За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-692/20.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-692/20.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация от о.т. 8220 до о.т. 8199 и изменение на план за регулация и застрояване на УПИ IX-1415, УПИ XI-за трафопост и УПИ VII-2080, кв. 705 по плана на жил. р-н Мальовица, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.4.1221 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-686/20.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-686/20.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Технически проект за обект заведение за бързо хранене - Бистро и Навес над маси за сезонно ползване в УПИ XIII-569 в кв. 2 по регулационния план на с. Батишница, общ. Две могили"

Писмо до възложителя с изх. № И-685/20.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-685/20.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на водопроводни отклонения за захранване с вода на УПИ XII-456, УПИ VIII-116 и ПИ 115 в квартал 45а по плана на с. Нисово, общ. Иваново"

Писмо до възложителя с изх. № И-683/20.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-683/20.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация на ул. "Просторна", от ОТ36/пт1/ до ОТ95/пт61/ по регулационния план на с. Ряхово, общ. Сливо поле"

Писмо до възложителя с изх. № И-682/20.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-682/20.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.149.314, м-ст Касева чешма, гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-681/20.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-681/20.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 32874.8.1002 по КК и КР на гр. Исперих"

Писмо до възложителя с изх. № И-663/19.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-663/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Модернизиране и изграждане на система за улично осветление с използване на слънчева енергия в Община Ситово", с местоположение: с. Ситово – ул. „Трети март” , ул. „Юрий Гагарин”, ул. „Изгрев”, ул. „Борис Христов” и ул. „Роза”;
- с. Искра – ул. „Образцова”, ул. „Звездел”, ул. „Златна нива”, ул. „Преселци” и ул. „Добруджа”;
- с. Попина – ул. „Първи май”, ул. „Марица”, ул. „Дунав”, ул. „Трети март” и ул. „Добруджа”;
- с. Гарван – ул. „Първа”, ул. „Втора”, ул. „Трета”, ул. „Четвърта” и ул. „Шеста”;
- с. Нова Попина – ул. „Първа”;
- с. Добротица – ул. „Добруджа”, ул. „Отец Паисий”, ул. „Йордан Йовков”, ул. „Божурите„ и ул. „Айдемирска”;
- с. Любен – ул. „Първа”, ул. „Втора” и ул. „Четвърта”;
- с. Босна – ул. „Първа”, ул. „Четвърта” и ул. „Седма”;
- с. Поляна – ул. „Първа”.

Галерия