За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 
Решения за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО

Решения за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО (370)

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 14 – ПР/2010 г.

                                                                                    Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 14 – ПР/2010г
                   за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


на основание чл. 93, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда , чл. 7, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

                                                                                                      Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “Изграждане на рибарник с водна площ 7200 кв.м., административно-битова сграда и трансформаторен пост”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
Възложител: Ст. Т. Ст., село Сваленик, община Иваново,
Местоположение: имот № 503233 в землището на село Сваленик, местността “Куклата”
Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение касае изграждане на рибарник с обща водна площ 7200 кв.м, административно-битова сграда със застроена площ 200 кв.м и трансформаторен пост. Имотът, в който се предвижда да се реализира предложението е с обща площ 11.299 дка, начин на трайно ползване – Зеленчукова култура, собственост на възложителя. Теренът граничи с обработваеми площи, полски пътища и дере “Церовска река”. Общата потребност от вода за функционирането на всички клетки от рибарника е 6638 куб.м. Водоползването, необходимо за функционирането на рибарника ще се осъществи гравитачно от разположеното в съседство дере. Източването на рибарника ще се осъществи посредством тръби, вкопани в земята, отвеждащи водите в р. Малки Лом, протичаща в близост, в северна посока. Предвижда се да се развъждат шаранови риби.
Съгласно предоставената информация разглежданият имот не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г.). Имотът попада в Защитена зона “Ломовете” с идентификационен код BG 0000608, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ДВ, бр. 94/2007г., бр. 103/2009г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква “е” – Интензивно развъждане на риба към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм и доп. ДВ, бр. 105/2008г., ДВ, бр. 103/2009г.) и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитена зона BG 0000608 “Ломовете”.

                                                                                                       М О Т И В И:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. С реализацията на предложението не се очаква да настъпят значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда, предвид естеството на предлаганата дейност;
2. Инвестиционното предложение няма пряка връзка с други одобрени с устройствен или друг план дейности;
3. Бъдещата дейност е насочена, единствено към развъждане на шаранови риби в землен басейн и хранене с групови хранилки. Не се очаква експлоатацията на рибарника да доведе до дискомфорт за околната среда. Предлаганата дейност не предполага формиране на отпадъчни продукти;
4. Площадката се намира в непосредствена близост до регулационните граници на село Сваленик, което ще улесни изграждането на довеждащата инфраструктура – електропреносно трасе и водопроводно отклонение;
5. При добро поддържане на дигите не би следвало да се създадат условия за възникване на инциденти;
6. Интензивното развъждане на риба не предполага увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и населението, разглеждано в съвкупност с други дейности в района.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. В съседство на разглеждания имот преминава полски път, по който ще се извършва обслужването на рибарника. Не е необходимо изграждането на допълнителни подходи;
2. Характеристиките на инвестиционното предложение не предполагат генериране на производствени отпадъци, емисии в атмосферния въздух и отпадъчни води, във вид и количества, които да повлияят неблагоприятно на регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район. Водите в рибарника са проточни и остават почти непроменени.
3. Дейността на обекта няма да доведе до промени във физическите, природните и антропогенни характеристики на района.
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Разглежданият имот не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии;
2. Имотът попада в защитена зона “Ломовете” с идентификационен код BG 0000608, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие. Няма вероятност експлоатацията на рибарника да окаже отрицателно въздействие върху видове предмет на опазване в защитената зона, т.к. имотът се намира в непосредствена близост до регулационните граници на населеното място;
3. Разглежданият имот се е използвал за отглеждане на зеленчукови култури, т.е. територията не може да бъде отнесена към никое от естествените местообитания, предмет на опазване в защитената зона. Не се очаква изолация на животински видове;
4. Появата на нова водна площ, ще създаде предпоставки за формиране на хранителна база за множество насекоми и видове прилепи предмет на опазване в защитената зона, както и място за почивка на различни видове птици от местната фауна.
IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Въздействието по време на строително – монтажните работи е с локален характер. Предложението ще се реализира на сравнително малка територия;
2. Експлоатацията на рибарника не създава здравен риск;
3. Очакваните евентуални въздействия по компонент води са с обратим характер.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Възложителят е уведомил община Иваново и кметство село Сваленик за инвестиционното си предложение. Засегнатото население е информирано чрез обява поместена в електронна медия;
2. В деловодството на РИОСВ – Русе не са депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

