За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-396/02.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-396/02.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна едноетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ ХIV-278, кв. 33 по плана на с. Басарбово

Писмо до възложителя с изх. № И-395/02.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-395/02.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПЗ) на ПИ 63427.5.1119 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, община Русе", с местоположение ПИ 63427.5.1119 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-393/01.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-393/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на технически проект за едноетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ XIII-1205, кв. 55 по плана на с. Голямо Враново

Писмо до възложителя с изх. № И-392/01.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-392/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ I-1269, кв. 40 по плана на с. Тръстеник

Писмо до възложителя с изх. № И-391/01.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-391/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на магазин за промишелни стоки и автомивка на самообслужване", с местоположение УПИ XII-за магазин по плана на с. Овен

Писмо до възложителя с изх. № И-389/01.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-389/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на път Калипетрово, Промишлена зона-Община Силистра /път в Промишлена зона – с. Калипетрово (от републикански път II-71 до републикански път III-213), от км 0+016,41 до км 1+205,42, с местоположение ПИ 41143.42.36, 41143.174.6, 41143.174.7, 41143.174.32 по КККР на с. Калипетрово

Писмо до възложителя с изх. № И-388/01.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-388/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на път Професор Иширково-Йорданово-Община Силистра /път SLS 1114 (от републикански път III-218 до пътен знак Д11/12 (начало/край на населеното място) на с. Йорданово, от км 0+036,66 до км 5+508,22, с местоположение ПИ 34134.8.80 по КККР на с. Йонково и ПИ 58699.1.3 по КККР на с. Професор Иширково

Писмо до възложителя с изх. № И-387/01.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-387/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на път Богорово – Попкралево – Община Силистра /път SLS 1085 (от републикански път II-71 до републикански път III-7001), участък: от км 0 + 040,15 до км 6 + 194,55/, с местоположение ПИ 04772.14.60 , 04772.49.100 по КККР на с. Богорово, ПИ 57604.14.59, 57604.49.100, 57604.51.100, 57604.57.100 по КККР на с. Попкралево и ПИ 68254.35.186 по КККР на с. Срацимир

Писмо до възложителя с изх. № И-385/01.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-385/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта в гори, стопанисвани от ТП ДГС Силистра" , с местоположение ПИ 57724.10.7 по КККР на с. Попрусаново и ПИ 68254.14.224 по КККР на с. Срацимир

Галерия