За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-17-ОС/2023 г.

Решение № РУ-17-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2023 г., преходни от 2022 г., в гори, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав” – гр. Кубрат, включващо горски подотдели 1038-я, 1038-м, 1038-а1, 1038-ч, 1098-я, 1087-в, 163-е, 1092-в, 1092-е, 1098-а1, 1098-ю, 1114-в, 1162-в, 1178-б, 1178-в, 1178-е, 1183-е, 1183-з, 1036-ж, 1085-в, 1085-а, 1099-б, 1099-в, 1134-ж, 1159-в, 1114-г, 1116-д, 1082-б, 1082-м, 1163-в, 1038-ш, 138-х, 1152-т, 1016-д, 1074-к1, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони: BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.), при спазване на посочените задължителни условия

Решение № РУ-43-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-43-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 80738.57.6, 80738.57.7, 80738.57.8, 80738.57.9, 80738.57.10, 80738.57.11, 80738.57.12, 80738.57.13, 80738.57.15, 80738.57.16, 80738.57.19, 80738.57.20 и проектни идентификатори 80738.57.32 и 80738.57.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черковна, общ. Дулово, с цел обединяване на имотите и отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ и създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 1 984 kW.

Възложител – „Черногор Агро“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42836

Изходящ № АО-2557-(1)/17.05.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Модулна станция за светли горива на самообслужване ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.7204 по КККР на гр. Разград

Решение № РУ-23-П/2023 г.

Решение № РУ-23-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Електрическо захранване с кабел 20 kV и изграждане на БКТП 20 kV/0.4 kV за захранване с електрическа енергия на УПИ VI-170, кв. 31 по плана на с. Черковна, общ. Разград, отреден за „Обществено и делово обслужване”.

Възложител –  Е. Хасан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.05.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43376

Уведомление с Вх. № АО-2760/18.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2760/18.05.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане/обособяване на площадка за събиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия в имот с идентификатор № 55186.100.411, находящ се в землището на с. Паисиево, общ. Дулово, обл. Силистра.

Възложител – „Клийн Еколоджи“ ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-2557/04.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2557/04.05.2023 г. за инвестиционно предложение за „Модулна станция за светли горива на самообслужване” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.7204 по КККР на гр. Разград, възложител „ДЕВОН” ООД

РИОСВ-Русе представи проекта „Събирай – рециклирай“ в три градини в Силистра

DG Yan Bibiyan Експерти на РИОСВ-Русе представиха в ДГ „Добруджа“, ДГ „Ян Бибиян“ и ДГ „Нарцис“ в Силистра проекта „Събирай – рециклирай“ през май. В групи от прeдучилищен етап на образование в детските зеведения е изнесена презентация за ползите от разделното събиране на отпадъците от опаковки за природата и човека. Всяко детско заведение получи комплект, съдържащ три цвята контейнери, обозначени със символа за рециклиране, стикери и карти за игра на предмети, които трябва да се изхвърлят в съответния цвят кош, както и указателно табло. С проекта „Събирай – рециклирай“ инспекцията участва в националната програма „Mладежи за околната среда” на Министерството на околната среда и водите. В края на урока всяко дете получи индивидуална книжка и стикер, предоставени от организацията „Екопак“, с която Община Силистра има сключен договор.

Откритите уроци се проведоха в навечерието на Световния ден на околната среда -5 юни, чиято тема тази година е свързана със замърсяването с пластмаса. Целта на проекта „Събирай – рециклирай“ е възпитаване на отговорно отношение към околната среда и създаване на навици за разделно събиране на ежедневно генерирания отпадък в детските и учебни заведения.

През април  проектът „Събирай – рециклирай“ бе представен в детски градини в гр. Русе, а със старта на новата учебна година открити уроци ще бъдат проведени в три детски градини в гр. Разград.

Писмо до възложителя с изх. И-2148/23.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2148/23.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на водопроводно отклонение", с местоположение УПИ XIV-26, кв. 11 по плана на с. Ветрен, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-2152/23.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2152/23.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Ремонт и обновяване на сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.948 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2151/23.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2151/23.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 63427.156.737 и 63427.156.738 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе"

Галерия