За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1079/10.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1079/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Промяна предназначението на самостоятелен обект в бърза закуска”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.2.1897.4.2 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1078/10.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1078/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на жилищна сграда с обитаемо подпокривно пространство ”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.505.366 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1035/08.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1035/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 302095 в землището на с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 1034/08.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1034/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: УПИ II, кв. 75 по плана на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 1033/08.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1033/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 000386 в землището на с. Кацелово, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 1032/08.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1032/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 000232 в землището на с. Каран Върбовка, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 1031/08.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1031/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 000452 в землището на с. Ценово, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1030/08.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1030/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на казан за изваряване на ракия”, с местоположение: УПИ XII-358, кв. 20 по плана на с. Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1029/08.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1029/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 000744 в землището на с. Бъзовец, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 1028/08.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1028/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 000571 в землището на с. Красен, общ. Иваново

Галерия