За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-4684/29.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4684/29.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова измервателна линия за присъединяване на клиент – „Каолин“ ЕАД – площадка в гр. Дулово и преустройство на изходен колектор на съществуващи регулиращи линии с местоположение поземлен имот с идентификатор 44358.7.1022 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лъвино, общ. Исперих", с местоположение ПИ 44358.7.1022 по КККР на с. Лъвино

Писмо до възложителя с изх.И-4677/25.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4677/25.11.2022 г., относно ИП/ПП за „План за разширяване на съществуващо стопанство от трайни насаждения", с местоположение ПИ 30212.228.4 по КККР на с. Задруга

Писмо до възложителя с изх.И-4673/25.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4673/25.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изсичане на храсти и единични дървета, попадащи в сервитута на общински път SLS 1131/ II-21 Тутракан-Търновци (Пожарево-Дунавец) от км 6+057 до км 9+280"

Писмо до възложителя с изх.И-4663/25.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4663/25.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на част от съществуващо помещение за техническо обслужване на автомобили, включващо ремонт на ходова част, смяна на масла, филтри, антифриз, накладки", с местоположение сграда с идентификатор 63427.2.2896.1 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх.И-4662/25.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4662/25.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на КПИИ: ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 66425.501.4714 и 66425.501.1651 по КККР на гр. Силистра; ИП: Изграждане на жилищна сграда"

Писмо до възложителя с изх.И-4661/25.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4661/25.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда с гаражи малък басейн", с местоположение ПИ 61710.609.4437 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх.И-4660/25.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4660/25.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 68713.29.229 по КККР на с. Стамболово, общ. Сливо поле"

Галерия