За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 
Становища по инвестиционни предложения

Становища по инвестиционни предложения (2957)

Изходящ № 93/15.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 93/15.01.2013 г. “Промяна предназначението на магазин в билярдна зала” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Пик 12” ЕООД
Продължава...

Изходящ № 92/15.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 92/15.01.2013 г. “Изграждане на едноетажна постройка за бояджийска и бластираща камера” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Адис инвест” ЕООД
Продължава...

Изходящ № 91/15.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 91/15.01.2013 г. “Промяна предназначението на част от жилищна сграда в стоматологичен кабинет и ремонт на покрива” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Снежана Нейкова Христова
Продължава...

Изходящ № 90/15.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 90/15.01.2013 г. “Изграждане на минаре към съществуваща джамия” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Мюсюлманско настоятелство село Любен
Продължава...

Изходящ № 86/15.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 86/15.01.2013 г. “Изграждане на гараж и навес” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Али Мехмед Али
Продължава...

Изходящ № 84/15.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 84/15.01.2013 г. “Изграждане на гараж” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Иван Петков Илиев
Продължава...

Изходящ № 74/10.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 74/10.01.2013 г. “Външно електрическо захранване на жилищна сграда с обществено обслужващ партер” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Енерго-про мрежи” АД
Продължава...

Изходящ № 73/10.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 73/10.01.2013 г. “Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) І-407 и ІІ-408, кв. 71 по плана на с. Ясеновец, община Разград, предвиждащ обединяване на двата имота в нов УПИ І-407, 408 с отреждане за "производствени и складови дейности" и създаване на устройствена основа за изграждане на складови помещения към съществуваща мандра” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Али Ислямов Алиев
Продължава...

Изходящ № АО 6608/10.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № АО 6608/10.01.2013 г. “Изграждане на КАНЕВ ЦЕНТЪР Русенски университет "Ангел Кънчев" - блок А, Б, В и Г /първи етап/” е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Русенски университет “Ангел Кънчев”
Продължава...

Изходящ № 56/10.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 56/10.01.2013 г. “Строеж на сграда с жилищни и нежилищни нужди” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: ЕТ “Веселин Арабаджиев-Весмар”
Продължава...
Абонамент чрез RSS

Галерия