За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-340/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-340/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Отклонение от съществуваща електронна съобщителна мрежа на ,,А1 България" ЕАД на територията на гр. Разград", с местоположение ПИ 61710.504.121, 61710.504.114, 61710.504.89, 61710.504.119, 61710.505.7332 и 61710.93.528 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-339/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-339/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Извършване на принудителна сеч в горски подотдели", с местоположение ПИ 15151.506.3, 15151.510.1 и 15151.513.1 по КККР на гр. Глоджево

Писмо до възложителя с изх. № И-338/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-338/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 73496.501.3038 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан"

Писмо до възложителя с изх. № И-330/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-330/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Мрежова фотоволтаична система №2, с мощност до 30 kW", с местоположение ПИ 72578.502.1641 по КККР на с. Тодорово

Писмо до възложителя с изх. № И-320/29.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-320/29.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на улица Дунав в участъка от ул. "Паркова" до ул. "Свети Климент", гр. Разград", с местоположение ПИ 61710.502.7180, ул. "Паркова", ул. "Свети Климент", ул. "Дунав", ул. "Юрий Венелин"

Писмо до възложителя с изх. № И-319/29.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-319/29.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват: УПИ II-272, УПИ III-273 и УПИ VII-272, кв. 69 по плана на с. Базово, общ. Исперих (ПИ с идентификатори 10015.111.367 и 10015.111.368 по КККР нас. Вазово)"

Галерия