За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 на Наредбата от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложгител “ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРД” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 14948.91.6, 14948.91.7, 14948.91.8, 14948.91.9, 14948.91.29 и проектни идентификатори 14948.91.132 (част от 14948.91.47) и 14948.91.134 (част от 14948.91.31) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главан, общ. Силистра, с цел обединяване на имотите и отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ за създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа и парцеларен план /ПП/ за трасе на кабел за захранване с електроенергия.

Възложител – “ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРД” ЕООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2374-1/21.04.2023 г. и допълнителна информация с Вх. № АО-2374-2/27.04.2023 г. са достъпни чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43212

 

 

 

 

23.05.2023 г. - Отбелязване на Международния ден на биологичното разнообразие в ДГ „Слънце“ - гр. Русе

На 23 май, децата от Трета група „Приятели“ (филиал „Слънчевата къща“) на ДГ „Слънце“ отбелязаха Международния ден на биологичното разнообразие и Световния ден на костенурката.  Пред любознателната аудитория авторите на образователния пакет „Разходка в парка“, служители на екоинспекцията обогатиха познанията на децата за видовете паркове, архитектурните и декоративните им елементи, както и за най-често срещаните обитатели – птици и животни в обособените терени в градската среда. Децата вече знаят защо птиците от семейство вранови имат сложно социално поведение, кой е най-гласовитият представител след птиците, как да различим мъжкия и женския синигер, коя птица харесва лъскавите предмети.

Дворът на ДГ „Слънце“ е чист, приветлив и поддържан. В него растат чинар, липа, явор, ела, но освен това децата полагат чудесни грижи за мини ботаническата си градина. Днес възпитаниците от Четвърта група - „Слънчевата къща“ посадиха нови цветя.

В края на урока експертите на РИОСВ-Русе получиха специален поздрав, приложна творба и покана за следваща екологична инициатива.  

IMG 9528 IMG 9575 IMG 9589
IMG 9633 IMG 9629 IMG 9672
IMG 9699 IMG 9680 IMG 9716

 

Писмо до възложителя с изх. И-2113/19.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2113/19.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Пристройка-навес към навес за складиране на селскостопанска продукция", с местоположение ПИ с идентификатор 72337.454.23 по КК и КР на с. Тертер, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-2112/19.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2112/19.05.2023 г., относно ИП/ПП за "План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2023 г. в гори, стопанисвани от ТП ДГС Сеслав" с местоположение ПИ с идентификатор 11449.35.21 по КК и КР на с. Владимировци, общ. Самуил, ПИ с идентификатор 30065.211.2 по КК и КР на гр. Завет, общ. Завет, ПИ с идентификатор 32192.29.911 по КК и КР на с. Иван Шишманово, общ. Завет, ПИ с идентификатор 65650.36.4 по КК и КР на с. Свещари, общ. Завет, ПИ с идентификатор 32874.9.122 по КК и КР на гр. Исперих, общ. Исперих, ПИ с идентификатор 38296.34.84 по КК и КР на с. Конево, общ. Исперих, ПИ с идентификатор 37010.73.47 по КК и КР на с. Китанчево, общ. Исперих, ПИ с идентификатор 68552.13.96 по КК и КР на с. Средоселци, общ. Исперих, ПИ с идентификатор 72578.68.176 по КК и КР на с. Тодорово, общ. Исперих, ПИ с идентификатор 58877.8.1 по КК и КР на с. Пчелина, общ. Самуил, ПИ с идентификатор 77579.31.461 по КК и КР на с. Хърсово, общ. Самуил, ПИ с идентификатор 15669.3.98 по КК и КР на с. Голяма вода, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. И-2111/19.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2111/19.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с Р инст. - 989.175 kWp в УПИ VIII-68, кв. 9 по плана на гр. Разград и кабелна линия 20 kV за присъединяване на БКТП-1000 kVA, 20/0.4 kV на Фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с Р инст.-989.175 kWp, Р ном. изх-990 kW"

Изходящ № АО-2569-(1)/17.05.2023 г.

Съобщение за изработване проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация /ПУР/ от  нова о.т. 142  до нова о.т. 145 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 22558.155.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Абланово, местност „В село”, общ. Русе 

Решение № РУ-41-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-41-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на имоти с планоснимачни номера 883 и 895 в кв. 83 по плана на с. Малко Йонково (идентични с поземлени имоти с идентификатори 50512.502.883 и 50512.502.895 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малко Йонково, общ. Исперих) с цел отреждане на имота за фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ)

Възложител – Дж. Фърънджъ.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43072

Решение № РУ-35-ПР/2023 г.

Решение № РУ-35-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Реконструкция и модернизация на съществуваща технологична линия за почистване и боядисване на метални повърхнини на детайли и сборки от заваръчни конструкции”, с местоположение: имоти с идентификатори 47336.82.23 и 47336.82.28 по КК и КР на град Мартен и разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ТМ ТЕХНОЛОДЖИ” АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 22.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41924

Уведомление с Вх. № АО-2719/16.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2719/16.05.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за промяна в параметрите на съгласувано ИП за изграждане на цех за производство на булгур, със силозно стопанство, с местоположение поземлен имот 1479 (стар номер УПИ II-1366,1416) - „За производствени и складови дейности“, кв. 130 по плана на с. Дянково, община Разград. Заявените промени включват: проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, изграждане на газово стопанство и водоем за противопожарни нужди.

Възложител – „АМЕР“ ООД.

С информационен ден за бобъра РИОСВ-Русе отбеляза Деня на биоразнообразието

РИОСВ-Русе, ДГС-Бяла, ученици от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ и ОУ „Иван Вазов“ – гр. Русе посветиха информационен ден на евроазиатския бобър (Castor fiber). Следи от това уникално същество са намерени в територии, попадащи в защитени зони „Ломовете“. Съвместната инициатива е посветена на 31-годишнината от създаването на мрежата от защитени зони Натура 2000 в Европейския съюз (ЕС) и Международния ден на биологичното разнообразие-22 май.

Информационният ден бе открит от директора на екоинспекцията инж. Цонка Христова, която поздрави децата, като ги призова да пазят природата чиста и да бъдат любознателни към околния свят. Специален гост на събитието бе Милен Игнатов, който заедно с неговия преподавател д-р Николай Коджабашев от Лесотехническия университет след проучване докладваха за наличието на 100 -150 териториални семейни групи Дунавските острови.

Към момента евроазиатският бобър няма национационален природозащитен статут в България, тъй като се счита за изчезнал, но е задействана процедура по включването му в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) като строго защитен вид.

В света има два вида бобри-северноамерикански бобър и евроазиатски. Те се считат за умели конструктори, хиидроинженери и разумни лесовъди. Имат структороопределяща роля за пълноводието на реките, биологичното разнообразие, богатата ихтиофауна и др.

Децата получиха клонки и трески, по които личат следи от бобъра, както и маски, които следва да си изработят, след като научиха любопитни подробности за това необикновено животно.

Галерия