За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №И-296/25.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-296/25.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, включващ изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ИПУП – ПРЗ/ за УПИ I-725 „За складова дейност“, УПИ II-726 „За складова дейност“ и УПИ III-727 „За складова дейност“, кв. 31 по плана на с. Казимир, общ. Силистра и инвестиционен проект за промяна предназначението и преустройство на 3 бр. овчарници в складове за зърно и доставка и монтаж на автоматизирана система от съоръжения за пълнене на зърно"

Писмо до възложителя с изх. №И-295/25.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-295/25.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 66425.516.187 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. №И-281/24.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-281/24.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Присъединяване към електроразпределителната мрежа с кабел 20 kV и БКТП 20/0,4, 400 kVA на фотоволтаична електрическа централа с мощност 350 kW в УПИ XIII-456, кв. 68, с. Балкански, общ. Разград, обл. Разград"

Писмо до възложителя с изх. №И-280/24.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-280/24.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на инвестиционен проект за строеж: "Жилищна сграда”, находящ се в УПИ № XV, кв. 5 по плана на с. Дичево, община Главиница, област Силистра"

Писмо до възложителя с изх. №И-278/24.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-278/24.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Въздушна мрежа ниско напрежение (НН) към трафопост БКТП „Т-16 Николово” и ел. захранване за жилищна сграда в УПИ XII-1687, кв. 110, с. Николово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. №И-277/24.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-277/24.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на съществуваща базова станция № 4734 на ЦЕТИН България ЕАД", с местоположение УПИ II-1, кв. 6 по плана на с. Пороище

Писмо до възложителя с изх. №И-276/24.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-276/24.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Ремонт, промяна предназначение на самостоятелен обект за обществено хранене в игрална зала- зала за хазартни игри", с местоположение ПИ63427.2.1585 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. №И-275/24.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-275/24.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на ул. "Муткурова", ул. "Мостова", ул. "Войводова" и бул. "Цар Фердинанд" в гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. №И-273/24.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-273/24.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Монтаж на свободно стояща фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ)", с местоположение ПИ 54105.32.5 по КККР на с. Осенец

Писмо до възложителя с изх. № И-265/24.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-265/24.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на мълниезащитна инсталация на открити игрища на спортен комплекс „Дунав", с местоположение ПИ 63427.7.782 по КККР на гр. Русе

Галерия