За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2648/28.06.2024 г.,

Писмо до възложителя с изх. № И-2648/28.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Почистване на речното легло на река Черни Лом от многогодишна дървесна и храстовидна растителност" с местоположение ПИ 80443.67.377 по КККР на с. Червен

Писмо до възложителя с изх. № И-2647/28.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2647/28.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Почистване на речното легло на река Черни Лом от многогодишна дървесна и храстовидна растителност" с местоположение ПИ 39205.64.292 по КККР на с. Кошов

Писмо до възложителя с изх. № И-2646/28.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2646/28.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Почистване на речното легло на река Черни Лом от многогодишна дървесна и храстовидна растителност" с местоположение ПИ 72028.117.137 по КККР на с. Табачка

Писмо до възложителя с изх. № И-2636/28.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2636/28.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за УПИ IX-538, кв. 36 по плана на гр. Силистра, общ. Силистра" с местоположение УПИ IX-538, кв. 36, идентичен с ПИ 66425.514.538 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-2635/28.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2635/28.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на уличен водопровод по трасе с дължина около 90.30 м за водовземане от уличен водопровод по улица Сливница до УПИ XV, кв. 177 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово"

Писмо до възложителя с изх. № И-2634/28.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2634/28.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Промени по част Конструкции и част Електро на ИП за изграждане на местна смукателна вентилационна инсталация към технологично оборудване - дестилатор за органични разтворители на производствената площадка на Оргахим АД в Западна Промишлена Зона на гр. Русе - промени по чл. 154 от ЗУТ" с местоположение ПИ 63427.3.735 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-2632/27.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2632/27.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на въздушно електрическо захранване за жилищна сграда в ПИ 63427.11.84 по КККР на гр. Русе, ул. „Чинар", кв. ДЗС"

ДОСВ на ИП за „Добив на строителни материали в находище “Ценово-2” – варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 3/2018 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за ИП за „Добив на строителни материали в находище “Ценово-2” – варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе“

В срок 30 дни, считано от 17.07.2024 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

ДОСВ на ИП за „Добив на строителни материали в находище “Ценово-2” – варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе“

Графичната част и приложенията към ДОСВ можете да намерите в Публичния регистър на процедурите по ОВОС на адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41986

При засилен контрол РИОСВ - Русе установи множество нарушения на площадката на две дружества в Западна промишлена зона на Русе

Множество нарушения са установени при комплексната проверка на дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД. Това съобщи на брифинг днес директорът на РИОСВ - Русе Анелия Малчева - Николова. Тя обобщи резултатите от контрола в рамките на двумесечен период.

Засиленият контрол започна през втората половина на месец май. Осъществени са две извънредни проверки, в извънработно време на дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД, съобщи Николова, като обясни, че голяма част от сигналите постъпват рано сутрин или късно вечер. При тези проверки е извършено и пробонабиране на отпадъчни води от събирателната шахта преди Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) и след изхода й. В резултат от тези проверки са съставени два акта, като през юни са издадени и  наказателни постановления на „Оргахим Резинс“ АД - 60 000 лв. за доказано с анализ на резултатите от водните проби отклонение от нормата по показател химична потребност от кислород, съгласно изискванията на комплексното разрешително на дружеството и 20 000 лв. за неспазване на дадено още през 2022 г. предписание, с постоянен срок, за недопускане на разливи и наличие на органично замърсяване в Локалната пречиствателна станция (ЛПСОВ) на дружеството. Част от пробите са изпитвани по 14 органични летливи съединения в Регионална лаборатория-Бургас, при които не са установени превишения на индивидуалните норми на органичните замърсители.

Постъпващите оплаквания на граждани и необходимостта от изясняване на причините, водещи до разпространението на миризми, е повод за едномесечна комплексна проверка, проведена съвместно с ВиК оператора, в периода 12 юни-12 юли. Едновремено с пълното обследване на канализационната система и технологичните процеси на дружествата, при изискан пълен достъп до всички ревизионни шахти, е проведено заснемане на канализацията със специализирана техника, както и проследена работата на съоръжението за дестилиране на замърсения разтворител, образуван при производството на бои, лакове и авторепаратурни продукти на „Оргахим“ АД.          

