За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-443/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-443/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт (частичен) на сградата на кметството в с. Равно, oбщина Кубрат", с местоположение УПИ VI-178, кв. 41 по плана на с. Равно

Писмо до възложителя с изх. № И-442/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-442/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на парка градинка в УПИ VI, кв. 16 по плана на с. Беловец, общ. Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. № И-441/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-441/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на кът за отдих и игра в парцел II от кв. 22, отреден за парк и зелени площи в с. Точилари – етап 3", с местоположение УПИ VIII-за парк и озеленяване, кв. 21 по плана на с. Точилари

Писмо до възложителя с изх. № И-440/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-440/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на детска площадка в гр. Кубрат в ПИ с идентификатор 40422.55.2080"

Писмо до възложителя с изх. № И-439/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-439/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Техническо проектиране: 1. Жилищна града за сезонно обитаване и 2. Промяна предназначение на съществуваща жилищна сграда в магазин и фризьорски салон", с местоположение ПИ 20184.1.1066 по КККР на гр. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № И-438/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-438/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на три гаражни групи, с по 4 гаража всяка в имота си, в границите на УПИ X – 187 в кв. 594 , по плана на кв. „Дружба III“, гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-437/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-437/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на покрива на НЧ „Васил Левски”, с. Задруга, обл. Разград, в границите на ПИ 245, кв. 10"

Писмо до възложителя с изх. № И-436/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-436/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – довеждащ водопровод до поземлени имоти с идентификатори 02796.504.24, 02796.504.25, 02796.504.26, намиращи се в местност „Над селоˮ, в землището на с. Басарбово, общ. Русе“

Писмо до възложителя с изх. № И-435/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-435/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инсталиране на допълнително съоръжение в производствени помещения“, с местоположение ПИ 63427.6.368.2 по КККР на гр. Русе

Галерия