За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2054/16.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2054/16.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сервиз за автомобили и офиси", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7443 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2053/16.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2053/16.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MW", с местоположение УПИ V, кв. 46 по плана на с. Батишница, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. И-2052/16.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2052/16.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Монтаж на автономна мобилна фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW и с батерии за съхранение на електрическа енергия", с местоположение УПИ VI-254 и УПИ VIII-254, кв. 43 по плана на с. Стамболово, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-2051/16.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2051/16.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Фотоволтаична електрическа централа с мощност 460 kWp и кабелна линия 20 kV за присъединяване на БКТП-630 kVA, 20/0.4 kV", с местоположение УПИ LV-1032, кв. 21 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2050/16.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2050/16.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 32095.100.23, 32095.100.7, 32095.100.6, 32095.100.15, 32095.1.840, кв. 47 и изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ II-17 За транспорт и комуникации, кв. 47 по плана на с. Иваново, общ. Иваново"

Писмо до възложителя с изх. И-2033/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2033/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и реконструкция на съществуваща базова станция 4674 с честотен обхват 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz", с местоположение ПИ с идентификатор 56441.63.18 по КК и КР на с. Писанец, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. И-2032/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2032/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане пристройка към жилищна сграда за отоплителни материали и инвентар", с местоположение УПИ II-119, кв. 44 по плана на с. Острица, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. И-2031/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2031/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на канализация на улица "Каменно цвете" в с. Айдемир, общ. Силистра", с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.4125 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-2030/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2030/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Конструктивно укрепване и преустройство на съществуваща базова станция 4634", с местоположение ПИ с идентификатор 49093.53.66 по КК и КР на с. Мортагоново, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2029/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2029/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на триетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6170 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Галерия