За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 
Решения за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО

Решения за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО (370)

РЕШЕНИЕ № РУ - 18 - ЕО/2010 г.

                                                                                РЕШЕНИЕ № РУ - 18 - ЕО/2010
                                       за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


на основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/2008г., ДВ, бр. 103/2009г.), писмено искане от възложителя по чл. 8 и съгласно чл. 14, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр.3/2006г., бр. 29/2010г.)

                                                                                                     Р Е Ш И Х

да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имоти №№ 027004 и 017009 с обща площ 89.000 дка в землището на село Зарник, община Кайнарджа за изграждане на фотоволтаична централа
Възложител: «Пента Макс 5» ООД, гр. Габрово, ул. “Ванче Михайлов” № 17, ап. 8
Характеристика на предложения Подробен устройствен план – План за застрояване:
В предложения ПУП - ПЗ се предвижда промяна предназначението на имоти с Начин на трайно ползване – Нива и ситуиране на фотоволтаична централа с номинална мощност до 5 MW.
Ще се обособи територия със статут “Предимно производствена”. Разглежданите имоти са собственост на възложителя, граничещи с други обработваеми площи и полски пътища. Вероятната точка на присъединяване на централата към общата електроразпределителна мрежа е преминаващият в непосредствена близост далекопровод. Фотоволтаичните панели ще се монтират на метална носеща конструкция, която ще се захваща към земята чрез винтове.
Съгласно представената информация разглежданите имоти не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г., ДВ, бр. 103/2009г.) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. бр. 94/2007г., ДВ, бр. 103/2009г.). Най – близко разположените защитени зони са „Хърсовска река” с код BG 0000106, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) и „Хърсовска река” с код BG 0002039, обявена със заповед № РД-767/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008г.), които отстоят на около 5000м.

                                                                                                     М О Т И В И:

I. Характеристикa на плана и програмата по отношение на степента, до която планът или програмата определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите:
• Предвид мащабите на плана за застрояване, реализацията му няма да доведе до отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
• Работата на фотоволтаичните инсталации не е свързана с отделянето на вредни емисии във въздуха, отпадъчни води и генериране на опасни отпадъци.
• За реализацията на предложението няма необходимост от изграждане на съпътстваща инфраструктура. Достъпа до имота е осигурен по съществуващи полски пътища. В непосредствена близост преминава електропровод 20 kV, което не предполага изграждането на дълго трасе за пренос на произведената електроенергия и допълнително засягане на други площи.
• Експлоатацията на фотоволтаичната централа е с дългосрочна перспектива. Системата работи автоматично с малки експлоатационни разходи.
II. Характеристикa на плана и програмата по отношение на осигуряване на устойчивото развитие и постигане на националните и регионалните цели:
• Инвестиционното предложение кореспондира с националните цели, в дългосрочен план производство на електроенергия от възобновяеми източници да достигне 20% от цялата произведена електрическа енергия в България.
III. Характеристика на последствията и на засегнатата територия по отношение на същност, обхват, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, размер и пространствен обхват на последствията, ценност и уязвимист на засегнатата територия; въздействие върху ландшафтите или върху елементите на Националната екологична мрежа:
• Местоположението на фотоволтаичната инсталация не предполага увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и населението, разглеждано в съвкупност с други дейности в района.
• Не се очаква качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района да бъдат засегнати.
• Имотите, в които се предвижда да се реализира плана за застрояване не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
• Разглежданите площи се обработват и в тях не са установени ценни растителни видове.
IV. Степента, до която планът или програмата влияе върху други планове и програми:
• В процес на разработване са Енергийна стратегия на Република България и Национален план за производството на електроенергия от възобновяеми източници на енергия, които ще отчетат вече одобрените мощности и кумулативните въздействия.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:
• Възложителят е уведомил община Кайнарджа и кметство село Зарник за инвестиционното си намерение. Засегнатото население е информирано чрез обява, поставена на видно място в сградата на общината.
• В деловодството на РИОСВ – Русе не е постъпвала информация от общинската администрация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

30.06.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 35 -ПР/2010 г.

                                                                                  Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 35 -ПР/2010
                     за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


на основание чл. 93, ал. 1, т.1, ал.3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

                                                                                                       Р Е Ш И Х

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “Изграждане на ветроенергиен парк от 13 бр. ветрогенератори и подстанция с инсталирана мощност до 40 MW”, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
Възложител: „ДОБРУДЖА УИНД I” ЕООД, град Силистра, ул. „Добруджа” №1;
Местоположение: имоти с №№№ 147011, 147076, 148017, 149012, 149052, 150046, 152029, 153005, 154057, 154116, 156002, 156016, 157005, 157020 в землището на село Калипетрово, община Силистра;
Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ветроенергиен парк, състоящ се от 13 бр. ветрогенератори и подстанция към тях на площ от 157 дка върху земеделски земи с начин на трайно ползване: ниви, трета категория. За реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат използвани ветрови генератори със следните технически характеристики:
• Номинална мощност – 3000 кW;
• Диаметър на витлото – 90м;
• Височина на оста на турбината – 105м;
• Брой на перките – 3
Строителството и монтажа на съоръженията ще бъде извършено на два етапа: първи етап – изграждане и въвеждане в експлоатация на 6 бр. ветрогенератори с мощност от 18 МW и подстанция и втори етап – изграждане и въвеждане в експлоатация на 7бр. ветрогенератори с мощност от 21 МW. Избраните имоти за реализация на предложението са частна собственост при сключен предварителен договор за учредяване право на строеж върху недвижими имоти с възложителя.
Обектът, предмет на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп., бр. 91/2002г.). Имот № 149052 в землището на село Калипетрово граничи със ЗЗ «Лудогорие – Сребърна» с идинтификационен код BG 0000169, определена съгласно чл.6, ал.1, т. 1 и 2 на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 94/2007г.). Територията, определена за реализация на предложението се намира в близост до ЗЗ «Сребърна» с код BG 0000241, обявена със заповед № РД-564/2008г. на Министъра на околната среда и водите, ЗЗ «Хърсовска река» с код: BG 0000106, съгласно чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР и ЗЗ „Хърсовска река” с код BG 0002039, обявена със Заповед №РД 767/2008г. на Министъра на околната среда и водите.
Инвестиционното предложение е включено в Приложение № 2, т. 3, буква “и” – Съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /НУРИОСПППИППЦОЗЗ/ (ДВ, бр.73/2007г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

