За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2758/05.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2758/05.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на съществуващо таванско помещение в ателие съгласно чл. 147-а от ЗУТ в сграда с идентификатор 63427.7.411.1"

Писмо до възложителя с изх. И-2752/04.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2752/04.07.2024 г., относно ИП/ПП за "ОКЗ на базова станция VN4712A на БТК в поземлен имот с идентификатор 02097.37.49 от имотна граница до БС"

Писмо до възложителя с изх. И-2751/04.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2751/04.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61710.505.2457 по КККР на гр. Разград, като се образуват два нови УПИ с № XIX-7509 и УПИ с № XX-7510, кв. 98 с отреждане За жилищни функции" с местоположение ПИ 61710.505.7509 и 61710.505.7510 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2750/04.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2750/04.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Плиска" с прилежащите зелени площи, тротоари, паркинги и благоустрояване, гр. Силистра – актуализация на проект" с местоположение ПИ ул. "Плиска", ул. "Плевен", ул. "Ал. Стамболийски", ул. "Отец Паисий" в гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-2749/04.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2749/04.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на въздушна мрежа ниско напрежение към БКТП „Т16ˮ Николово и електрическо захранване на жилищна сграда в УПИ XII-1687, кв. 110 по плана на с. Николово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-2747/04.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2747/04.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Остъкляване и приобщаване на съществуваща лоджия към ресторант "Панорама" на хотел "Рига", кв. 275, гр. Русе, общ. Русе" с местоположение ПИ 63427.2.1260 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2744/04.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2744/04.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: на УПИ III-167 в квартал 57 по плана на с. Лъвино, община Исперих"

Писмо до възложителя с изх. И-2745/04.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2745/04.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на осветителна площадка пред зала Арена Русе" с местоположение ПИ 63427.2.5546 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2736/04.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2736/04.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Проектиране и изграждане на многофамилна жилищна сграда" с местоположение сграда с идентификатор 61710.28.06.2055 по КККР на гр. Разград

Галерия