За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-370/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-370/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на покрива на сграда, общинска собственост, в която се помещава кметство Звънарци", с местоположение УПИ VIII, кв. 24 по плана на с. Звънарци

Писмо до възложителя с изх. № И-369/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-369/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ XVI-1192, кв. 74 по плана на с. Червена вода

Писмо до възложителя с изх. № И-368/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-368/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на покрива на НЧ Христо Ботев-1927, с. Медовене", с местоположение УПИ VIII, кв. 8 по плана на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-367/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-367/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на външен довеждащ водопровод от кладенци Раней Сливо поле I- подем до Напорен резервоар 1000 куб.м, град Сливо поле, община Сливо поле", с местоположение ПИ 016013, 016032, 016035, 016044, 000148, 017021, 017022, 017039, 017055,
000150, 000151, 000152, 000153, 022004, 022005, 000157, 000166, 000167,
023002, 023006, 027015, 027028, 027029, 000214, 000215, 000216, 000217, 028001, 028014, 028029, 028030, 029013, 029043, 029044, 029048, 000157, 000218, 000282, 000283, 053002, 053011, 053012, 053013, 053015, 053016, 053017, 053018, 053033,
053034, 000284, 000226, 000234 в землището на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № И-366/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-366/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Пристройка на навес за готова продукция към съществуваща сграда с идентификатор 61710.505.7146.1 по КККР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-364/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-364/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди върху покрив на съществуваща сграда", с местоположение ПИ 66427.501.1569 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-363/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-363/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за строител ни инвентари", с местоположение ПИ 32874.201.9915 по КККР на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № И-362/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-362/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка за мострена зала към търговски обект", с местоположение ПИ 32874.201.9914 по КККР на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № И-361/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-361/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на мачков трансформаторен пост Агропласмент", с местоположение ПИ 63427.85.42 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-360/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-360/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на площадкова канализация и напорно канализационно отклонение за УПИ VIII-42, кв. 520, ИПЗ, гр. Русе"

Галерия