За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 
Решения за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО

Решения за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО (370)

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 42 – ПР/2010 г.

                                                                                Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 42 – ПР/2010
                    за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

                                                                                                        Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “Изграждане на спортна зала, покрити плувни басейни, открити спортни площи, хотелска част и обслужващ паркинг”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
Възложител: Община Русе, пл. “Свобода” № 6, гр. Русе
Местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.1199 по кадастралната карта на град Русе
Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционният проект предвижда изграждане на спортен комплекс с хотелска част в имот общинска частна собственост. Ще се изградят следните обекти: покрити спортна зала и плувен комплекс, открити спортни площи със съблекални и обслужващи помещения, хотел с крило тип „общежитие за спортисти”, обслужващ паркинг. Заданието предвижда: плътност на застрояване - 35%, височина на застрояване - максимум 20%, процент на озеленяване – 35%.
Разглежданият имот е с обща площ 25 628 кв.м. и Начин на трайно ползване – За други видове спорт. Територията е урбанизирана, с изцяло изградена инфраструктура. В границите на имота съществуват стари постройки, които ще бъдат отстранени при новото строителство.
Не се засяга защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г., ДВ, бр. 80/2009г.) или защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. ДВ, бр. 94/2007г., ДВ, бр. 103/2009г.). Най – близко разположената защитена зона е “Ломовете” с идентификационен код BG 0000608, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, буква “б” – Обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм и доп. ДВ, бр. 105/2008г., ДВ, бр. 103/2009г.) и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

                                                                                                      М О Т И В И:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. Съобразно характеристиките на инвестиционния проект не се очакват отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. За реализирането на предложението не е необходимо изграждане на съпътстваща инфраструктура.
3. Характерът на предложението не предполага увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и населението, разглеждано в съвкупност с други дейности в района.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Предложението ще се реализира на територия отредена за спортни дейности. Не се очаква влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район.
2. Осъществяването на предложението няма да доведе до промени във физическите и антропогенни характеристики на района.
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Имотът, в който ще се реализира инвестиционният проект не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
2. В имота няма ценни растителни видове, върху които би могло да се повлияе негативно.
IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Потенциалните въздействия в резултат от реализацията на инвестиционното предложение може да се окачествят като локални, предимно по време на строително-монтажните работи;
2. Проектът кореспондира с Плана за развитие на община Русе и цели осигуряване на качествени условия за спорт и отдих.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Засегнатото население е информирано чрез обява, поставена на видно място в община Русе. В деловодството на РИОСВ – Русе не са депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

26.07.2010

ДИРЕКТОР РИОСВ: /п/
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 40 -ПР/2010 г.

                                                                               Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 40 -ПР/2010
                 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.31, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 40, ал.4, представена писмена документация от възложителя, съгласно Приложение 1 и 2 към чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и представена писмена документация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

                                                                                                        Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “ПУП-ПЗ за изграждане на автокъща за 40 бр. автомобили”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
Възложител: Я. Я., град Русе.
Местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.159.630 по кадастрална карта на град Русе;
Кратко описание на инвестиционното предложение:
Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на автокъща за 40 бр. автомобили и едноетажна сглобяема офис постройка с прилежащи складови помещения - застроена площ от около 50 кв.м. Дейностите, които ще се осъществяват на избраната площадка, са свързани само с търговия на моторни превозни средства – автомобили. Предлаганите автомобили ще бъдат изложени на открито и теренът ще бъде изпълнен с фракционна настилка. Имотът, предвиден за настоящата дейност е с обща площ 1133 кв.м, собственост на възложителя и е със статут на земеделска земя, с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих. Предстои процедура по промяна предназначението на земята. Избраният имот граничи с републикански път I-2 Русе-Варна, ситуиран в края на града. Парцелът притежава необходимата инфраструктура за развитие на такъв тип дейност.
Съгласно предоставената информация, поземлен имот с идентификатор 63427.159.630 по кадастрална карта на град Русе не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г.), нито в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77/2002г.). Най близко разположената защитена зона е ЗЗ «Ломовете» с идентификационен код BG 0000608 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 94/2007г.), определена съгласно чл.6, ал. 1, т.1 и 2 от ЗБР и отстои на около 5 км от настоящия имот.
Инвестиционното предложение е включено в Приложение № 2, т. 10, буква “б” – Обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и чл. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за което се извършва преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони.

                                                                                                      МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. Съобразно характеристиките на предложения идеен проект, при изграждането и експлоатацията на обекта не се очакват отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. За реализирането на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на съпътстваща инфраструктура.
3. Липсата на каквито и да било производствени дейности, свързани с обекта отхвърлят възможността за съществено въздействие върху компонентите на околната среда.
4. Не са необходими допълнителни площи за реализирането на предложението.
5. Характерът на предложението не предполага увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и населението, разглеждано в съвкупност с други дейности в района.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Трайното предназначение на настоящия имот е земеделска територия и предстои процедура по промяна предназначението на земята.
2. Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на регенеративните способности на природните ресурси.
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Имотът, в който се предвижда реализацията на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Реализацията на предложението няма да доведе до трансгранично въздействие.
2. Териториалният обхват на въздействие от реализацията на предложението се отчита като локален, в рамките на имота.
3. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейността на избраната площадка се определя като минимална.
4. Не се очаква да има засегнато население, поради отдалечеността на терена от жилищната част на града.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Възложителят е уведомил Община Русе за инвестиционното си предложение.
2. Засегнатото население на общината е информирано по подходящ начин.
3. До момента на подаването на информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда в деловодството на РИОСВ – Русе не са депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

14.07.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)
Продължава...
Абонамент чрез RSS

Галерия