За целите на обследването е използвана водоразтворима цветна боя. Проследено е движението на отпадъчните води от цех „Лаков“ и цех „Смоли“ в посока към ПСОВ, както и на изход, след пречистването им. В една от ревизионните шахти (със заварен метален капак) е установено наличие на спирателен кран в затворено положение. При отварянето му, охлаждащите води от цех „Смоли“ се отвеждат и постъпват в ревизионна шахна (РШ) от канализационното трасе, предназначено за отвеждане на пречистените води, след ПСОВ, съответно - без необходимото пречистване.

Спирателният кран е пломбиран в затворено положение. В най-ниската точка на платното (до бул. „Трети март“) е обособен линеен отток, предназначен за отвеждане на повърхностните дъждовни води. Установен е задържан нанос по дъното до нивото на преливника. Констатирани са миризми, характерни за производствената дейност на дружествата, също така и наличието на води в сухо време. Установен е също и обратен наклон към шахтата, в резултат на който, отпадъчните води се отвеждат до последната РШ на площадката, при наличие на високо ниво на водите, обясни Николова.

В района на пречиствателната станция на „Оргахим-Резинс“ АД са установени извършени строителни изкопни работи, свързани с промяна на съществуващото трасе и коти на отпадъчните води, постъпващи в станцията от „Оргахим“ АД. Действията касаят реконструкция на част от съществуващата техническа инфраструктура (монтаж на изцяло нови конструктивни елементи от канализационната мрежа, промяна на коти и отклонение от съществуващи трасета), която е част от площадковата канализация, намираща се непосредствено пред съществуващата ПСОВ на производствената площадка на „Оргахим Резинс“ АД. Това не кореспондира с внесеното инвестиционно предложение от възложителя „Оргахим Резинс“ АД през ноември 2023 г.  

В резултат на комплексната проверка ще бъдат съставени два акта за констатирани нарушения - на „Оргахим-Резинс“ АД за неуведомямане на контролния орган РИОСВ-Русе за извършената реконструкция и на „Оргахим“ АД за невярна отчетност на отпадъка, образуван при процеса на дестилация на замърсен разтворител, използван в производството на акрилатен грунд.

В заключение Николова информира, че е издала нова заповед за удължаване на срока на проверката с месец, като изрази надежда, че двете дружества ще реализират намеренията си за разделяне на общата площадкова канализация и изграждане/реконструкция на пречиствателни съоръжения. От страна на ВиК оператора също са предприети мерки по отношение на честотата на препомпване на отпадъчните води от помпената станция към ГПСОВ, с цел предотвратяване разпространението на миризми.

В Западна промишлена зона функционират над 100 обекта, които заустват отпадъчните си води в канализационен колектор „Трети март“, експлоатиран от ВиК оператора. От март 2023 г. колекторът е присъединен към Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Русе. Контролът на заустващите предприятия е от съществено значение за правилното функциониране на пречиствателната станция на Русе. Наличието на химически продукти в отпадъчните води на заустващите предприятия може да възпрепяства трайно нормалната й експлоатация и да се създадат препоставки за замърсяване на водоприемник - река Дунав.   

Lineen ottok s utaiki i miriizmi severoistochna chast na ploshadkata Plombiran spirachen kran Orgahim Rezins
Pompena shahta s himicheski produkti Rekonstrukciya kanalizaciya ploshadka Orgahim

/ Участниците в брифинга днес: от ляво надясно: инж. Христо Милков - Началник на отдел „Въздух, вредни физични фактори и води“; инж. Нели Атанасова - Началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“; г-жа Анелия Малчева – Николова - Директор на РИОСВ-Русе; инж. Василена Милкова - Началник на отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и опасни химични вещества“; г-жа Радостина Туркова - Началник на отдел „ОВОС, ЕО, специализирани регистри, Биологично разнообразие, Защитени територии и зони“./ 

Галерия