                                                                                                        МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. Инвестиционното предложение включва изграждане на ветроенергиен парк с обща мощност от 40 МW, ситуиран в 14 земеделски имота в землището на село Калипетрово със съпътстващи обекти: подстанция и кабелна мрежа за свързване на съоръженията с електропреносната мрежа, площадки за извършване на монтажни дейности, свързващи пътища и др.
2. Предвидените площадки се намират извън регулационните граници на населеното място и за реализацията на предложението е необходимо изграждането на довеждаща инфраструктура.
3. Мащабите и обхвата на инвестиционното предложение предполагат значителни кумулативни въздействия върху планирания район, предвид инициирането на други инвестиционни предложения в непосредствена близост с подобен характер (използване на възобновяем източник на енергия - слънцето).
4. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение има вероятност от възникване на аварийни инциденти и шумов дискомфорт на околната среда.
5. Реализацията на предложението в съчетание с други инвестиционни предложения предполага вероятност от промени в характеристиките на ландшафта в разглежданата територия.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с трайна промяна на значителна площ обработваеми земеделски земи.
2. Избраната територия за реализация на предложението не попада в границите на защитени територии по силата на Закона за защитените територии, но граничи и е в близост до защитени зони. Това обстоятелство предполага вероятност от увреждане на естествени природни местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
2. Преценката за степента на въздействие е, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, за това че:
2.1. Реализацията на предложението съвместно с други от подобен тип в същото землище и в съседни на него е предпоставка за кумулативно въздействие върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района.
2.2. Предвидените за изграждане ветрогенератори са със значителна височина и при тяхната експлоатация вероятността от създаване на миграционна бариера е голяма.
2.3. Земеделските обработваеми земи са основно местообитание, както на широко разпространените представители на българската орнитофауна, така и на много консервационно значими, редки и застрашени видове. Тези територии са ключово място като източник на храна и ловуване на птиците. Предвидените ветрогенератори могат да доведат до разпокъсване и загуба на ценни места за пренощуване, хранене, набиране на височина при придвижване, както и на места за укриване при неблагоприятни метеорологични условия.
2.4. Има вероятност инвестиционното предложение да доведе до намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в ЗЗ „Лудогорие – Сребърна”, както и да окаже косвено влияние върху популации на видове, чиито местообитания са предмет на опазване в ЗЗ „Хърсовска река” – BG 0002039, и ЗЗ „Сребърна” – BG 0000241, които се намират в близост до избраните за целта имоти.
На основание гореизложеното и съгласно чл.40, ал.6 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ към доклада по ОВОС, като отделно самостоятелно приложение да се приложи и доклад за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Направената оценка да бъде съобразена с изискванията на чл.23, ал.2 от наредбата и съответно:
1. Основна цел на оценката да бъде предотвратяването на всяко неблагоприятно въздействие, което може да бъде резултат от инвестиционното предложение върху предмета на опазване в ЗЗ «Сребърна» с код BG 0000241, ЗЗ „Хърсовска река” с код BG 0002039 и ЗЗ „Лудогорие – Сребърна” с код BG 0000169, което включва и действия в противоречие с екологичните цели на зоната.
2. В оценката за съвместимост да бъдат разгледани следните възможни преки въздействия:
-- Пряко унищожаване на местообитания на видове и видове в ЗЗ «Лудогорие – Сребърна».
• Пряко унищожаване на видове, предмет на опазване в ЗЗ „Хърсовска река” – BG 0002039, и ЗЗ „Сребърна” – BG 0000241.
• Пряко трайно увреждане на естествения характер на местообитанията на видовете животни, предмет на опазване в зоните, като се обърне детайлно внимание на орнитофауната (разреди: Пеликаноподобни, Щъркелоподобни, Соколоподобни) - места за пренощуване, хранене, набиране на височина, както и на места за укриване при неблагоприятни условия през периода на строителство и експлоатация.
• Влияние върху миграционните пътища и фрагментация на местообитания в резултат от възможно унищожаване или трайно изменение на част от тях, включително и реални последствия.

