За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 1802/19.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за събиране и временно съхраняване до предаване за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), както и неопасни отпадъци като хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба гуми и др.” с местоположение: УПИ I - 168, кв.7, по плана на гр. Бяла, общ. Бяла

Изходящ № АО 3934/19.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс (хипермаркет), хотел с капацитет 50 легла със заведение за обществено хранене и игрище за спорт” с местоположение: УПИ I-246, кв. 98 по плана на гр. Исперих

Решение № РУ-10-ОС/2013 г.

Решение № РУ-10-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Горскостопанска програма за имот с № 219003 в землището на гр. Завет, община Завет, включваща подотдели 1014 – „в”, „е” и „ж” с местоположение имот с № 219003 в землището на гр. Завет, община Завет.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 2394/19.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2394/19.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от склад за твърди суровини в участък за производство на мокри мазилки” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.686 кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2377/18.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2377/18.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от сервиз за автомобилни гуми в автодиагностичен център” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.393 кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2376/18.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2376/18.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от боровинки” с местоположение имот 162006 в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2375/18.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2375/18.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от боровинки” с местоположение имот 159013 в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2374/18.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2374/18.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от боровинки” с местоположение имот 153028 в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2373/18.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2373/18.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението и преустройство на офис и магазин за авточасти в диагностичен пункт (без смяна на масла) и магазин за авточасти” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.455 кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2372/18.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2372/18.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имоти 056001 и 056002 в землището на с. Поройно, общ. Дулово

Галерия