За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2785/08.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2785/08.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване /ПУП-ИПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 20184.1.397 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили"

Писмо до възложителя с изх. И-2782/08.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2782/08.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на съществуваща базова станция № 4627 на „ЦЕТИН България” ЕАД" с местоположение ПИ 56945.53.18 по КККР на с. Подайва

Писмо до възложителя с изх. И-2781/08.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2781/08.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт, пристройка и надстройка на жилищни сгради с идентификатори 66425.501.46.1, 66425.501.46.2, 66425.501.46.3 и 66425.501.46.4" с местоположение ПИ 66425.501.46 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-2776/08.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2776/08.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Извеждане на санитарна сеч в горски подотдели , собственост на ТП ДГС Силистра" с местоположение ПИ 00895.130.503 по КККР на с. Айдемир

Писмо до възложителя с изх. И-2773/08.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2773/08.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Извеждане на санитарна сеч в горски подотдели , собственост на ТП ДЛС Воден -Ири Хисар" с местоположение ПИ 57056.23.1 по КККР на с. Подлес

Писмо до възложителя с изх. И-2759/05.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2759/05.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Намаляване на съхраняваното количество азотни торове на площадката с местоположение : Складова база за изкуствени торове и препарати за растителна защита – гр. Разград, Зърнобаза Разград, местност „Хендем“, разположена в ПИ с идентификатори 61710.522.221, 61710.522.222, 61710.522.224, 61710.522.225 по КККР на гр. Разград"

Галерия