За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 9/2024 г.), зо ИП с възложител „МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯˮ АД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжениеˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

     Възложител – „МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯˮ АД

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46447
 1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе

Решение № РУ-7-ПР/2024 г.

Решение № РУ-7-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец с цел напояване на съществуващи трайни и царевични насаждения”, с местоположение съществуващ сондажен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 51956.16.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна; предвидени за напояване имоти с идентификатори 51956.16.23, 51956.16.26, 51956.16.27, 51956.16.28 и 51956.16.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна, общ. Тутракан, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – Земеделски производител Чавдар Ченков

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 01.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46343

Уведомление с вх. № АО-6498/29.12.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6498/29.12.2023 г. и внесена допълнителна информация с вх. №№ АО-6498-(4)/22.01.2024 г. и АО-6498-(7)/31.01.2024 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение за производство на студено пресовани сокове”, с местоположение УПИ XXV, кв 68 по плана на с. Червена вода, общ. Русе с възложител „МН-Русе 3ˮ ООД

Указания до управителя на “ДАНИ-Н-НИКОЛОВА” ООД

УКАЗАНИЯ ДО:

Г-ЖА ЙОРДАНКА НИКОЛОВА

УПРАВИТЕЛ НА “ДАНИ-Н-НИКОЛОВА” ООД

Относно: Процедура по Глава шеста на Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 63427.3.225 по КК и КР на град Русе“

 

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА, 

Представляваното от Вас дружество – “ДАНИ-Н-НИКОЛОВА” ЕООД е възложител на инвестиционно предложение /ИП/ за „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 63427.3.225 по КК и КР на град Русе“. Процедурата по РЕДА НА Глава шеста на ЗООС е прекратена с Решение № РУ-2-П- 2024г., на основание чл. 2а, ал.5 т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Цитираното решение е изпратено на седалището и адреса на управление на дружеството: град Русе, ул. “Слави Шкаров” № 7, вх. 2 – писмо с Изх. № И-И-74/10.01.2024 г. Съгласно разносен лист - Образец 250 писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 31.01.2024г. С цитираното писмо и решението за прекратяване на процедурата по ОВОС можете да се запознаете и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39893

Указания до управителя на „НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД

УКАЗАНИЯ ДО:

Г-ЖА АНТОАНЕТА ПЕТРОВА

УПРАВИТЕЛ НА „НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД

 

Относно:  Депозирано в РИОСВ-Русе с вх. № АО-5770/17.11.2023г. уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и съхраняване на ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО в част от имот с идентификатор 63427.6.122 по КК и КР на град Русе“

 

      УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

Във връзка с депозираното уведомление за инициираното инвестиционно предложение, се констатират неясноти, които не позволяват на този етап РИОСВ-Русе да се произнесе по необходимостта от последващи действия по реда на закона за опазване на околната среда и специалните закони в областта на екологичното законодателство. В тази връзка с писмо с изх. № АО-5770-1/28.11.2023г. са Ви дадени конкретни указания за представянето на коректна информация и документация. Писмото е изпратено на посочения адрес на управление на дружеството. Съгласно разносен лист обр. 243 писмото е върнато с клеймо „непотърсено“ на дата 20.12.2023г. Писмото отново е изпратено до седалището на адреса на управление на дружеството. На 24.01.2024г същото е върнато като „Непотърсено“. Изисканата информация и документация в писмото е следната:

 • Доказване правото на дружеството на инициира дейност в посочения поземлен имот;
 • Посоченото в договора юридическо лице не се открива при направената справка в Търговски регистър. Сдружението под въпросното ЕИК ………….. е с име „Съюз на слепите в България“ с представител, който не съответства на името на управителя, посочен като управител на едната страна по договора;
 • ПИ с идентификатор 63427.6.122 по КК и КР на град Русе, за който се кандидатства, е със собственик – трето юридическо лице и няма общо с договарящите страни по представения договор;
 • Липсва точно местоположение на инвестиционното предложение по договора;
 • Липсва обектът на правоотношението по договора – предмет, за който се пораждат права и задължения между договарящите страни;
 • Срокът на действие на договора до 31.12.2023г. не може да удовлетвори дори и провеждането и приключването административни процедури, изискващи се по закон.
 • Страната по представеното Допълнително споразумение към договора - „Нелас“ ЕООД – в качеството си на НАЕМАТЕЛ, е друго/трето юридическо лице, което не съвпада с инициатора на инвестиционното предложение, подадено в РИОСВ-Русе.

Определеният срок за предоставяне на изисканата допълнителна информация е до 10  дни от получаване на визираното писмо. В случай, че определения срок не бъде спазен, процедурата започнала по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ,  бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62/2022 г.), ще бъде прекратена.