                                                                                             ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазят изискванията на Глава четвърта “Разрешителен режим” от Закона за водите (ДВ, бр. 67/2000г. изм. и доп. бр. 95/2009г.);
2. Да се спазват изискванията на чл.чл. 38, 45 и 46 на Закона за биологичното разнообразие;
3. Да не се използват неселективни методи и средства за борба с различни видове рибоядни птици или други животни, посочени в Приложение № 5 към чл. 44, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. Използваните методи и средства да са щадящи и имащи за цел единствено прогонването на животните - плашила, електронни устройства издаващи звук на хищни птици и други;
4. Дигите на рибарника да се поддържат в добро техническо състояние, като се предприемат и всички необходими мерки за предотвратяване заблатяването на съседни терени;
5. Да не се отстранява храстовата и дървесна растителност, намираща се по границите на имота.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

17.02.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

РЕШЕНИЕ № РУ - 9 - ЕО/2010 г.

                                                                                        РЕШЕНИЕ № РУ - 9 - ЕО/2010
                                            за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


на основание чл. 85, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/2008г.), писмено искане от възложителя „СИВА СОЛЮШЪНС” ООД по чл. 8 и съгласно чл. 14, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр.3/2006г.)

                                                                                                  Р Е Ш И Х

да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот № 050149 в землището на село Цар Самуил, община Тутракан за изграждане на фотоволтаична централа
Местоположение: имот № 050149 в землището на село Цар Самуил, община Тутракан;
Възложител: „СИВА СОЛЮШЪНС” ООД, град Русе, ул.”Прага” №1; вх.1;
Характеристика на предложения Подробен устройствен план – План за застрояване:
Предложеният ПУП-ПЗ по инициатива на възложителя предвижа промяна на начина на трайно ползване на горепосочения собствен недвижим имот. Територията, за която се отнася настоящата разработка обхваща имот извън регулацията на населеното място като предназначението му е земеделска земя с начин на трайно ползване: нива. Проектът на ПУП-ПЗ предвижда отреждане на терен с обща площ от 5,000 дка за монтиране на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с търговско предназначение.
Фотоволтаичните модули ще са от монокристален тип и ще бъдат монтирани върху метални статични конструкции. Очакваната номинална мощност е до 400 кWр. Планът предвижда разполагане на съоръженията върху цялата допустима площ от избрания имот.
Съгласно представената информация, разглежданият имот не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г.) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. бр. 94/2007г.). Най–близко разположена е ЗЗ „Комплекс Калимок” с код BG 0002030 по чл.6, т.3 и 4 от ЗБР, която отстои на около 1,700 м от имота.

                                                                                                           МОТИВИ:

