За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1630/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1630/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрическо захранване за жилищна сграда в ПИ с идентификатор 63427.2.5881 (идентичен с УПИ IV-1445 и 1446, кв. 270) по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1629/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1629/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съгласно чл. 150 от Закона за устройство на територията: • Изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП - ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XII - 269 в квартал 16 по плана на село Поройно, общ. Дулово, с цел актуализиране на линиите на застрояване и промяна на предназначението на имота от „за обществено обслужване” в имот „за обществено обслужване и безвредни производствени дейности”, който да бъде основа за изграждане на пекарна за тестени изделия. Устройствена зона ще се запази „Жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина - (Жм)”, плътност на застрояване - до 60%, интензивност на застрояване - до 1.2, минималната озеленена площ - 40% и свободно застрояване.
Технически инвестиционен проект за „Преустройство и пристройка към съществуващ кафе- бар за обособяване на пекарна за тестени изделия”

Писмо до възложителя с изх. № И-1628/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1628/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на трансформаторен пост тип БКТП 20/0.8 kV и кабел 20 kV за него, с цел присъединяване към ел. мрежа на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 700 kW", с местоположение УПИ VI-675, кв. 116 по плана на гр. Глоджево

Писмо до възложителя с изх. № И-1627/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1627/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Премахване на над 20 броя дървета във връзка с изпълнение на проект: Реконструкция и рехабилитация на път RSE 1022/II-51, Бяла-Копривец/-Бистренци-Дряновец с дължина на участъка 10.850 км", с местоположение ПИ 04162.501.506, 04162.501.508, 04162.16.124 по КККР на с. Бистренци и ПИ 55988.261.102 по КККР на с. Пет кладенци

Писмо до възложителя с изх. № И-1626/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1626/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ с планоснимачен номер 691, за който е отреден парцел № I-343, кв. 24 по плана на с. Пороище, община Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1625/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1625/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане въздушно електрозахранване ниско напрежение (ВМрНН) от ТП1 Киченица, общ. Разград, обл. Разград за обект „Стопанска сграда” с. Киченица, общ. Разград, обл. Разград, Стопански двор, кв. 41, УПИ II-407"

Писмо до възложителя с изх. № И-1624/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1624/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на въздушно електрозахранване ниско напрежение (НН) от СТП1 Ножарово, общ. Самуил, обл. Разград за обект „Сграда с идентификатор 52341.501.357.1” с. Ножарово, общ. Самуил, обл. Разград, ПИ 52341.501.357"

Писмо до възложителя с изх. № И-1623/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1623/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН) от новомонтиран шкаф кабелен (ШК), част от кабелна мрежа НН към СТП „РТС” гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград до новомонтирано електромерно табло (ЕМТ) за обект „Обществено обслужващ обект” гр. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Смирненски” № 24, кв. 120, УПИ II-2887 (ПИ 32874.502.2887)"

Писмо до възложителя с изх. № И-1622/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1622/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация и реконструкция на общински път RSE 3056 /III-2001/ Ветово - м. Лагера Смирненски /RSE 1135/, град Ветово, община Ветово", с местоположение от ул. ,,Трети март” до края на регулацията, от км 0+045.00 до км 1+220.00 в гр. Ветово

Галерия