Три денонощия с превишения на нормата за фин прах са отчетени в Русе през януари

През първия месец на тази година Автоматичната измервателна станция „Възраждане“ е регистрирала три денонощия с превишения на средноденощната норма (СДН) за ФПЧ10 в Русе. Превишенията са били на 1, 18 и 19 януари, като максималната отчетена стойност е 63,4 микрограма на кубичен метър при норма 50 μg/m3. Подобна е била статистиката за същия период на миналата година, но с по-високи стойности на атмосферния замърсител.

В началото на февруари е регистрирано първото за месеца превишение на СДН за ФПЧ10, като е отчетена среднодононощна стойност от  71.7 μg/m3. В същото време силно повишени, но не превишени са стойностите на азотните оксиди, въглеродния  оксид, бензена и фините прахови частици - 2,5 микрона, регистрирани в  периода от 19,00 до 23,00 часа.  Това се дължи на отделяните газове от използваните твърди горива за битово отопление, в съчетание с метеорологичните условия, които не благоприятстват  разсейването на атмосферните замърсители.

Данните за качеството на атмосферния въздух се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/.

Решение № РУ-3-П/2024 г.

Решение № РУ-3-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на млекопреработващо предприятие с капацитет 20 тона/ден постъпващо сурово мляко и фотоволтаична система за производство на електрическа енергия за собствени нужди, на покрива на млекопреработвателното предприятие, с местоположение – УПИ XII - „За производствена и складова дейност“, кв. 34 по плана на с. Дянково, общ. Разград”.

Възложител – „РАМАРИС“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.02.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39057

Денят на влажните зони отбелязваме на 2 февруари

Световният ден на влажните зони се отбелязва на 2-ри февруари. На тази дата през 1971 г. в Иранския град Рамсар няколко страни подписват Конвенция за влажните зони с международно значение, особено като местообитания на водолюбиви птици, за тяхното опазване и устойчивото им ползване.

Всяка година 2-ри февруари има различна тема и насоченост, за да акцентира върху различни аспекти от ползите, заплахите и нуждите, свързани с опазването на тези ценни местообитания. Темата на международната кампания тази година е Влажните зони и човешкото благоденствие“. Тя насочва вниманието към всички аспекти между човешкото благополучие - физическо, психическо и екологично, тяхната свързаност и критичната необходимост от добро им стопанисване и опазване.

Влажни зони представляват блата, тресавища, торфени блата или вода, независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е стояща или течаща, прясна, възсолена или солена, включително области с морска вода, чиято дълбочина при отлива не надвишава 6 метра съгласно Конвенцията. Влажните зони осигуряват съществени екологични и практични ползи като задържане/намаляване на биогенните вещества, поддържане на запасите от подземни води, намаляване на риска от наводнения, ограничаване на  бреговата ерозия, а също предоставят и екосистемни услуги – добив на дървесина и лечебни растения, риболов,  екотуризъм  и др.

На територията на РИОСВ – Русе се намира една от най-значимите влажни зони в цяла Европа - поддържан резерват „Сребърна”. На площ от 1,357 хектара през 24.09.1975 г., заедно със комплекс Ропотамо - 5 500 хектара са първите Рамсарски места, предложени от България и обявени от Бюрото на Конвенцията, като влажни зони с международно значение. Особено интересни и значими са влажните зони под контрола на РИОСВ - Русе са: защитена местност „Калимок-Бръшлен” в землищата на с. Ряхово, с. Голямо Враново, с. Бабово, с. Бръшлен в Община Сливо поле, с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с. Старо село и гр. Тутракан, защитена местност „Блатото при с. Малък Преславец” – с. Малък Преславец, Община Главиница, защитена местност „Гарвански блата” - землищата на селата Гарван и Попина, Община Ситово, защитена местност „Остров Пожарево” - село Пожарево, Община Тутракан. Всички те са разположени в непосредствена близост до река Дунав.

 

На Световния ден на влажните зони е посветен обявения от РИОСВ-Русе конкурс за комикс на тема: „Един ден и една нощ от живота на бобъра...“. Начинът на живот на това любопитно същество способства за възстановяване на речните екосистеми и влажните зони. Желаещите да участват могат да изпращат  творби в РИОСВ-Русе до 26 февруари.

Уведомление с вх. № АО-232/12.01.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-232/12.01.2024 г. за изготвяне на ПУП-ПЗ в обхват ПИ с идентификатор 63427.309.28 по КК и КР на град Русе с цел промяна предназначението на земята и изграждане на пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ (КПГ) и КПГ за МПС с възложител „М-ГАЗ“ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), зо ИП с възложител Община Бяла.

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07603.910.107, 07603.910.16 и 07603.910.886 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла

Възложител – Община Бяла

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46566
 1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Бяла

 

 

Галерия