За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-3-П/2015 г.

Решение № РУ-3-П/2015 г.. за прекратяване на процедурата по глава шеста на ЗООС за план/програма Подробен устройствен план-План за застрояване на ПИ 154562 в землището на град Исперих, предвиждащ промяна предназначението на земеделска земя в имот, отреден за обществено обслужване.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.03.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 22 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 22 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Преустройство и разширение на съществуващо ЖП разтоварище за дизелово гориво с капацитет 100 куб.м. в складово стопанство за горива с общ капацитет 250 куб.м., нови ЖП и авторазтоварище”, с местоположение УПИ ХС по регулационен план на “ТМ” АД - гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  16.03.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ 1-1/2015 г.

Решение № РУ 1-1/2015 г.. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за “Добив на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ “Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.03.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 21 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 21 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Обособяване на помещение за смесване на компонентни с цел получаване на добавки за бои, лакове и покрития за стени, дърво и метал на водна основа”, с местоположение УПИ ХІV, кв. 17, образуван от имот 501.220, по плана на с. Писанец, общ. Ветово

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  13.03.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ- 20 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 20 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов подземен резервоар с цел осигуряване на допълнителни вместимости за съхранение на биокомпоненти в Пласментно-снабдителска база Русе”, с местоположение УПИ VI по регулационния план на „ТМ” АД-гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  10.03.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Изходящ № АО 776/04.03.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), пластмаса, хартия и стъкло” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.495 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № АО 734/27.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали” с местоположение: ПИ с № 000111 в землището на с. Голямо Враново 

Изходящ № АО 747/27.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за  Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с номер 009032 в землището на гр. Мартен, общ. Русе, предвиждащ промяна предназначението на земята и обединяване със съседен имот с номер 009046 за разширение на съществуваща складова база за горими течности  

Изходящ № АО 409/24.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на р. Дунав” с местоположение: участък от км 464.000 до км 462.300

Галерия