За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-28-П/2024 г.

Решение № РУ-28-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на вилни сгради и паркинг в границите на поземлени имоти с идентификатори: 51679.213.617, 51679.213.618, 51679.213.619, 51679.213.620, 51679.213.621, 51679.213.622, 51679.213.623, 51679.213.624, 51679.213.625 и 51679.213.626 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе”.

Възложители – А. Стефанова; М. Стефанова.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.07.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42396

РИОСВ-Русе предостави възможност на бенефициентите на услуги да проследяват хода на преписките си

РИОСВ-Русе предостави възможност на бенефициентите на административни услуги да получават информация за резултата от обработка на документите им чрез Уеб базиран модул „Деловодна справка“. Освен навременната информация за статуса на документите им, модулът дава възможност за отчитане на удовлетвореността на бенефициентите на административни услуги.

На интернет страницата на РИОСВ-Русе е създаден бутон „Деловодна справка“.  При депозиране на документите, всеки  гражданин, подал заявление за административна услуга получава идентификационен (личен) код, чрез който може да проследи движението на документа. Желателно е, бенефициентите да предоставят на администрацията електронен адрес за обратна връзка, на който ще им бъде изпратен индивидуалния код.  

Изходящ № АО-3173-(2)/02.07.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на паркинг”, с местоположение ПИ с идентификатори 63427.299.42, 63427.299.12, 63427.299.10 и 63427.299.9  по КККР на гр. Русе

Уведомление с вх. № АО-3478/28.06.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3478/28.06.2024 г. за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 00895.126.34, 00895.126.35 и 00895.126.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра с цел създаване на устройствена основа за изграждане на предприятие за преработка на риба и производство на рибни продукти и  възложител „СТЕМАР-2019ˮ ЕОООД

РИОСВ - Русе изиска план за ликвидиране на последствията от наемателя на опожарения склад в района на хлебозавода в Русе

РИОСВ - Русе даде предписания на управителя на „Приста комерс“ ООД да представи в кратки срокове план-график с конкретни мерки за ограничаване на горивните процеси (тлеене) в опожарения склад за съхранение на слънчогледова фракция. Това стана днес при извънредна проверка в района на бившия хлебозавод в Русе.

Пожарът на склада е възникнал на 22 юни и е бил погасен от органите за Пожарна безопасност и защита на населението. От момента на инцидента към днешна дата са постъпили около 30 оплаквания на граждани за тежка миризма на пушек и изгоряло. РИОСВ-Русе следи непрекъснато данните от измервателните станции за контрол на качеството на атмосферния въздух. Най-близко разположените – в двора на ПУ „Петър Берон“, както и АИС „Възраждане“, не са отчели отклонения от нормите на следените атмосферни замърсители. По случая е образувано досъдебно производство.

Високите температури, наличието на естествени слънчогледови фракции, влажността от третирането на огнищата води до ферментационни процеси, които са причина за локални тлеещи огнища, каквито са констатирани и днес при извънредната проверка. На място също е установено, че служители на дружеството извършват оросяване с вода на тези огнища.

Дружеството „Приста комерс“ ООД има сключен договор за наем на складовото помещение със „Зърнени храни България“ АД, който е представен на място.

Покривът на склада е напълно унищожен. Съхраняваната продукция не е напълно изгоряла, но примесването й със строителни и други отпадъци, я прави негодна. По смисъла на специализирания закон тя представлява отпадък. По тази причина на дружеството са дадени допълнителни предписания за класификация на генерираните в резултат на пожара отпадъци – слънчогледови фракции, строителни отпадъци, абсорбенти и др., както и да се предадат на фирми, притежаващи съответните разрешителни съгласно Закона за управление на отпадъците.

РИОСВ - Русе ще информира органите на реда, Регионалната здравна инспекция, както и Областна дирекция по безопасност на храните за констатациите от днешната проверка, както и за предприемане на действия по тяхната компетентност.

Писмо до възложителя с изх. № И-2600/26.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2600/26.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 61710.502.4772 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград, който е част от парцел За жилищни нужди в кв. 484 по плана на гр. Разград, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-2599/26.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2599/26.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Озеленяване, благоустрояване и залесяване на междублоковото пространство между бл. "Жити" и бл. "Кръстец" в жк. "Дружба 2" с местоположение ПИ 63427.4.1707 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-2590/25.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2590/25.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрическо захранване за жилищна сграда в ПИ 63427.2.4448, ул. "Солун" № 33, гр. Русе" с местоположение ПИ 63427.2.4448, 63427.1.245, 63427.1.245.1, 63427.1.268 по КККР на гр. Русе

Изходящ № АО-2959-6/04.07.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Въвеждане в експлоатация на съществуващо водовземно съоръжение тип тръбен кладенец за напояване на черешова градина”, с местоположение поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32874.7.134 по КККР на гр. Исперих, обл. Разград

Решение по ОВОС № РУ 2-3/2024 г.

Решение по ОВОС № РУ 2-3/2024 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални минерали”, с местоположение гр. Дулово.

Възложител – „Каолин” ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.06.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29306

Галерия