За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2418/23.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2418/23.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от съществуваща сграда в пункт за варене на ракия с обем на съдовете 1000 л” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.3049 по КК на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2417/23.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2417/23.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение горски подотдели: 191-и, 192-д1, 192-ж1, 198-в, 179-в, 74-м, 319-б, 291-п1 и 168-б, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2416/23.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2416/23.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на два броя казани за изваряване на ракия” с местоположение имот 001152 в землището на село Искра, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № AO 3435/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № AO 3435/24.07.2013 г., относно ИП за „Изграждане на пристанище Тьопфер - Силистра” с местоположение: ПИ с идентификатор 00895.506.78 по кадастралната карта на с. Айдемир, общ. Силистра

Изходящ № АО 3885/24.07.2013 г.

Съобщение за изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 61710.613.4547 по кадастралната карта на гр. Разград с цел промяна предназначението на земята за производствени и складови дейности

Изходящ № AO 3435/24.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на пристанище Тьопфер - Силистра” с местоположение: ПИ с идентификатор 00895.506.78 по кадастралната карта на с. Айдемир, общ. Силистра”

Становище № РУ 1 – 3 / 2013 г.

Становище № РУ 1 – 3 / 2013 г. за съгласуване на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на 657.663 хектара от местността “Пчелина”, разположена в землищата на гр. Разград (райони 71, 87, 815, 816) и с. Благоево (район 105), община Разград за отреждането й в зона за отдих, туризъм и спорт Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.07.2013 г.

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-53-ПР/2013 г.

Решение № РУ-53-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Монтаж на нова индукционна пещ с топилен капацитет 3 т. в сграден фонд на съществуваща леярна”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.3.141 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 3675/23.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на бързорастящи насаждения от пауловния” с местоположение: имоти 007082 и 016013 в землището на с. Богданци, общ. Самуил и имоти 045001 и 020009 в землището на с. Голям извор, общ. Самуил

Изходящ № АО 2799/28008/23.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за отглеждане на аквакултури - водорасло Chlorella vulgaris и Изграждане на собствен водоизточник за технически нужди при производство на хранителна суспензия Chlorella CS1” с местоположение: УПИ I, кв. 20 по плана на с. Ловско, общ. Лозница

Галерия