I. Характеристикa на плана и програмата по отношение на степента, до която планът или програмата определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите:
• С плана се определят отстоянията на предвидените за монтаж съоръжения от имотните граници на територията и промяната на начина на трайно ползване на терена (превръщането му в имот с чисто производствени функции );
• Дейността по време на експлоатацията на обекта не е свързана с генериране на опасни отпадъци, неорганизирани емисии в атмосферния въздух, както и излишни количества земни маси. Очаква се известно запрашаване по време на чистене и подравняване на терена, но то ще бъде минимално и краткотрайно с локален характер.
• Експлоатацията на фотоволтаичната централа е с дългосрочна перспектива. Системата ще работи автоматично с малки експлоатационни разходи.
• Настоящият ПУП – ПЗ не е свързан с изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Имотът е земеделски и граничи с частни земеделски земи и общински път.
II. Характеристикa на плана и програмата по отношение на осигуряване на устойчивото развитие и постигане на националните и регионалните цели:
• Инвестиционното предложение кореспондира с националните цели, в дългосрочен план производството на електроенергия от възобновяеми източници да достигне 20% от цялата произведена електрическа енергия в България.
III. Характеристика на последствията и на засегнатата територия по отношение на същност, обхват, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, размер и пространствен обхват на последствията, ценност и уязвимист на засегнатата територия; въздействие върху ландшафтите или върху елементите на Националната екологична мрежа:
• Предвид характеристиката и обхвата на предложения план, не се очаква негативно въздействие върху населението на село Цар Самуил;
• В деловодството на РИОСВ-Русе не са постъпвали други инвестиционни предложения с характер на производствена дейност за разглежданото място. Не се очаква проява на отрицателен кумулативен ефект за околната среда в резултат от реализацията на плана;
• При спазване на правилата за безопасни условия на труд, не би следвало при изграждането и експлоатацията на централата да се създадат условия за възникване на инциденти;
• Имотът, в който се предвижда да се реализира плана за застрояване не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;
• Разработването на плана не предполага влияние в трансграничен контекст;
IV. Степента, до която планът или програмата влияе върху други планове и програми:
• Разработва се енергийна стратегия на РБългария и Национелен план за производството на електроенергия от възобновяеми източници на енергия, които ще отчетат вече одобрените мощности и кумулативните въздействия.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии
• Възложителят е уведомил община Тутракан и кметство село Цар Самуил за инвестиционното си намерение.
• Засегнатото население е информирано чрез поставяне на обяви на видно място;
• В деловодството на РИОСВ – Русе не е депозирана информация от общинската администрация за постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

15.02.2010

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 12 -ПР/2010 г.

                                                                                        Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 12 -ПР/2010
                  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони

                                                                                                    Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “Инсталация за термично унищожаване на боеприпаси и преустройство на сграда инв. № 0-78”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
Местоположение: имот с номер 000710 в землището на село Николово, Община Русе, местността “Слатина”.
Възложител: “Дунарит” АД, град Русе, Община Русе.
Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда преустройство и промяна предназначението на съществуваща производствена сграда и монтиране на инсталация за обезвреждане малокалибрени боеприпаси на площ от 250 м2. Избрана е технологията при която, освобождаването на металните части на боеприпасите от взривните вещества, ще се извършва посредством термично разлагане. Боеприпасите ще постъпват в затворена, дебелостенна /детонационна/ камера с външно индиректно нагряване. Чрез поддържане на температурен режим, взривните вещества в боеприпасите ще бъдат подлагани на деструкция. Металните части, освободени от взривните вещества ще се отделят като метален скрап и предават за оползотворяване на лицензирани фирми.
Капацитетът на инсталацията е изчислен при средно съдържание на взривните вещества в боеприпасите от 10 грама и едносменен режим на работа. Ще се обезвреждат 1 000 000 малокалибрени боеприпаси годишно или 10 тона взривни вещества годишно.
Съгласно представената информация, разглежданият имот не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г.) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г.). Най-близко разположената защитена зона е “Мартен-Ряхово” с код BG 0000529 по чл. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г.), която отстои на около 8-9 км.
Инвестиционното предложение е включено в Приложение № 2, т. 11, буква “з” – Съоръжения за обезвреждане или унищожаване на взривни вещества, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