-- Да бъдат разгледани вторични, непреки и кумулативни въздействия:
• Да се отчете кумулативния ефект, свързан с инициирането на други инвестиционни предложения в района.
• Отчитане увеличаването на антропогенната преса от изграждането на ветроенергийния парк, както и от допълнително изграждане/рехабилитация на съществуващите пътища до обекта.
• Въз основа на анализа и прогнозата за предполагаемото въздействие да се предложат мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда.
3. Определянето на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета на опазване в ЗЗ «Лудогорие – Сребърна» с код BG 0000169, «Сребърна» с код BG 0000241, ЗЗ „Хърсовска река” с код BG 0002039 да се извърши на база проведени най-малко едногодишни мониторингови проучвания на орнито - и прилепната фауна в района на площадката.
-- Орнитомониторингът да се извърши в следните периоди:
Наблюдение на пролетна миграция – от 01 март до 20май;
Наблюдение на гнездяща орнитофауна – от 01 май до 20 юни /двукратно/;
Наблюдение на есенна миграция – от 01 август до 15 ноември.
Орнитомониторингът трябва да дава информация за: видов състав и количество на прелитащите видове (видове с особена важност – застрашени, мигриращи; видове с повишен риск от сблъсък – чувствителни видове; максимална годишна численост за всеки един вид през всеки от сезоните, в които се среща – пролетна, есенна миграция, зимуване, гнездене), статус на пребиваване и сезонна динамика (гнездене, миграция, зимуване, скитане/линеене), поведение на птиците – за всеки вид поотделно (денонощна активност – нощни и дневни видове; гнездови и ловни територии; места за нощувка и хранене и коридори на придвижване между тях; хранителна база; височина на прелитане и посоки на полета и връзка с метеорологичните условия и топографията; честота на прелитане на площадката и честота на кацане; места за набиране на височина; места за кацане при екстремни условия; други специфични фактори).
-- Мониторингът на прилепната фауна да се извърши в съответствие с:
Насоките в Приложение №2 на «Методическите указания за практическото прилагане на изискванията на нормативната уредба по околна среда за намерения за изграждане на ветроенергийни генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи» към писмо на МОСВ с изх. № 05-08-1824/11.02.2010г. (публикувани на страницата на МОСВ – Ключови теми: Натура 2000, I. Ръководства на ЕК за прилагане на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, точка 4).
Петров Б. 2008. «Прилепите» - методика за изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост (Наръчник за възлижители и ексерти в областта на околната среда), Национален природонаучен музей – БАН, 88 стр.
Планът за мониторинговите проучвания за орнито – и прилепната фауна в района на площадката да се съгласува с РИОСВ-Русе.
Оценката за ОС трябва да бъде възложена на експерти, отговарящи на изискванията на чл.9, ал.1 от Наредбата за ОС и по-специално притежаващи компетентност в областта на орнитологията и прилепната фауна.
IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. В резултат от реализацията на предложението потенциалните въздействия ще бъдат с постоянен характер.
2. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква отрицателно въздействие с кумулативен ефект върху биологичното разнообразие в съседни територии и създаване на шумов дискомфорт на околната среда и на населението на най-близкото населено място.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
За инвестиционното предложение има издадена Заповед от кмета на община Силистра за разработване на ПУП за изграждане на ветроенергиен парк в цитираните по-горе имоти в землището на село Калипетрово.До момента на подаването на информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда в деловодството на РИОСВ – Русе не са депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

29.06.2010г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 31 -ПР/2010 г.

                                                                                         Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 31 -ПР/2010
                         за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС

                                                                                                          Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “Обособяване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране, временно съхранение и транспортиране на ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА ”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
Местоположение: поземлен имот с идентификатор 40422.505.2234 по кадастрална карта на град Кубрат
Възложител: “БОРИСОВ. ЕМ . МЕТАЛ” ЕООД, град Кубрат, ул. “Никола Йонков Вапцаров” № 50
Характеристика на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение разглежда изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране, временно съхранение и транспортиране на ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА.
Имотът, в който се предвижда да се осъществи инвестиционното предложение е в регулационните граници на град Кубрат, с обща площ от 528 кв.м. и собственост на “Техникс” ЕООД. За реализиране на настоящата дейност има сключен договор за наем. Към момента площадката е инфраструктурно осигурена и покрита с асфалтова настилка. Наличната сграда в имота е със застроена площ 157 кв.м и ще бъде използвана за офис. Дейностите, които ще се извършват на работната площадка са свързани с изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, сортиране и временно съхранение до формиране на транспортните количества и предаването им на лицензирани фирми за последващо третиране. Очакваните количества отпадъци, които ще се обработват са до 500 тона – цветни, 2000 тона – черни метали, иумпс – 150 тона и иуеео – 150 тона годишно.
Не се предвижда промяна на съществуваща или изграждане на нова инфраструктура. Ще бъде използвана изградената пътна мрежа и няма да се налага строителство на нови или промяна на съществуващите подходи към площадката.
Съгласно представената информация, разглежданият имот не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г.) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г.). Най-близко разположените защитени зони са ЗЗ “Лудогорие” с код BG 0002062, обявена със Заповед №РД-837/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите и ЗЗ „Лудогорие” с код BG 0000168 по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие.
Инвестиционното предложение е включено в Приложение № 2, т. 11, буква “д” – Съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

                                                                                                         МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
2. Избраната площадка е подходяща за осъществяване на дейността, предвид това, че се намира в промишлената зона на града, т.е. територия с оказано антропогенно въздействие.
3. За осъществяване на предложението не е необходимо изграждане на съпътстваща инфраструктура.
4. Не са необходими допълнителни площи за реализирането на предложението.
5. Реализацията на предложението не е свързана с използване на природни ресурси или ресурси, които са невъзобновими или в недостатъчно количество.
6. При нормална експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква значително замърсяване и дискомфорт на околната среда, като рискът от възникване на инциденти е сведен до минимум.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение се намира в урбанизирана територия.
2. Осъществяването на предложението няма да доведе до промени във физическите, природните и антропогенни характеристики на района.
3. Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на регенеративните способности на природните ресурси. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
Реализацията на инвестиционното предложение няма не засяга пряко природни местообитания или местообитания на видове, предмет на опазване в цитираните защитени зони.
IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Териториалният обхват на въздействие е локален.
2. При нормална експлоатация на обекта не би следвало да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда и населението на град Кубрат. Вероятността от проявата на аварийни ситуации е минимална.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага влияние в трансграничен контекст.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Възложителят е уведомил кмета на Община Кубрат за реализацията на инвестиционното си предложение, а засегнатото население е информирано, чрез публикувана обява във вестник.
2. До момента на подаването на информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда в деловодството на РИОСВ – Русе не са депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

                                                                                ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Преди въвеждането в редовна експлоатация на обекта, дружеството (възложителят) да е получило:
- съответния разрешителен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците – ЗУО;
- удостоверение от същия закон за извършване на дейности с отпадъци;
- лиценз по реда на глава пета от ЗУО;
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

01.06..2010г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)
Продължава...

Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 33 -ПР/2010 г.

                                                                                           Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 33 -ПР/2010
                   за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  върху околната среда


на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

                                                                                                       Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “Разширяване на производствената дейност на съществуваща мандра, включваща производство на кашкавал, кисело мляко и извара”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
Възложител: „МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД, град Търговище, ул. “Преслав” №26;
Местоположение: УПИ XXIII, кв.105 по плана на село Брестовене, община община Завет;
Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда разширение на производствената дейност на мандра с нови млечни продукти – кашкавал, кисело мляко и извара като капацитетът на преработеното мляко ще е до 15т/ден. Ще бъдат изградени и обособени допълнителни помещения, необходими за този вид дейност – складове за суровини и материали, гараж и работилници, административна част и трафопост, които ще бъдат ситуирани в рамките на имота, собственост на възложителя. За реализиране на предложението не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Новите помещения ще бъдат захранени от съществуващ площадков водопровод. За целите на инвестиционното предложение ще се демонтират старите и ще бъдат внедрени нови енергоефективни хладилни системи.
Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на посочения имот, като при изграждането на обекта няма да са необходими други площи за временни дейности.
Съгласно предоставената информация, горецитираният имот не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г.), нито в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие- ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 94/2007г.). В непосредствена близост се намира ЗЗ „Лудогорие” с идентификационен код BG 0000168 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение 661/16.10.2007г. на Министерски съвет.
Инвестиционното предложение е включено в Приложение № 2, т. 7, буква “в” – Производство на млечни продукти към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и чл. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за което се извършва преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони.

                                                                                                        МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. Според представената от възложителя информация, инвестиционното предложение предвижда реализация на дейности, които се явяват производни и съотносими с настоящата експлоатация на обекта. Съобразно характеристиките на инвестиционното предложение може да се направи извод, че при разширението няма да настъпят значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Парцелът, върху който ще се извършва дейността се намира в регулационните граници на населеното място. Няма да стартира процедура по промяна предназначението на земята. За разширенитето на производствения обект не е необходима нова или променена пътна инфраструктура.
3. Предвидените допълнителни помещения от сградния фонд ще бъдат изпълнени с олекотена конструкция, с което се минимизира и ограничава възможното натоварване по компонент „въздух”.
4. От производствената дейност ще се формират отпадъчни води, като преди заустването им е предвидено изграждането на пречиствателна станция. Дружеството разполага с Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти №13740036/05.03.2010 година.
5. Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.
6. При експлоатацията не се предвиждат процеси, които при технологични отклонения да предизвикват възможни рискове. При спазване на правилата за безопасни условия на труд не би следвало да се създадат условия за възникване на риск от инциденти.
7. При спазване на всички мерки за предотвратяване и намаляване на отрицателните въздействия, дискомфорта за околната среда и населението в района ще бъде сведен до минимум.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Земята е собственост на възложителя, в регулационните граници на населеното място и не се използва за земеделски нужди. Трайното предназначение на територията е: урбанизирана.
2. Обектът е снабден с вода от селищната водопровосна мрежа. Електрозахранването се осъщестява от съществуващата електропроводна мрежа.
3. Разглежданата територия е антропогенизирана и при спазване на зададените условия не се очаква значително отрицателно влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в района.
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр.133/1998г.) нито в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77/2002г.)
2. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони.
IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Реализацията на предложението няма да доведе до трансгранично въздействие.
2. Потенциалните въздействия в резултат от реализацията на предложението може да се окачествят като локални.
3. При нормална експлоатация на обекта не се очакват негативни въздействия върху околната среда.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Възложителят е уведомил Община Завет и кметство село Брестовене за инвестиционното си предложение.
2. Засегнатото население на общината е информирано по подходящ начин. 3. До момента на подаването на информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда в деловодството на РИОСВ – Русе не са депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

                                                                                    ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При извършване на земно-изкопните дейности по изграждането на обекта, да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираното замърсяване на атмосферния въздух с прахови емисии.
2. Експлоатацията на хладилни системи, съдържащи флуорирани парникови газове да се осъществява при спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерките по прилагане на Регламент №842/2006г. относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009г.).
3. Преди въвеждането в редовна експлоатация на обекта, дружеството да е получило съответния регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците – ЗУО;
4. Мощностите, касаещи разширението на обекта да бъдат въведени в експлоатация заедно с предвидената пречиствателна станция за отпадъчни води.
Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

27.05.2010г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:

(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 32 – ПР/2010 г.

                                                                                      Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 32 – ПР/2010
                    за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

