За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1152/16.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1152/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на водопроводни отклонениия на жилищни блокове на "Захарна фабрика" ”, с местоположение: Източна промишлена зона на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1151/16.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1151/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Ремонт на сграда за подготовка и почивка и метални халета за лодки в Гребна база ”, с местоположение: имот с № 000477 в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1146/16.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1146/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нискоетажна жилищна сграда”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.156.2353 по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1145/16.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1145/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на вътрешен асансьор в хирургичен блок към МБАЛ - Силистра”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.501.2620 по кадастраланата карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1144/16.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1144/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Мерки за енергийна ефективност на сградата на административен блок № 2 ”, с местоположение: ПИ с идентификатор 15031.501.343.4 по кадастраланата карта на гр. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 1143/16.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1143/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Реконструкция на улична мрежа и тротоари ”, с местоположение: регулационните граници на гр. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 1142/16.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1142/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж за селскостопанска техника”, с местоположение: УПИ III-230, кв. 82 по плана на с. Бабук, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1137/12.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1137/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на противопожарна система”, с местоположение: УПИ XVI-1174, II-551, III-596, XXXIX-1276 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1136/12.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1136/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за имоти с №№ 015057, 015048, 015019, 072023, 035026, 035009, 041029, 041023, 041010, с. Попина, обш. Ситово”

Писмо до възложителя с изх. № 1135/12.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1135/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на едноетажна жилищна сграда”, с местоположение: УПИ II, кв. 13 по плана на с. Прохлада, общ. Дулово

Галерия