                                                                                                     МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. С реализацията на инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда, предвид естеството на предлаганата дейност.
2. Не се очаква увреждане на геоложката основа и земните недра.
3. За реализирането на предложението не е необходимо изграждане на съпътстваща инфраструктура.
4. От дейността на инсталацията ще се генерират метални отпадъци, но те подлежат на рециклиране и ще се предават на лицензирани фирми за последващо третиране.
5. Разглежданата площадка за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ-Русе не са постъпили инвестиционни предложения за разглеждания район. Не се очаква проява на кумулативни въздействия.
6. Реализацията на предложението не е свързана с използване на природни ресурси или ресурси, които са невъзобновими или в недостатъчно количество.
7. При реализацията на инвестиционното не се очаква значително замърсяване и дискомфорт на околната среда, като рискът от възникване на инциденти е сведен до минимум.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Осъществяването на предложението няма да доведе до промени във физическите, природните и антропогенни характеристики на района.
2. Не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на ландшафта, както и на значителни промени в него, предвид това, че инвестиционното предложение ще се реализира в съществуваща производствена сграда предназначена за “Снаредяване на боеприпаси”.
3. Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на регенеративните способности на природните ресурси. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне пряко или косвено природни местообитания или местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона “Мартен-Ряхово” с код BG 0000529 и върху същите не се очаква въздействие.
2. Не се очаква фрагментация на местообитанията на растителни или животински видове.
IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот. Не се очаква живущите в района да бъдат засегнати в негативен аспект.
2. При нормална експлоатация на обекта не се очаква да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда. Вероятността от проявата на аварийни ситуации е минимална.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага влияние в трансграничен контекст.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Възложителят е уведомил кметовете на Община Русе и кметството в село Николово за реализацията на инвестиционното си предложение, а засегнатото население е информирано, чрез публикувана обява във вестник Бряг на 04.11.2009г.
2. До момента на подаването на информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда в деловодството на РИОСВ-Русе не са депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

                                                                                ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждането на обекта в редовна експлоатация, дружеството да е допълнило разрешителния си документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности с отпадъци, генерирани от дейността му, като се включат и отпадъците, които ще се генерират от новата инсталация;
2. В проекта да се заложат пречиствателни съоръжения, гарантиращи спазването на нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата.
3. За газовите потоци, изпускани в атмосферата след пречистване, да се спазват нормите за допустими емисии (НДЕ), заложени в Наредба № 1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005г.);
4. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация, да се спазват изискванията на чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (ДВ, бр. 45/1996г. изм. ДВ, бр. 6/2009г.);
5. Преди извършване на измерване, показателите подлежащи на контрол, следва да се съгласуват с РИОСВ-Русе.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

09.02.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)
Продължава...

Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 10 -ПР/2010 г.

                                                                                    Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 10 -ПР/2010
                  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС

                                                                                                    Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “Промяна предназначението на кравеферма във ферма за интензивно отглеждане на пилета бройлери с капацитет до 22000 места за птици”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
Местоположение: поземлени имоти 24092.254.11 и 24092.254.12 по кадастралната карта на село Бели Лом, Община Лозница
Възложител: “Мемотрейд” ЕООД, село Бели Лом, Община Лозница, ул. “Черно море” № 9
Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда преустройство на две съществуващи сгради - кравеферми във ферма за интензивно отглеждане на пилета бройлери с капацитет до 22000 места за птици и монтиране на ново технологично оборудване. Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение са разположени в стопанския двор на село Бели Лом, Община Лозница. За реализиране на инвестиционното предложение има сключен договор за наем.
Tехнология на отглеждане: подово, върху дълбока несменяема постеля.
Не се предвижда промяна или изграждане на нова инфраструктура. Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение са свързани с техническата инфраструктура – електрифицирани, водоснабдени и с изградени пътища.
Съгласно представената информация, имотите, в които ще се осъществява инвестиционното предложение не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г.), нито в защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г.). Най-близко разположената защитена зона е “Островче” с идентификационен код BG 0000173.
Инвестиционното предложение е включено в Приложение № 2, т. 1, буква “д” – Интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение № 1), към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

