За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.)., за ИП с възложител „ПРОДЖЕКТ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ подземен електропровод към обект: „Инсталиране на полумобилна трошачно-пресевна сортировъчна инсталация за производство на трошенокаменни фракции в ПИ с идентификатор 38529.204.2 по КККР на с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе, местност „Кюкарши”

Възложител „ПРОДЖЕКТ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2198-(1)/11.04.2024 е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47310

Изходящ № АО-2198-(2)/17.04.2024 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ подземен електропровод към обект: „Инсталиране на полумобилна трошачно-пресевна сортировъчна инсталация за производство на трошенокаменни фракции в ПИ с идентификатор 38529.204.2 по КККР на с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе, местност „Кюкарши”

Изходящ № АО-1330-(5)/09.04.2024 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 77308.137.814 по КККР на гр. Цар Калоян и изграждане на производствен складов обект

Изходящ № АО-1353-(5)/16.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Складови сгради за вторични суровини, площадки за изкупуване, събиране, приемане и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), строителни материали”, с местоположение ПИ с идентификатор 73496.13.5 по КККР на гр. Тутракан

Изходящ № АО-1282-(8)/16.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Рибарник за развъждане и отглеждане на риба за търговски цели ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 38830.203.30 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, обл. Разград

Уведомление с Вх. № АО-2317/19.04.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-2317/19.04.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за съхранение на пътен битум и инсталация за производство на полимермодифициран битум, имот с идентификатор 07603.502.785 по КК и КР на гр. Бяла.

     ИП предвижда:

  • изграждането на девет броя резервоари за съхранение пътен битум, осем от тях с обем по 80 m3 и един с обем 1000 m3;
  • изграждане на инсталация за производство на полимермодифициран битум, състояща се от три технологични съда, с обем по 50 m3, снабдени с бъркалки;
  • ремонт на съществуващата сграда на котелната инсталация и прилежащите помещания. Подмяна на съществуващите два водогрейни котела с два маслогрейни с мощност по 950 kW всеки;
  • изграждане на система от технологични тръбопроводи и съоръжения за товарене, разтоварване и подгряване на битума.

Възложител –  „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД.

Решение № РУ-02-ОС-П/2024 г.

Решение № РУ-02-ОС-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП/ППП: „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 80652.307.52, 80652.307.46, 80652.307.40 и 80652.307.26 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Черешово, община Сливо поле, област Русе. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-15-П/2024 г.

Решение № РУ-15-П/2024 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за УПИ VI-2154, кв. 176 по плана на гр. Ветово, обл. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична централа с номинална мощност 990 kW.

Възложител – „АЛФА ГРУП“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41985

Решение № РУ-17-П/2024 г.

Решение № РУ-17-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.183.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел отреждане на имота с установено предназначение – „За паркинг“ в устройствена зона – „Смесена многофункционална (Смф)“ с цел изграждане на открит паркинг”.

Възложител – ЕТ „АТАНАСОВ - АТАНАС АТАНАСОВ“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47299

Решение № РУ-16-П/2024 г.

Решение № РУ-16-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.183.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел отреждане на имота с установено предназначение – „За паркинг“ в устройствена зона – „Смесена многофункционална (Смф)“ с цел изграждане на открит паркинг”.

Възложител – ЕТ „АТАНАСОВ - АТАНАС АТАНАСОВ“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47297

Галерия