За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1256/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1256/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с пикова мощност до 195 kW, за производство и продажба на електрическа енергия", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7418 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1255/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1255/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.149.105 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.149.105 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1254/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1254/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Развитие на стопанството с отглеждане на трайни насаждения в землището на с. Манастирци, общ. Лозница", с местоположение ПИ с идентификатори 47041.39.11 и 47041.39.12 по КККР на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № И-1253/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1253/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на следните обекти в УПИ XIII-460, кв. 121 в с. Тетово: I етап - Нагазин за промишлени стоки и фризьорски салон и II етап - Едноетажна жилищна сграда с размери 10.0х8.00м"

Писмо до възложителя с изх. № И-1252/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1252/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на обща част от триетажна сграда на ТПК Стоян Иванов - гр. Разград, представляваща част от стълбищна площадка на трети етаж, в санитарен възел и присъединяването му към офис 1", с местоположение СОС с идентификатор 61710.505.7172.3.2 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1251/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1251/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за селскостопански инвентар", с местоположение УПИ XIX-1114, кв. 82 по плана на с. Ново село

Писмо до възложителя с изх. № И-1250/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1250/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на гараж за кемпер и каравана в УПИ V-1884, кв. 94 по плана на с. Ряхово, общ. Сливо поле", с местоположение УПИ V-1884, кв. 94 по плана на с. Ряхово

Писмо до възложителя с изх. № И-1249/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1249/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за материали и инвентар", с местоположение ПИ с идентификатор 63668.152.363 по КККР на с. Ряхово

Писмо до възложителя с изх. № И-1248/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1248/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Преместване на съществуващ пчелин в горска територия", с местоположение горски подотдел 336-з в землището на с. Попрусаново

Писмо до възложителя с изх. № И-1247/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1247/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на пункт за технически прегледи в автомивка и обособяване на автокъща", с местоположение ПИ с идентификатор 44166.1.383 по КККР на гр. Лозница

Галерия