                                                                                                    МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
2. За реализирането на предложението не е необходимо изграждане на съпътстваща инфраструктура.
3. Помещенията ще се почистват по сух способ. Торовите маси ще се депонират на обособено за целта торище.
4. В деловодството на РИОСВ-Русе има депозирано друго инвестиционно предложение за “Промяна предназначението на кравеферма във ферма за интензивно отглеждане на пилета бройлери с капацитет до 22000 места за птици”, с възложител “Стил ЕА” ЕООД, което ще се реализира в съседни поземлени имоти 24092.254.21 и 24092.254.22. Предвид преобладаващото предназначение, начина на трайно ползване на имотите, както и факта, че съществуващите сгради и в миналото са се използвали за отглеждане на животни не се очаква проява на негативно кумулативно въздействие за околната среда и населението в резултат от експлоатацията и на двата обекта.
5. При реализацията на инвестиционното не се очаква значително замърсяване и дискомфорт на околната среда, като риска от възникване на инциденти е ограничен.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до промени във физическите, природните и антропогенни характеристики на района.
2. Експлоатацията на обекта не е свързана с отделяне на опасни отпадъци и емитиране на вредни вещества, поради което не се очаква предложението да повлияе върху регенеративната способност на природните ресурси в района.
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Островче” с идентификационен код BG 0000173, тъй като:
1. Инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на приоритетни за опазване местообитания, т.к. такива не се срещат в имотите, които са антропогенно повлияни. Не се очаква фрагментиране на местообитания, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в зоната;
2. Не се очаква пряко въздействие, върху защитената зона и върху видовете – предмет на опазване в нея;
3. Имотите не представляват местообитание, предмет на опазване в зоната;
4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона;
5. Във фермата има достатъчна налична растителност, която ще действа като зелен пояс и ще поема неприятните миризми, отделящи се от ферментационните процеси, извършващи се на торището.
IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Териториалният обхват на въздействие е локален. Не се очаква живущите в района да бъдат засегнати в негативен аспект.
2. При нормална експлоатация на обекта не се очаква да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда. Вероятността от проявата на аварийни ситуации е минимална.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага влияние в трансграничен контекст.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Възложителят е уведомил кметовете на Община Лозница и кметството в село Бели Лом за реализацията на инвестиционното си предложение, а засегнатото население е информирано, чрез публикувана обява във вестник.
2. До момента на подаването на информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда в деловодството на РИОСВ-Русе не са депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

                                                                         ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Генерираните при преустройството на обекта строителни отпадъци да се третират съгласно разпоредбите на чл. 18 от Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ, бр. 86/2003г.);
2. Генерирания отпадък с кодова характеристика 10.01.01 да се депонира на регионалното депо за твърди битови отпадъци край град Разград или да се предаде на лицензирана фирма;
3. Торовите маси да се оползотворяват в съответствие с Правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на Наредба № 2/16.10.2000г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници;
4. Да не се допуска замърсяване и заблатяване на терени извън обособената торова площадка;
5. Отпадъчните води от измиване на помещенията да се отвеждат в бетонова безотточна шахта;
6. Периодично водите да се извозват до най-близката Пречиствателна станция за отпадъчни води, за което да се сключи договор с оператора;
7. При реализиране на инвестиционното предложение да се спазват разпоредбите на чл. 37, 38, 45 и 46 от Закона за биологичното разнообразие.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

05.02.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)
Продължава...

Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 11 -ПР/2010 г.

                                                                                       Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 11 -ПР/2010
                   за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС

                                                                                                      Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “Изграждане на шоурум, автосервиз и складове”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
Местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.298.68 по кадастралната карта на град Русе, Община Русе, местността “Саръ баир”.
Възложител: “Ес Транс” ООД, град Русе, бул. “Липник” № 62А
Характеристика на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда промяна преназначението на земята и изграждане на център за продажба на автомобили, автосервиз, битови и офисни помещения, складове и обслужващ паркинг. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е разположен в извън регулационните граници на град Русе, с обща площ от 14700 м2 и начин на трайно ползване - “Нива”. В непосредствена близост до имота минава републикански път I-2 Русе – Разград – Варна.
Захранването на площадката с вода ще се осъществи от съществуващ водопровод ø350 при паметника на Русофилите. За задоволяване на нуждите от ел. енергия ще бъде изграден трафопост тип БКТП, който ще бъде захранен с кабел 20 kV от електрическа подстанция “Левента”. Пътната връзка към имота ще се осъществи от локално платно, проектирано успоредно на републикански път I-2 Русе – Разград – Варна.
Съгласно представената информация, разглежданият имот не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г.) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г.). Най-близко разположена е защитена зона “Ломовете” с код BG 0000608, която отстои на около 3-4 км.
Инвестиционното предложение е включено в Приложение № 2, т. 10, буква “б” – Обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