                                                                                                     Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “Изграждане на склад за пестициди и минерални торове и офис сграда с аптечен мострен магазин”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
Възложител: “Екогея ВГ” ЕООД, гр. Русе, ул. “Николаевска” № 16
Местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.301.30 по кадастралната карта на град Русе
Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционният проект предвижда изграждане на складово хале с метална конструкция за съхранение на пестициди и минерални торове със застроена площ 360 кв.м., офис сграда със застроена площ 113 кв.м., в която ще се обособи аптечен магазин и обслужващ паркинг. Проектният капацитет на складовото хале е до 50 т. пестициди и до 50 т. минерални торове. Складът ще се използва единствено за съхранение, без разфасоване и други дейности.
Теренът е собственост на възложителя, с обща площ 5.000 дка, разположен в границите на действащия общ градоустройствен план на град Русе, с Начин на трайно ползване – Нива. След процедура по промяна предназначението на земята, имотът ще е със статут на Предимно производствена територия. Предложеният ПУП – ПЗ допуска частично застрояване в имота, до сервитута на преминаващ през имота електропровод. Площадката граничи с обработваеми площи и второстепенен път. Водоснабдяването на обекта ще се извърши чрез водопроводно отклонение от преминаващ в сервитута на съседния път водопровод.
Разглежданият имот не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г., ДВ, бр. 80/2009г.) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. ДВ, бр. 94/2007г., ДВ, бр. 103/2009г.). Най – близко разположената защитена зона е “Ломовете” с идентификационен код BG 0000608, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, която отстои на около 3.500 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква “л” – Складове за съхранение на продукти за растителна защита към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм и доп. ДВ, бр. 105/2008г., ДВ, бр. 103/2009г.) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

                                                                                                  М О Т И В И:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. Дейността е насочена само към съхранение на минерални торове и пестициди, без разфасоване и други дейности, които да създадат предпоставки за дискомфорт на околната среда;
2. Предвидените от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на предполагаемите неблагоприятни последствия, ще сведат до минимум отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда;
3. При спазване на правилата за съхранение, рискът от възникване на инциденти ще бъде ограничен;
4. За реализацията на предложението не е необходимо изграждането на дълги трасета довеждаща инфраструктура и специално приспособяване на съседни терени;
5. Характера на дейността не предполага увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и населението, разглеждано в съвкупност с други дейности в района и проява на кумулативни въздействия.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Разглежданият имот е разположен в границите на действащия общ градоустройствен план на град Русе. Осъществяването на предложението няма да доведе до промени във физическите и антропогенни характеристики на района;
2. Предвид мащабите на дейността не се очаква влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район.
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Имотът, в който ще се реализира инвестиционният проект не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;
2. Теренът е обработваема земя и в него няма ценни растителни видове, върху които да се повлияе негативно. Дейността не би довела до изолация на животински видове.
IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Предложението ще се реализира на сравнително малко територия. Потенциалните въздействия може да се окачествят като локални;
2. Предлаганата дейност не създава здравен риск. Спазена е хигиенно защитната зона от 500 м. за този вид дейност.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Възложителят е уведомил община Русе за инвестиционното си предложение. Засегнатото население е информирано чрез обява публикувана в местен ежедневник;
2. В деловодството на РИОСВ – Русе не е постъпвала информация от общинската администрация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.

                                                                                            ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат действия за класификация на съоръжението по чл. 103 от Закона за опазване на околната среда, по реда на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006г.);
2. Да се спазват условията за съхранение, посочени от производителя в информационните листове за безопасност;
3. Преди въвеждането на обекта в редовна експлоатация, дружеството да е получило от РИОСВ - Русе съответния разрешителен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности с отпадъци, генерирани от дейността му;
4. Помещенията за съхранание на минерални торове и пестициди да се почистват по сухи способи, без формиране на отпадъчни води;
5. При извършването на изкопни и строителни дейностти да се предприемат мерки за ограничаване разпространението на неорганизирани прахови емисии в атмосферата.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

26.05.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 30 -ПР/2010 г.

                                                                                     Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 30 -ПР/2010
                 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

                                                                                                        Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “Изграждане на животновъден обект с капацитет 40бр. говеда”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
Възложител: М. К., село Добротица.
Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фамилна ферма за отглеждане на 40бр. говеда. Избраният за целта имот се състои от няколко броя селскостопански постройки, които ще бъдат обособени и предназначени за настоящата дейност. Ще бъде извършено оборудване на съществуващия сграден фонд като се изградят необходимите помещения, отговарящи на съответните изисквания за този вид отрасъл. Парцелът е собственост на възложителя и разполага с необходимата инфраструктура. В технологично отношение е избрана алтернатива – отглеждане на животните предимно от затворен тип. Теренът, в който се предвижда реализацията на инвестиционното предложение е с обща площ от 2,286 дка.
Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на посочения имот, като при изграждането на обекта няма да са необходими други площи за временни дейности.
Съгласно предоставената информация, горецитираният имот не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г.), нито в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие- ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 94/2007г.). Най-близко разположената защитена зона е «Лудогорие-Сребърна» с идентификационен код BG 0000169, определена съгласно чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и отстои на около 550м.
Инвестиционното предложение е включено в Приложение № 2, т. 1, буква “д” – Интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение №1) към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и чл. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за което се извършва преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони

                                                                                                     МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от оценка въздействието върху околната среда, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда изграждане на ферма за отглеждане на крави с капацитет 40бр. в границите на село Добротица. Съобразно характеристиките на инвестиционното предложение може да се направи извод, че при експлоатацията на обекта няма да настъпят значителни отрицателни въздействия върху околната среда.
2. Територията, върху която ще се извършва дейността е с начин на трайно ползване «урбанизирана». За обособяването на фермата не е необходима нова или променена техническа инфраструктура.
3. За реализацията на предложението е необходимо извършването на дейности, свързани със създаване на съответния микроклимат за отглеждане на животни от тази категория. Ще бъдат спазени изискванията за механизиране и автоматизиране на производствените процеси, отговарящи на добрите европейски практики в отрасъла.
4. Торовите маси след извършване на почистването ще бъдат депонирани на обособена временна торова площадка, на която същите ше престояват до настъпване на биологична зрялост.
5. При оборудването на сградния фонд ще се генерират предимно строителни отпадъци, които ще се третират в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.
6. Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.
7. При експлоатацията не се предвиждат процеси, които при технологични отклонения да предизвикват значителни рискове.
8. При спазване на необходимите мерки за предотвратяване и намаляване на отрицателните въздействия, дискомфорта за околната среда и населението в района ще бъде сведен до минимум.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Земята е собственост на възложителя, в регулационните граници на населеното място и не се използва за земеделски нужди. Трайното предназначение на територията е: урбанизирана.
2. Обектът е снабден с вода от селищната водопровосна мрежа. Електрозахранването се осъщестява от съществуващата мрежа.
3. Разглежданата територия е урбанизирана и при спазване на зададените условия не се очаква значително отрицателно влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на закона за защитените територии (ДВ, бр.133/1998г.)
2. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Реализацията на предложението няма да доведе до трансгранично въздействие.
2. Потенциалните въздействия в резултат от реализацията на предложението може да се окачествят като локални.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Възложителят е уведомил Община Ситово и кметство село Добротица за инвестиционното си предложение.
2. Засегнатото население на общината е информирано по подходящ начин.
3. До момента на подаването на информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда в деловодството на РИОСВ – Русе не са депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Формираните торови маси да се използват по предназначение за наторяване и подобряване структурата на почвата. Да се извършва системно стифиране на торовите маси на площадката. При извършване на торенето, да се спазват правилата за добри земеделски практики.
2. Да не се допуска замърсяване и заблатяване на терени извън обособената торова площадка.
3. На площадката да не се депонират други отпадъци (животински трупове).
4. Съоръжението за съхраняване на торовите маси да се оразмери в зависимост от броя на отглежданите животни, продължителността на периода за съхранение. Собственикът на фермата да е обезпечен с достатъчно по площ земя за оползотворяване на биологичните отпадъци.
5. Съоръжението за съхранение на торовите маси да има водоустойчиво дъно и да се изгради по начин, по който да предотвратява изтичането на отпадъците извън него, съгласно правилата за добри земеделски практики, разработени в изпълнение на изискванията на Наредба №2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр.87/2000г.) и Заповед на Министъра на околната среда и водите за определяне на чувствителни и уязвими зони.
6. За изнасяне на твърдия торов отпадък да се прилага метода на сухо почистване.
7. Изграждането на торището да се извърши в подветрената страна на разположените в близост обекти.
8. Хладилните инсталации, които ще бъдат монтирани в обекта да се поддържат, съгласно изискванията на Наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.15/2007г.) и/или Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент №842/2006г. относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009г.).
9. При извършване на земно изкопни работи да се предприемат мерки, заложени в чл.70 от Наредба №1/2005г. за норми на допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, с цел ограничаване неорганизираното разпространение на прахови емисии, генерирани от работната площадка (ДВ, бр.ДВ, бр.64/2005г.).
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

25.05.2010г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 27 – ПР/2010 г.

                                                                                Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 27 – ПР/2010
             за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

                                                                                                     Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “Обособяване на площадка за временно съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от употреба моторни превозни средства и електрическо и електронно оборудване с общ капацитет 1 300 т/год.”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
Възложител: “Евро Ойл” ООД, гр. Русе, ул. “Райко Даскалов” № 29а
Местоположение: имот № 106008 в землището на село Мечка, община Иваново
Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционният проект предвижда разширение дейността на дружеството и извършване на временно съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, както и излезли от употреба моторни превозни средства и електрическо и електронно оборудване събирани от физически и юридически лица. Общата площ на площадката е 800 кв.м., част от имот № 106008 в землището на село Мечка, собственост на друго юридическо лице, за което възложителят е сключил договор за наем. Разглежданият имот е частично бетониран с Начин на трайно ползване – Овцеферма и граничи със селскостопански складове и полски пътища.
Ще се обособи закрит склад от 200 кв.м., като останалите площи ще бъдат бетонирани. Отпадъчните нефтопродукти и отработени масла ще се съхраняват в метални варели с вместимост 200 л., и пластмасови бидони укрепени с метална конструкция с вместимост 1т.
Разглежданият имот не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г., ДВ, бр. 80/2009г.) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. ДВ, бр. 94/2007г., ДВ, бр. 103/2009г.). Най – близко разположените защитени зони са: BG 0000232 “Батин”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и BG 0002042 “Рибарници Мечка”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона, които отстоят на около 1800 м.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 6, буква “в” – Съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм и доп. ДВ, бр. 105/2008г., ДВ, бр. 103/2009г.) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

                                                                                                  М О Т И В И:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. Съобразно характеристиките на инвестиционния проект при експлоатацията на обекта не се очаква да настъпят отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда;
2. Предложението касае застроен имот с изградена инфраструктура. На площадката ще се осъществява само временно съхранение, без извършването на други дейности;
3. Предвидени са необходимите закрити помещения и адсорбенти, които ще ограничат и минимизират въздействието от евентуални разливи;
4. Предвид капацитета на площадката, реализацията на предложението няма да доведе до дискомфорт на околната среда, като риска от възникване на инциденти е ограничен;
5. Естеството на предлаганата дейност не предполага увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и населението, разглеждано в съвкупност с други дейности в района.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Осъществяването на предложението няма да доведе до промени във физическите и антропогенни характеристики на района;
2. Не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в района, предвид това, че местоположението на площадката е в територия използвана за стопански и складови дейности. Не се очаква влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район.
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Имотът, в който ще се реализира инвестиционният проект не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;
2. В имота няма ценни растителни видове, върху които би могло да се повлияе негативно. Предложението няма до доведе до изолация на животински видове.
IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Потенциалните въздействия в резултат от реализацията на инвестиционното предложение може да се окачествят като локални;
2. Предлаганата дейност не създава здравен риск.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Възложителят е уведомил община Иваново и кметство село Мечка за инвестиционното си предложение. Засегнатото население е информирано чрез обява публикувана в регионален ежедневник и обява поставена на видно място в община Иваново;
2. В деловодството на РИОСВ – Русе не е постъпвала информация от общинската администрация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.

