За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2242/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2242/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПР за УПИ VIII-2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, кв. 117 по плана на град Силистра и изменение на план за улична регулация на ул. "Бузлуджа" в частта и от кръстовището с ул. "Христо Ботев" до кръстовището с ул. "Марица", с цел създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 2241/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2241/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от съществуваща административна сграда и пристройка за обособяване на търговски обект” с местоположение УПИ I-130, кв. 26 по плана на село Стефан Караджа, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2237/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2237/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „„Основен ремонт, реконструкция и възстановяване/реставрация/ на храм "Света Параскева” с местоположение УПИ XVI-238, УПИ XVII-238, кв. 21 по плана на село Райнино, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2236/09.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2236/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция и възстановяване/реставрация/ на храм "Свети Свети Кирил и Методий” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.1420 по кадастралната карта на гр. Кубрат

Решение № РУ-50-ПР/2013 г.

Решение № РУ-50-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с общ капацитет 39 900 броя птици чрез преустройство на съществуваща сграда и изграждане на нова до нея”, с местоположение: имот № 066011 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-49-ПР/2013 г.

Решение № РУ-49-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на молитвен дом - джамия”, с местоположение: УПИ XIII-334, кв. 9 по ПУП на с. Голеш, общ. Кайнарджа.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 4004/17.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на четири стопански постройки - шатъри и навес и инсталиране на технологично оборудване за отглеждане на общо 36 000 броя бройлери” с местоположение: ПИ с № 043037 в землището на село Ценово, община Ценово

Изходящ № АО 3869/10.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма за дребен рогат добитък с капацитет 300 броя животни” с местоположение: ПИ с № 042060 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2235/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2235/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция и възстановяване/реставрация/ на храм "Свети Архангел Михаил" с местоположение ПИ с идентификатор 15953.65.251 по кадастралната карта на с. Голям Поровец, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2234/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2234/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция и възстановяване/реставрация/ на храм "Света Параскева" с местоположение УПИ I, кв. 63 по плана на гр. Глоджево

Галерия