За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 
Становища по инвестиционни предложения

Становища по инвестиционни предложения (2957)

Изходящ № АО-2290-(4)/13.05.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Площадка с размери 19.00х9.00м и газопровод за пълнене и съхранение на многоелементни газови контейнери с природен газ на съществуваща компресорна станция с РП № СТ-05-928/10.08.2009 г., находяща се в с. Пороище, общ. Разград, местност „Боаза”(ПИ с идентификатор 59416.5.20 по КККР на с. Пороище)”

Продължава...

Изходящ № АО-3380-(6)/02.09.2020 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини в УПИ LXV, находящ се в обл. Русе, гр. Мартен, бул. „Тутракан” № 100”

Продължава...

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № АО 5886 от 06.11.2012 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № АО 5886 от 06.11.2012г. за „Изграждане на автокъща в с. Айдемир, общ. Силистра” с възложител Андрей Радев

Процедурата по реда на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за инвестиционно предложение за Изграждане на автокъща в с. Айдемир, общ. Силистра” с местоположение ПИ с идентификатор 0895.2.142 по кадастралната карта на с. Айдемир, общ. Силистра, е започнала с внасяне в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Русе) на уведомление за инвестиционно предложение (вх. № АО 5886/06.11.2012г.) от възложителя Андрей Радев, с адрес гр. Силистра, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 31.

След преглед на представената документация към горецитираното уведомление са установени несъответствия, поради което с писмо на РИОСВ-Русе с изх. № АО 5886/19.11.2012 г. е изискана допълнителна информация от възложителя. Писмото на РИОСВ-Русе е изпратено на указания от лицето адрес за кореспонденция.

Съгласно обратна разписка на „Български пощи” ЕАД от 20.11.2012г., посочения адрес вече не съществува.

Предвид горното и тъй като до този момент възложителят не е заявил промяна в пощенския адрес за кореспондеция, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе съобщава, че ако в срок до 20.02.2013г. не бъде внесена информация от възложителя – Андрей Радев, относно координати за контакт и/или информация по заявеното инвестиционно предложение, процедурата по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда ще бъде прекратена на основание чл. 5, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59/2003 г. (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.).

Продължава...

Изходящ № АО 6123/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № АО 6123/31.01.2013 г. “Изграждане на сондажен кладенец, прекарване на водопровод и изграждане на инсталация за капково напояване на съществуващи овощни градини” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Спасов гардън” ЕООД
Продължава...

Изходящ № АО 400/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № АО 400/31.01.2013 г. “Изграждане на градска пречиствателна станция на отпадъчни води (ГПСОВ) и доизграждане на канализационна мрежа на гр. Тутракан” е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Община Тутракан
Продължава...

Изходящ № АО 244/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № АО 244/31.01.2013 г. “Обособяване на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали” е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: ЕТ “Иест-Христо Христов”
Продължава...

Изходящ № 308/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 308/31.01.2013 г. “Рехабилитация и реконструкция на съществуваща сграда за обособяване на склад за пакетирани минерални торове” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Протекс” ООД
Продължава...

Изходящ № 303/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 303/31.01.2013 г. “Преустройство на част от обслужваща сграда на бензиностанция в заведение за дюнер” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Тет-груп 4” ООД
Продължава...

Изходящ № 301/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 301/31.01.2013 г. “Изграждане на водопроводно отклонение” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Георги Иванов Неделчев
Продължава...

Изходящ № 299/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 299/31.01.2013 г. “Изграждане на пристройка върху съществуващ хранителен магазин” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Бюлент Ремзи Билял
Продължава...
Абонамент чрез RSS

Галерия