                                                                                                          МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. С реализацията на инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда, предвид естеството на предлаганата дейност.
2. Не се очаква увреждане на геоложката основа и земните недра.
3. При извършване на сервизните дейности ще се генерират отпадъци, но те подлежат на рециклиране и ще се предават на лицензирани фирми за последващо третиране.
4. Предложението не е с характер на производствена дейност.
5. Инвестиционните предложения депозирани в РИОСВ-Русе за разглеждания район са от подобен характер, но съобразно характеристиките на инвестиционното предложение не се очаква проява на негативно кумулативно въздействие за околната среда и населението в резултат от експлоатацията и на обектите.
6. При реализацията на предложението не се очаква дискомфорт на околната среда, като риска от възникване на инциденти е ограничен.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Осъществяването на предложението няма да доведе до промени във физическите, природните и антропогенни характеристики на района;
2. Не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на ландшафта, както и на значителни промени в него, предвид това, че имотът се намира в територия, която е включена в утвърдения Общ градоустройствен план на град Русе – зона “Сос”, с основно предназначение за складови и обществено-обслужващи дейности.
3. Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на регенеративните способности на природните ресурси. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Ломовете” с код BG 0000608, тъй като:
1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне пряко природни местообитания, както и видове от флората и фауната – предмет на опазване в зоната.
2. Не се очаква фрагментация на местообитания и изолация на животински видове, тъй като теренът се намира в непосредствена близост до регулационните граници на град Русе и републикански път I-2 Русе – Разград – Варна, от което следва, че е антропогенизиран в значителна степен и не представлява местообитание на редки и защитени видове.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради факта, че такива не са установени в имота.
4. Безпокойството на видовете (в случай, че има такова) ще бъде локално и кратковременно, ограничено в периода на извършване на строително-монтажните работи.
5. Кумулативно въздействие върху видовете – предмет на опазване в защитената зона не се очаква, предвид това, че площадката за реализация на инвестиционното предложение отстои на голямо разстояние от защитената зона.
IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен изцяло в рамките на разглеждания имот.
2. Не се очаква да бъде засегнато населението на град Русе от реализацията на инвестиционното предложение, поради факта, че то ще се реализира в имот, който се намира в извън жилищната част на града.
3. При нормална експлоатация на обекта не би следвало да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда. Вероятността от проявата на аварийни ситуации е минимална.
4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага влияние в трансграничен контекст.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Възложителят е уведомил кмета на Община Русе за реализацията на инвестиционното си предложение, а засегнатото население е информирано, чрез публикувана обява във вестник.
2. До момента на подаването на информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда в деловодството на РИОСВ – Русе не са депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

                                                                                ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Генерираните при изграждането на обекта строителни отпадъци да се третират съгласно разпоредбите на чл. 18 от Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ, бр. 86/2003г.);
2. Преди въвеждането в редовна експлоатация на обекта дружеството да е получило съответния разрешителен документ по чл. 12 от ЗУО за извършване на дейности с отпадъци, генерирани от дейността му;
3. При монтиране на климатични системи, съдържащи над 3 кг. вещество, да се спазват изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006г. относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/2009г.);
4. При изграждането на обекта стриктно да се спазват изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005г.), относно неорганизираните прахови емисии, генериращи се на работната площадка;
5. Отпадъчните води от обекта могат да заустват в земни недра, само след задължителното им пречистване до III-та категория водоприемник, съгласно нормите, определени в Наредба № 7 (ДВ, бр. 96/1986г.). За целта следва да се проектират и изградят пречиствателни съоръжения, осигуряващи изискващата се степен на пречистване на водите;
6. Да се спазват разпоредбите на чл. 38, 45 и 46 от Закона за биологичното разнообразие;
7. При извършване на озеленителните мероприятия да се предпочитат местни декоративни видове, които са характерни за региона, за да не се нарушава екологичното равновесие.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

05.02.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)
Продължава...

Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 8 -ПР/2010 г.