                                                                                       ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждането на обекта в редовна експлоатация, дружеството да е получило от РИОСВ - Русе съответния актуализиран разрешителен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности с отпадъци;
2. Площадката да се обозначи с надписи за предназначението й, като се снабди и с достатъчно количество адсорбенти (пясък, пръст и др.), които да бъдат използвани при евентуални разливи;
3. Отработените масла и отпадъчни нефтопродукти да се приемат, събират и съхраняват разделно по групи и начин, който да позволи тяхното преработване;
4. Помещението за съхранание на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да се почиства по сухи способи, без формиране на отпадъчни води.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.


15.05.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 28 – ПР/2010 г.

                                                                                 Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 28 – ПР/2010
                   за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

                                                                                                   Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “Изграждане на ТИР паркинг и едноетажна обществено – обслужваща сграда”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
Възложител: А. К., гр. Русе.
Местоположение: имот № 279041 в землището на град Бяла
Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционният проект предвижда изграждане на ТИР паркинг и обществено – обслужваща сграда с административна част. Имотът обект на инвестиционното предложение е собственост на възложителя, с начин на трайно ползване – Стопански двор и площ 3.204 дка. Площадката е бетонирана, разположена в непосредствена близост да главен път от републиканската пътна мрежа, като в миналото също се е използвала за паркинг зона.
Територията е с изцяло изградена инфраструктура. Отпадъчните води от обекта ще заустват в съществуващата канализационна мрежа.
Разглежданият имот попада в защитена зона “Река Янтра” с идентификационен код BG 0000610, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. бр. 94/2007г., ДВ, бр. 103/2009г.). Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г., ДВ, бр. 19/2009г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, буква “б” – Обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм и доп. ДВ, бр. 105/2008г., ДВ, бр. 103/2009г.) и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

                                                                                                 М О Т И В И:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. Съобразно характеристиките на инвестиционния проект при изграждането и експлоатацията на паркинга и обслужващата сграда не се очаква да настъпят отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда;
2. За реализирането на предложението не е необходимо изграждане на съпътстваща или довеждаща инфраструктура;
3. Естеството на дейността не предполага увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и населението, разглеждано в съвкупност с други дейности в района.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Предложението ще се реализира на територия, която и в миналото се е използвала за този вид услуги. Близостта на път от републиканската пътна мрежа прави терена подходящ за осъществяване на предложението;
2. Не се очаква влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район;
3. Реализацията на предложението няма да доведе до промени във физическите и антропогенни характеристики на района;
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Няма вероятност експлоатацията на паркинга да окаже отрицателно въздействие върху видове предмет на опазване в защитена зона “Река Янтра” с идентификационен код BG 0000610, т.к. имотът е част от вече урбанизирана територия;
2. Имотът е с бетонирана площадка и в него няма ценни растителни видове, върху които би могло да се повлияе негативно;
3. Предвид естеството на дейността реализацията на предложението няма да доведе до изолация на животински видове.
IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Потенциалните въздействия в резултат от реализацията на инвестиционното предложение са с локален и обратим характер.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Възложителят е уведомил община Бяла за инвестиционното си предложение. Засегнатото население е информирано чрез обява публикувана в регионален ежедневник;
2. В деловодството на РИОСВ – Русе не е постъпвала информация от общинската администрация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.

                                                                                         ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждането на обекта в редовна експлоатация, възложителят да е получил от РИОСВ - Русе съответния разрешителен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.86/2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 95/2009г.) за извършване на дейности с отпадъци, генерирани от дейността му;
2. Генерираните при изграждането на обекта строителни отпадъци да се третират съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за управление на отпадъците;
3. Заустването на отпадъчните води от обекта в канализационната мрежа на град Бяла, да става въз основа на писмен договор с дружеството експлоатиращо мрежата.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.


15.05.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 29 – ПР/2010 г.

                                                                                  Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 29 – ПР/2010
                  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

                                                                                                   Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “Изграждане на рибарник с площ 10 дка и стопански обслужващи сгради”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
Възложител: И. Н., село Кацелово.
Местоположение: имоти №№ 107011 и 107002 в землището на село Кацелово
Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на рибарник на обща площ 10 дка и обслужващи сгради (склад, хладилно помещение и др.) със застроена площ 200 кв.м. в два съседни имота разположени в непосредствена близост до р. Черни Лом, от където ще се извършва и водовземането. Имотите са с обща площ 22.014 дка, начин на трайно ползване – Друга селскостопанска територия, собственост на възложителя. Предвижда се да се развъждат шаранови риби.
Теренът граничи с полски и ведомствени пътища, стопански двор и пасище. Предвижда се вдълбочаване, почистване на дъното и изграждане на диги.
Разглежданите имоти не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г., ДВ, бр. 80/2009г.) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. ДВ, бр. 94/2007г., ДВ, бр. 103/2009г.). Най – близко разположената защитена зона е “Ломовете” с идентификационен код BG 0000608, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, която отстои на около 2.5 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква “е” – Интензивно развъждане на риба към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм и доп. ДВ, бр. 105/2008г., ДВ, бр. 103/2009г.) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

