За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1257/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1257/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 30 kW, разположена на терен в УПИ III-261, кв. 47, ул. "Баба Тонка" по регулационния план на с. Борисово, общ. Сливо поле"

РИОСВ-Русе състави акт на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение  на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД  за неспазване на условие в комплексното разрешително (КР) на дружеството и допуснато разпространение на миризми извън производствената площадка. Актът е съставен в отсъствие на законовия представител,  в присъствието на експерти и граждани, поканени за свидетели, като ще бъде депозиран в деловодството на дружеството.  

На 9 април, в периода от 19:47 ч. до 23:00 ч., в инспекцията са постъпили 43 сигнала чрез зеления телефон, контактната форма на интернет страницата и  електронната поща на РИОСВ – Русе, както и в МОСВ. Всички, подали сигналите  съобщават, че органолептично са усетили  миризмата на „изгорял бакелит“, характерна за дейността на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД. Голяма част от сигналите са приети от кварталите  „Възраждане“, „Здравец“ и централна градска част на Русе. В същия диапазон от време миризмата е била потвърдена от експерти на РИОСВ-Русе.

При преглед на метеорологичните данни от Автоматичната измервателна станция за контрол качеството на атмосферния въздух „Възраждане“ в град Русе, към 20.00 ч. на 09 април,  вятърът е бил с посока  изток – югоизток, като до 23.00 ч. не е настъпила промяна. 

При преглед на данните от пункта за собствен мониторинг, разположен на територията на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД е установено, че в периода между 18.00 ч и 21.30 г. са регистрирани високи стойности по показатели  р-крезол и нафтален (над максимално еднократните концентрации за тези показатели, определени в Наредба № 14/1997 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места). Веществата са в състава на миризмата на „изгорял бакелит“, характерна за дейността на дружеството.

За неспазване на условие в КР  в Закона за опазване на околната среда е предвидена имуществена санкция в размер от 10 до 500 хил. лв.

Писмо до възложителя с изх. № И-1256/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1256/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с пикова мощност до 195 kW, за производство и продажба на електрическа енергия", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7418 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1255/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1255/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.149.105 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.149.105 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1254/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1254/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Развитие на стопанството с отглеждане на трайни насаждения в землището на с. Манастирци, общ. Лозница", с местоположение ПИ с идентификатори 47041.39.11 и 47041.39.12 по КККР на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № И-1253/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1253/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на следните обекти в УПИ XIII-460, кв. 121 в с. Тетово: I етап - Нагазин за промишлени стоки и фризьорски салон и II етап - Едноетажна жилищна сграда с размери 10.0х8.00м"

Писмо до възложителя с изх. № И-1252/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1252/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на обща част от триетажна сграда на ТПК Стоян Иванов - гр. Разград, представляваща част от стълбищна площадка на трети етаж, в санитарен възел и присъединяването му към офис 1", с местоположение СОС с идентификатор 61710.505.7172.3.2 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1251/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1251/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за селскостопански инвентар", с местоположение УПИ XIX-1114, кв. 82 по плана на с. Ново село

Писмо до възложителя с изх. № И-1250/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1250/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на гараж за кемпер и каравана в УПИ V-1884, кв. 94 по плана на с. Ряхово, общ. Сливо поле", с местоположение УПИ V-1884, кв. 94 по плана на с. Ряхово

Писмо до възложителя с изх. № И-1249/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1249/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за материали и инвентар", с местоположение ПИ с идентификатор 63668.152.363 по КККР на с. Ряхово

Галерия