                                                                                         Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 8 -ПР/2010
                 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС


                                                                                                           Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “Промяна предназначението на кравеферма във ферма за интензивно отглеждане на пилета бройлери с капацитет до 27000 места за птици”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
Местоположение: имот с номер 054004 в землището на село Ловско, Община Лозница, местността “Екинлик мера”.
Възложител: Л. А., град Лозница, Община Лозница
Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда преустройство на съществуваща сграда - кравеферма във ферма за интензивно отглеждане на пилета бройлери с капацитет до 27000 места за птици, чрез монтиране на ново технологично оборудване. За реализиране на инвестиционното предложение в имота има сключен договор за наем, съгласно, който собственика отдава имота за осъществяване на дейността за срок от 10 години.
Преустройството предвижда изграждане на вътрешни преградни стени за обособяване на административни и битови помещения, канцелария инспектор ДВСК, склад за ветеринарни препарати и дезинфектанти, помещение за горивна уредба за отопление на фермата и производствено помещение. Извън сградата ще бъдат изградени вертикален силоз за фураж, дезинфекционна площадка и трупосъбирателен пункт. Избраната технология на отглеждане предвижда в началото на угоителния цикъл фермата да се зарежда с малки пилета, които ще се отглеждат върху дълбока несменяема постеля през целия период. Помещението ще се почиства по сух способ, след приключване на всеки производствен цикъл. Торовите маси ще се извозват и депонират на обособено за целта торище, и след третиране ще се използват от арендатори за наторяване на обработваеми земи.
Не се предвижда промяна на съществуваща или изграждане на нова инфраструктура. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е свързан с техническата инфраструктура – електрифициран, водоснабден и с изградени пътища.
Съгласно представената информация, имотът в който ще се осъществява инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г.), нито в защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г.). Най-близко разположената защитена зона е “Лудогорие” с идентификационен код BG 0002062, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2009г. на Министъра на околната среда и водите, която отстои на 2 км.
Инвестиционното предложение е включено в Приложение № 2, т. 1, буква “д” – Интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение № 1), към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

                                                                                                     МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
2. Не се очаква увреждане на геоложката основа и земните недра.
3. За реализирането на предложението не е необходимо изграждане на съпътстваща инфраструктура.
4. Наторяването на обработваеми земи, с генерираните от дейността на обекта торови маси ще има положителен ефект и ще доведе до подобряване структурата на почвата, увеличаване на хумуса и почвеното плодородие.
5. Инвестиционните предложения депозирани в РИОСВ-Русе за разглеждания район са от подобен характер, но съобразно характеристиките на инвестиционното предложение не се очаква проява на негативно кумулативно въздействие за околната среда и населението в резултат от експлоатацията и на обектите.
6. При реализацията на инвестиционното не се очаква значително замърсяване и дискомфорт на околната среда, като риска от възникване на инциденти е ограничен.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до промени във физическите, природните и антропогенни характеристики на района.
2. Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение е стопански двор, т.е. предназначен за животновъдна дейност. Не се засягат регенеративните способности на природните ресурси. Антропогенните характеристики на района остават непроменени.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Лудогорие” с идентификационен код BG 0002062, тъй като:
1. Инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на приоритетни за опазване местообитания, т.к. такива не се срещат в имота, който е антропогенно повлиян. Не се очаква фрагментиране на местообитания, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в зоната;
2. Не се очаква пряко въздействие, върху защитената зона и върху видовете – предмет на опазване в нея;
3. Имотът не представлява местообитание, предмет на опазване в зоната;
4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен в рамките на разглеждания имот. Не се очаква живущите в района да бъдат засегнати в негативен аспект;
2. При нормална експлоатация на обекта не се очаква да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда. Вероятността от проявата на аварийни ситуации е минимална.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага влияние в трансграничен контекст.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Възложителят е уведомил кметовете на Община Лозница и кметството в село Ловско за реализацията на инвестиционното си предложение, а засегнатото население е информирано, чрез публикувана обява във вестник.
2. До момента на подаването на информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда в деловодството на РИОСВ-Русе не са депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

