За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3264/01.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3264/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) и промяна предназначението на земята на поземлен имот с идентификатор 61710.612.4147 по КК на гр. Разград, с цел изграждане на жилищна сграда с гараж и малък басейн” с местоположение поземлен имот № 61710.612.4147, гр. Разград, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3263/01.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3263/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар”, с местоположение имот  № 010058, с. Средоселци, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3262/02.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3262/02.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Преустройство на жилищна сграда в магазин за хранителни стоки”, с местоположение УПИ II-284, кв. 20, с. Полско Косово, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3261/01.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3261/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на самостоятелен търговски обект в сграда в магазин за промишлени стоки” с местоположение имот  № 61710.505.539, гр. Разград, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3260/01.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3260/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Изграждане на базова станция за мобилни услуги”, гр. Русе, бул. Липник 72, бл. Енергетик 1, вх. 1

Писмо до възложителя с изх. № 3259/01.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3259/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение  имот  № 66425.501.8924.10, гр. Силистра, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3258/01.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3258/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на надстройка на съществуваща жилищна сграда и пристройка на три етажа към нея” с местоположение имот  № 63427.5.763, гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3257/01.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3257/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на поземлен имот с идентификатор 63427.2.1173 и изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 16 до о.т. 15 и от о.т. 15 до о.т. 29 в кв. 4 по плана на гр. Русе”, гр. Русе, община Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 3256/01.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3256/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР), с който да се измени дворищно - регулационната граница между УПИ VIII-785 и IX-786 в кв. 38 по кадастралния план на село Николово, Община Русе”  

Писмо до възложителя с изх. № 3255/01.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3255/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ III-169, IV-170 и X-166, кв. 21 по плана на с. Стамболово, общ. Сливо поле” 

Галерия