За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-46-ПР/2013 г.

Решение № РУ-46-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на електроенергия от биогаз, чрез преработка на животински отпадъци и селскостопански растителни отпадъци”, с местоположение: имот с № 059021 в землището на с. Бъзън, общ. Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   09.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № AO 2908/27.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Поливна капкова система с водозахранване чрез изграждане на 3 броя тръбни кладенци с дълбочина от 50 до 100 м и 40 л/сек дебит на вода”, с местоположение поземлени имоти №№ 023001, 023002, 023003, 023004, 023006, 023217, 023218, 023219 и 023220 в землището на с. Цар самуил, община Тутракан

Изходящ № AO 3596/27.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя сондажни кладенци за добив на подземни води, с цел напояване на земеделски култури”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.318.167 и 63427.318.203 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № AO 3731/28.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за компостиране на животински отпадъци, генерирани в ППК „Старт 93”, с местоположение: имоти с №№ 063001, 063002 и 063024 в землището на с. Караманово, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2046/28.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2046/28.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от сливи на обща площ 73 дка” с местоположение имот № 001063 в землището на с. Любен, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2045/28.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2045/28.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопровод по ул. "Мадара" (между ул. "Бесарабия" и ул. "Гранична")” – гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2042/28.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2042/28.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на силозно стопанство за съхранение на маслодайни и зърнени култури, състоящо се от 4 броя силоза, всеки с вместимост 1189 куб. м, 10 броя бункера за съхранение на люспа, всеки с вместимост 41 куб. м” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.37 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2040/28.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2040/28.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 061002 в землището на с. Алеково, общ. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 2039/28.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2039/28.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Аварийно възстановяване на мостово съоръжение на р. Малки Лом между ОТ 95 и ОТ 136 в с. Сваленик, на общински път TGV1100 /бивш IV-20231/ II-202, Горско Абланово - Опака/ Крепча-Гърчиново-граница общини Опака-Иваново/ - Сваленик - граница общини (Иваново - Ветово) I-2, община Иваново, обл. Русе”

Галерия