За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2308/16.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2308/16.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пункт за автодиагностика” с местоположение поземлен имот 009045 в землището на гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх. № 2307/16.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2307/16.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с магазин в партера, три жилищни етажа и обитаем тавански етаж” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3267 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2306/16.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2306/16.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.276.50 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2299/15.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2299/15.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка и надстройка на съществуващи гаражи за обособяване на жилище” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.6076 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2298/15.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2298/15.07.2013 г., относно ИП/ПП за „КПИИ съгласно чл.150 от ЗУТ” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.155 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2291/12.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2291/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към едноетажна еднофамилна жилищна сграда и преустройство на подпокривно пространство за жилищни нужди” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.9.710 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2283/12.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2283/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна складова пристройка към съществуващо производствено-складово хале” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.60.71 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2282/12.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2282/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на четириетажна жилищна сграда с обитаем таван и магазин на първия етаж” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.9004 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2281/12.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2281/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ V-175, кв. 3 по плана на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2280/12.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2280/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от кайсии и череши” с местоположение поземлен имот 010011 в землището на с. Бреница, общ. Тутракан

Галерия