За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 879/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 879/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда”, с местоположение: УПИ ІІ-56, кв. 18 по плана на с. Звенимир, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 878/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 878/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ПУП - ПР и ПЗ) за ПИ 61710.609.4352 по кадастралната карта на гр. Разград за създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 877/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 877/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда”, с местоположение: УПИ V-29, кв. 10 по плана на с. Зарник, община Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 876/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 876/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка за умиване към съществуващ молитвен дом - джамия”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.2.4856 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 875/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 875/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни на БТК АД VT5476 A "SANDROVO"”, с местоположение: УПИ 278, 279, кв. 12 по плана на с. Сандрово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 874/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 874/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на две камери за миене на детайли с пароструйка и неутрализационни вани към тях”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.514.206 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 873/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 873/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Стаи за настаняване - промяна предназначението в процес на строителство”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 73496.500.170 по кадастралната карта на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 872/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 872/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на водопровод Ф 80 мм с полиетилен висока плътност (ПЕВП) Ф 110 мм, на три етапа, с обща дължина 2186 м”, с местоположение: ул. "Хан Крум", ул. "Дунав" в с. Пиргово, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 871/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 871/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда с малка височина (до 10 м)”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.507.196 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 870/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 870/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда и магазин за пакетирани хранителни стоки”, с местоположение: УПИ ІІ-160, кв. 14 по плана на с. Бистра, община Алфатар

Галерия