                                                                                                 М О Т И В И:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. С реализацията на предложението не се очаква да настъпят значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда, предвид естеството на предлаганата дейност;
2. Инвестиционното предложение няма пряка връзка с други одобрени с устройствен или друг план дейности;
3. Бъдещата дейност е насочена, единствено към развъждане на шаранови риби в землен басейн. Не се очаква експлоатацията на рибарника да доведе до дискомфорт за околната среда. Предлаганата дейност не предполага формиране на отпадъчни продукти;
4. Площадката се намира в непосредствена близост до регулационните граници на село Кацелово и граничи със стопански двор и съществуващи пътища, което не създава необходимост от изграждането на трасе за нова довеждащата инфраструктура;
5. При добро поддържане на дигите не би следвало да се създадат условия за възникване на инциденти;
6. Интензивното развъждане на риба не предполага увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и населението, разглеждано в съвкупност с други дейности в района.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Характеристиките на инвестиционното предложение не предполагат генериране на отпадъци, емисии в атмосферния въздух и отпадъчни води, във вид и количества, които да повлияят неблагоприятно на регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район. Водите в рибарника са проточни и остават почти непроменени.
2. Дейността на обекта няма да доведе до промени във физическите, природните и антропогенни характеристики на района.
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Разглежданите имоти не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;
2. Площадките са част от бивш стопански двор и територията не може да бъде отнесена към никое от естествените местообитания, предмет на опазване в най – близко разположената защитена зона е “Ломовете” с идентификационен код BG 0000608. Не се очаква изолация на животински видове;
3. Появата на нова водна площ, ще създаде предпоставки за формиране на хранителна база за множество насекоми и видове прилепи;
IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Въздействието по време на строително – монтажните работи ще бъде с локален характер. Предложението ще се реализира на сравнително малка територия;
2. Експлоатацията на рибарника не създава здравен риск;
3. Очакваните евентуални въздействия по компонент води са с обратим характер.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Възложителят е уведомил община Две могили и кметство село Кацелово за инвестиционното си предложение. Засегнатото население е информирано чрез обява поместена в регионален ежедневник;
2. В деловодството на РИОСВ – Русе не е постъпвала информация от общинската администрация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.

                                                                                     ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се използват неселективни методи и средства за борба с различни видове рибоядни птици или други животни, посочени в Приложение № 5 към чл. 44, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие;
2. Дигите на рибарника да се поддържат в добро техническо състояние, като се предприемат и всички необходими мерки за предотвратяване заблатяването на съседни терени;
3. Да не се отстранява храстовата и дървесна растителност, намираща се по границите на имота.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.


15.05.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

РЕШЕНИЕ № РУ - 16 - ЕО/2010 г.

                                                                             РЕШЕНИЕ № РУ - 16 - ЕО/2010

                                  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


на основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/2008г., ДВ, бр. 103/2009г.), писмено искане от възложителя по чл. 8 и съгласно чл. 14, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр.3/2006г., бр. 29/2010г.)

                                                                                                      Р Е Ш И Х

да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имоти №№ 020046 и 020047 с обща площ 73.229 дка в землището на село Сандрово, община Русе за изграждане на фотоволтаична централа
Възложител: М.M., гр. Русе
Характеристика на предложения Подробен устройствен план – План за застрояване:
В предложения ПУП - ПЗ се предвижда промяна предназначението на имоти с Начин на трайно ползване – Нива и ситуиране на фотоволтаична централа с номинална мощност 2.2 MW, трафопост и административна сграда. Ще се обособи територия със статут “Предимно производствена”. Разглежданите имоти са собственост на възложителя, граничещи с други обработваеми площи и полски пътища, разположени в непосредствена близост до път от Републиканската пътна мрежа. Фотоволтаичните панели ще се монтират на метална носеща конструкция, която ще се захваща към земята чрез винтове.
Съгласно представената информация разглежданите имоти не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г., ДВ, бр. 103/2009г.) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. бр. 94/2007г., ДВ, бр. 103/2009г.). Най – близко разположената защитена зона е “Мартен-Ряхово” с идентификационен код BG 0000529, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, която отстои на около 2.315км.

                                                                                                 М О Т И В И:

I. Характеристикa на плана и програмата по отношение на степента, до която планът или програмата определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите:
• Предвид мащабите на плана за застрояване реализацията му няма да доведе до промяна на антропогенните характеристики на района. Инвестиционното предложение ще окаже минимално въздействие върху компонентите на околната среда;
• Работата на фотоволтаичните инсталации не е свързана с отделянето на вредни емисии във въздуха, отпадъчни води и генериране на опасни отпадъци;
• За реализацията на предложението няма необходимост от изграждане на съпътстваща инфраструктура;
• Експлоатацията на фотоволтаичната централа е с дългосрочна перспектива. Системата работи автоматично с малки експлоатационни разходи.
II. Характеристикa на плана и програмата по отношение на осигуряване на устойчивото развитие и постигане на националните и регионалните цели:
• Инвестиционното предложение кореспондира с националните цели, в дългосрочен план производство на електроенергия от възобновяеми източници да достигне 20% от цялата произведена електрическа енергия в България.
III. Характеристика на последствията и на засегнатата територия по отношение на същност, обхват, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, размер и пространствен обхват на последствията, ценност и уязвимист на засегнатата територия; въздействие върху ландшафтите или върху елементите на Националната екологична мрежа:
• Работата на фотоволтаичната инсталация не предполага увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и населението, разглеждано в съвкупност с други дейности в района;
• Не се очаква качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района да бъдат засегнати;
• Имотите, в които се предвижда да се реализира плана за застрояване не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;
• Разглежданите площи се обработват и в тях липсват ценни растителни видове.
IV. Степента, до която планът или програмата влияе върху други планове и програми:
• В процес на разработване са Енергийна стратегия на Република България и Национален план за производството на електроенергия от възобновяеми източници на енергия, които ще отчетат вече одобрените мощности и кумулативните въздействия.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:
• Възложителят е уведомил община Русе и кметство село Сандрово за инвестиционното си намерение. Засегнатото население е информирано чрез обява, поместена в регионален ежедневник;
• В деловодството на РИОСВ – Русе не е постъпвала информация от общинската администрация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

05.05.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Галерия