За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1696/26.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1696/26.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Кабелно захранване ниско напрежение между ТНН ТП 728 и ТНН ТП 729 и ТНН ТП 730 - ж.к. Чародейка Г-Север, гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1682/25.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1682/25.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2026, местност Караач, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.153.2026 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1680/25.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1680/25.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 61710.609.2538 по КК и КР на гр. Разград и изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване"

Писмо до възложителя с изх. № И-1678/25.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1678/25.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Работилница за диагностика и ремонт на моторни превозни средства и инвентар", с местоположение ПИ 61710.54.557 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1677/25.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1677/25.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на система за съхранение на електрическа енергия, чрез батерии", с местоположение УПИ VI, кв. 95 по плана на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № И-1674/24.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1674/24.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна двуетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ IV-1307, кв. 5 (63427.9.1307) по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1673/24.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1673/24.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението и преустройство на сграда с идентификатор 66425.32.610.8 по КК и КР на гр. Силистра в магазин и склад", с местоположение ПИ 66425.32.610 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-1672/24.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1672/24.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 66425.502.73 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. № И-1671/24.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1671/24.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ 61710.612.4201 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1670/24.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1670/24.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на водопровод с тръби ПЕВП Ф140мм и Ф110мм за водоснабдяване на имоти на територията на бивш Винпром гр. Русе, общ. Русе, ул. "Петър Винаров", кв. 954, ЗПЗ", с местоположение ПИ 63427.3.302 по КККР на гр. Русе

Галерия