За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2039/21.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2039/21.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на част от съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на уличното платно на ул. „Райна Княгиня“ в с. Нова Черна от о.т. 86 до о.т. 92"

Писмо до възложителя с изх. № И-2038/21.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2038/21.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на съществуващ водопровод и благоустрояване на ул. „Хемус“ от о.т. 223 (ул. „Исперих“) – о.т. 280 – о.т. 231- о.т. 275 – о.т 233 до кръстовището с ул. „Мусала” в гр. Тутракан"

Писмо до възложителя с изх. № И-2036/21.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2036/21.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация на ул. „Богдан Войвода“ с о.т. 6 – о.т. 171 – о.т.29- о.т.30 – о.т 92 в с. Цар Самуил, община Тутракан"

Писмо до възложителя с изх. № И-2035/21.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2035/21.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на част от съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на уличното платно на ул. „Черни връх“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Рубин“, ул. „Чавдар Войвода“ в с. Цар Самуил, общ. Тутракан"

Писмо до възложителя с изх. № И-2034/21.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2034/21.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Ремонт на уличната и троаторна настилка на ул. „Димитър Благоев“ в гр. Тутракан от о.т. 166 до о.т. 194а и от о.т. 194а до кръстовището на ул. „Сливница"

Писмо до възложителя с изх. № И-2026/21.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2026/21.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Водовземане от подземни води чрез съществуващ шахтов кладенец „ШК Раней 4 - Лесилхард - Силистра" и предоставено становище по компетентност от Басейнова дирекция ,, Дунавски район", с местоположение ПИ 00895.506.95 по КККР на с. Айдемир

Писмо до възложителя с изх. № И-2017/21.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2017/21.05.2024 г., относно ИП/ПП за " Изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИХ-157 Пп, кв. 960 по плана на гр. Русе (ПИ с идентификатор 63427.3.403 по КККР на гр. Русе)"

Писмо до възложителя с изх. № И-2016/21.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2016/21.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на магазин за хранителни и промишлени стоки", с местоположение ПИ 63427.6.277 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-2010/20.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2010/20.05.2024 г., относно ИП/ПП за "„Монтаж на БКТП 20/0,4 kV 2000 kVA с трансформатор с мощност 1000 kVA и кабелна линия СрН 20 kV за присъединяване на фотоволтаична централа с мощност 990 kW", с местоположение УПИ II, кв. 74 по плана на с. Борисово

Галерия