За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1816/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1816/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Енергийно и цялостно обновяване на сграда на фирма Ен Ер Джи Софт ЕООД с идентификатор 63427.8.948.1"

Писмо до възложителя с изх. № И-1815/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1815/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план /ИПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 35715.25.459 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, общ. Лозница"

Писмо до възложителя с изх. № И-1813/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1813/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 4995 kW и генераторна пикова мощност 5950,56 kWp, ГРУ 20 kV, 2 бр. БКТП 0,6/20 kV 2500 kVA, кабелна линия СрН за присъединяване на БКТП към ГРУ 20 kV в поземлен имот с идентификатор 63668.151.1885 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1811/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1811/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) на поземлени имоти с пл. № 8 и № 9 в кв. 25 по плана на с. Ушинци, за които са отредени парцели – УПИ IV-8, V-9, VI-9 и VII-8 съгласно дворищнорегулационния план на с. Ушинци, община Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1807/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1807/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с гаражи", с местоположение ПИ 63427.4.3076 по КККР на гр. Русе

РИОСВ - Русе наложи нова санкция на ВиК оператора в Разград

РИОСВ - Русе наложи текуща месечна санкция в размер на 117 703 лева на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД в Разград, оператор на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Административната мярка е предприета за установени отклонения в индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване във воден обект на дружеството.

Водните проби са взети при извънредната проверка на 20 април по сигнали за миризми в града. Физикохимичният анализ на пробите, извършен от Регионална лаборатория - Русе при ИАОС показва значителни отклонения по показатели неразтворени вещества, химична потребност от кислород, биохимична потребност от кислород за 5 денонощия и общ фосфор.  Текущата санкция ще бъде намалена/отменена след ново пробонабиране и достигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителния документ.

В ГПСОВ-Разград се извършва механично и биологично пречистване на водите, които се заустват в р. Бели Лом, за което на дружеството „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД е издадено разрешително, със заложени индивидуални емисионни отклонения.

Станцията се експлоатира вече 49 години и е амортизирана. Проблем са производствените отпадъчни води, които са повече от битово-фекалните, идващи от града, както и утайките от първичните утаители на пречиствателната станция.

Писмо до възложителя с изх. № И-1805/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1805/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на ФЕЦ с предоставена мощност 880 kW", с местоположение ПИ 81150.721.182 по КККР на с. Чернолик

Писмо до възложителя с изх. № И-1802/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1802/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на ФЕЦ с мощност 30 kW и кабелна линия НН от ново електромерно табло до главно разпределително табло", с местоположение ПИ 05743.501.859 по КККР на с. Босилковци

Писмо до възложителя с изх. № И-1801/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1801/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Поставяне на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ЛСС-батерия), произведена от собствена фотоволтаична електрическа централа, намираща се в поземлен имот с идентификатор 04981.41.90 по КК и КР на с. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе, местност Над село"

Галерия