За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 3674/31.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на бързорастящи насаждения от пауловния в землищата на с. Богомилци и с. Хърсово, общ. Самуил на обща площ 209.006 дка” с местоположение: имоти 105029, 105031, 105032, 105033, 105034, 105035, 105036, 105037, 105038, 105039, 105040, 105041, 105042, 105043, 105044, 000374, 001012, 089038, 000349, 000350, 000351, 000356 в землището на с. Хърсово и имот 000257 в землището на с. Богомилци, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 2478/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2478/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 61710.609.2567 по КК и КР на гр. Разград, предвиждащ промяна предназначението на земеделска земя и отреждането ѝ "За жилищни нужди" и изграждане на жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 2477/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2477/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 043124 в землището на село Кошарна, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2476/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2476/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на автобояджийска камера” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.477.1.2 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2475/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2475/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025053 в землището на село Долец, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2474/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2474/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025043 в землището на село Долец, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2473/25.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2473/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025039 в землището на село Долец, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2472/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2472/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Дейности по ремонт и реконструкция на църква "Свети Димитър"и подобряване на прилежащите ѝ пространства” с местоположение УПИ III-219, кв. 45 по плана на село Новград, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2471/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2471/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Дейности по ремонт и реконструкция на църква "Свето Възнесение Господне"и подобряване на прилежащите ѝ пространства” с местоположение УПИ I, кв. 83 по плана на село Караманово, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2470/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2470/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж и слънцезащитно съоръжение” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.936 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия