За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-772/27.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-772/27.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация на ул. "Простор", от ОТ 40 /пт1/ до ОТ 49 /пт26/ по регулационния план на с. Стамболово, община Сливо поле, област Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-763/27.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-763/27.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), находящ в ПИ с идентификатор 07603.912.348 по КККР на гр. Бяла, област Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-759/26.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-759/26.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на уличен водопровод по ул. "Рибарица" от края на съществуващия уличен водопровод Ф60 до ПИ с идентификатор 63427.2.5178, гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-758/26.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-758/26.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с номинална мощност 900 kW", с местоположение ПИ 07603.279.49 по КККР на гр. Бяла

РИОСВ-Русе излъчи победители в конкурса за комикс

РИОСВ-Русе определи победителите в конкурса за комикс, посветен на Световния ден на влажните зони. Тази година главният герой бе Eвроазиатският бобър (Castor fiber), чието присъствие е регистрирано през  есента на 2020 г., във водосбора на р. Русенски Лом. В комисията по оценката на творбите се включи и изследователят на комиксовото изкуство Стоян Стоянов. До предварително обявения срок в инспекцията постъпиха над 100 комикса от трите области в териториалния обхват на инспекцията. Най-масово са участвали децата от НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ и Студио за изобразително изкуство „Мармалад“ – гр. Русе. Призовите места са за възпитаници на ОУ „Отец Пайсий“ и  ПГСАГ „Пенньо Пенев“ в гр. Русе.

С най-добрите комикси ще бъде подготвена изложба  във фоайето на инспекцията, която ще бъде посветена на  Международния ден на бобрите - 7 април.

Пълният списък е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/konkursi-na-riosv-ruse

Ново: Отличени автори в конкурса за комикс на РИОСВ-Русе по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2024 г.

Отличени автори в конкурса за комикс  на РИОСВ-Русе по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2024 г., на тема:

„Един ден и една нощ от живота на бобъра...“

 

I ва възрастова група:

I во място - Сияна Яворова Тодорова, VII г клас, ОУ „Отец Паисий“ - гр. Русе;

II ро място - Мариела Ивелинова Драганова - 13 г., ОУ „Васил Априлов“ - гр. Исперих;

III то място - Ваная Негославова Маринова - VI б клас, НУИ „Проф. В. Стоянов“ - гр. Русе.

Специални награди на РИОСВ-Русе:

Ния Красенова Йорданова, НУИ „Проф. В. Стоянов“ - гр. Русе;

Виктор Светозаров Бисеров - VI б клас, ОУ „Ангел Кънчев“ - гр. Русе

Сезгин Мустафа Февзула,  VI клас, ОУ „Отец Паисий“ - с. Подайва, Община Исперих;

Сезер Мустафа Февзула, VI клас, ОУ „Отец Паисий“ - с. Подайва, Община Исперих.

 

Поощрителна награда:

 Ерай Ервин Саафи, 10 г., ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Русе.

 

II ра възрастова група:

I во място - Боян Николаев Недков, VIII клас ПГСАГ“ „Пеньо Пенев“, гр. Русе;

II ро място - Павел Антонов Василев, 17 г., Школа за рисуване „Мармалад“ - гр. Русе;

III то място - Цветелина Ивайлова Атанасова - X а клас, СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат.

Победителите в конкурса от Русе ще получат грамоти и предметни награди, които ще ги очакват в Информационния център на  Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе (бул. „Придунавски“ № 20) след 6 март  2024 г. На останалите автори наградите ще бъдат изпратени по пощата на посочените адреси.

За допълнителни въпроси можете да се обръщате към Рени Петрова-гл. експерт по „Връзки  с обществеността”  на телефон: 082/ 820 772.

Екипът на РИОСВ-Русе изказва благодарност на участниците в конкурса и пожелава здраве и пролетно настроение!

Изходящ № АО-1037-(1)/29.02.2024 г.

Съобщение за изработване на проект за Изменение на Подробен устройствен план (ИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 18589.501.1725 кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гецово, общ. Разград

Изходящ № АО-1036-(1)/29.02.2024 г.

Съобщение за изработване на проект за Изменение на Подробен устройствен план (ИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 18589.501.1695 и 18589.501.1696 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гецово, общ. Разград

Галерия