и ул. „Чипровци“, гр. Русе, ПИ с идентификатор 63427.5.1220, в УПИ III-за обществено-обслужваща сграда в кв. 752" с местоположение ПИ 63427.5.1220 с по КККР на гр. Русе

Галерия