За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2157/28.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2157/28.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.182.38 по КК и КР на гр. Русе, с цел промяна предназначението на земята и отреждане на терена като устройствената зона от разновидност Смесена многофункционална зона - разновидност 2 (Смф 2)", с местоположение ПИ 63427.182.38 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-2154/28.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2154/28.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на трансформаторен пост тип БКТП 20 kV, 250 kVA и кабелна линия 20 kV", с местоположение УПИ II-652, кв. 53 по плана на с. Зафирово

Писмо до възложителя с изх. № И-2142/28.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2142/28.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Вентилация и климатизация на кафе-аперитив Брадърс", с местоположение ПИ 63427.2.4961 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-2141/28.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2141/28.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на електрическа енергия с проектна мощност 2400 kW и локални съоръжения за съхранение на енергия с мощност 1200 kW", с местоположение ПИ 41143.175.33 по КККР на с. Калипетрово

Писмо до възложителя с изх. № И-2140/28.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2140/28.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до 30 kW", с местоположение ПИ 38830.502.129 по КККР на с. Костанденец

Само две превишения на нормите за фин прах са регистрирани в Русе през април

Само две превишения на нормата за фини прахови частици  10 микрона (ФПЧ10) са регистрирани през април в Русе. Това сочат данните от месечната справка, която се изготвя и публикува на интернет страницата на инспекцията. При норма от 50 (микрограма на кубичен метър), в първите два дни на месеца, са отчетени съответно 106.5 и 80.1 μg/m3, като замърсяването на въздуха с фин прах се дължи на пренос на пясък от Сахара. В Силистра за същия период е  регистрирано едно отклонение от нормата за ФПЧ10.

От началото на годината до настоящия момент в Русе са регистрирани осем денонощия с превишени норми на ФПЧ10, като средномесечната концентрация за април е била 28,50 μg/m³.

От втората половина на април Мобилната станция за контрол на качеството на атмосферния въздух към ИАОС извършва измервания в Русе. Тя е разположена в района на Флотската кула, където се помещава Хидрометеорологичната станциия на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”. Това е второто, от общо четири контролни измервания, предвидени за годината.

Данните за нивата на ФПЧ10 за Русе и Силистра се публикуват на интернет страницата на инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/mesechna-spravka-za-nivata-na-fpch10

Писмо до възложителя с изх. № И-2118/27.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2118/27.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и промяна предназначението на самостоятелни обекти с идентификатори 63427.4.233.2 и 63427.4.233.3 в студио за красота с проектен идентификатор 63427.4.233.7"

Писмо до възложителя с изх. № И-2117/27.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2117/27.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ 02796.79.492 по КККР на с. Басарбово

Писмо до възложителя с изх. № И-2116/27.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2116/27.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка за обособяване на рампа за хора в неравностойно положение към съществуваща масивна сграда - читалище", с местоположение УПИ XI-184, кв. 23 по плана на с. Алеково

Писмо до възложителя с изх. № И-2114/27.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2114/27.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с обществено-обслужващ партер – I етап – жилищна част и подземен гараж", с местоположение ПИ 63427.4.338 по КККР на гр. Русе

Галерия