                                                                             ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Генерираните при изграждането и реконструкцията на обекта строителни отпадъци да се третират съгласно разпоредбите на чл. 18 от Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ, бр. 86/2003г.);
2. Торовите маси да се оползотворяват в съответствие с Правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на Наредба № 2/16.10.2000г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници;
3. Да не се допуска замърсяване и заблатяване на терени извън обособената торова площадка;
4. Да се предприемат всички необходими мерки за недопускане разпространението на неприятни миризми извън производствената площадка;
5. Отпадъчни води да отговарят на нормите за приемник III-та категория – земни недра;
6. При реализиране на инвестиционното предложение да се спазват разпоредбите на чл. 37, 38, 45 и 46 от Закона за биологичното разнообразие.
Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

04.02.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 9 -ПР/2010 г.

                                                                                    Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 9 -ПР/2010
                   за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС

                                                                                                  Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “Изграждане на ферма за интензивно отглеждане на пилета бройлери с капацитет до 38900 места за птици”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
Местоположение: имот с номер 011023 в землището на село Ясеновец, Община Разград, местността “Армутлук”.
Възложител: ЕТ “Слънце – Гюнеш Хасанов”, село Ясеновец, Община Разград, ул. “Митко Палаузов” № 16
Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда промяна предназначението на земята и изграждане на ферма за интензивно отглеждане на пилета бройлери с капацитет до 38900 места за птици. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е собственост на възложителя, с обща площ от 11,598 дка и начин на трайно ползване - “Нива”.
За реализиране на инвестиционното предложение ще се изградят два броя сгради със застроенa площ по 1590 м2 всяка.
Tехнология на отглеждане e подово върху дебела несменяема постеля. Помещението ще се почиства по сух способ.
Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Захранването на обекта с вода ще се извърши от водопровод Ф200-Е на напорен водоем “Ясеновец”. Електрозахранването ще се осъществи от ЕП 20 kV “Изгрев” до нов трафопост тип МТТ 20/0,4 kV, монтиран в имота.
Съгласно представената информация, имотът, в който ще се осъществява инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г.), нито в защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г.). Най-близко разположените защитени зони са: “Лудогорие” с идентификационен код BG 0002062, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2009г. на Министъра на околната среда и водите, която отстои на 1700 метра и “Лудогорие” с идентификационен код BG 0000168, която отстои на около 2700 метра.
Инвестиционното предложение е включено в Приложение № 2, т. 1, буква “д” – Интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение № 1), към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

                                                                                                    МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
2. Не се очаква увреждане на геоложката основа и земните недра.
3. Разглежданата площадка за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ-Русе не са постъпили инвестиционни предложения за разглеждания район. Не се очаква проява на кумулативни въздействия.
4. Реализацията на предложението не е свързана с използване на природни ресурси или ресурси, които са невъзобновими или в недостатъчно количество.
5. При реализацията на инвестиционното не се очаква значително замърсяване и дискомфорт на околната среда, като риска от възникване на инциденти е ограничен.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до промени във физическите, природните и антропогенни характеристики на района.
2. Експлоатацията на обекта не е свързана с отделяне на опасни отпадъци и емитиране на вредни вещества, поради което не се очаква предложението да повлияе върху регенеративната способност на природните ресурси в района.
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Лудогорие” с идентификационен код BG 0002062 и защитена зона “Лудогорие” с идентификационен код BG 0000168, тъй като:
1. Инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на приоритетни за опазване местообитания, т.к. такива не се срещат в имота. Не се очаква фрагментиране на местообитания, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в зоните;
2. Не се очаква пряко въздействие, върху защитените зони и върху видовете – предмет на опазване в тях;
3. Имотът не представлява местообитание, предмет на опазване в зоните;
4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.
IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Териториалният обхват на въздействие е локален. Не се очаква живущите в района да бъдат засегнати в негативен аспект.
2. При нормална експлоатация на обекта не се очаква да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда. Вероятността от проявата на аварийни ситуации е минимална.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага влияние в трансграничен контекст.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Възложителят е уведомил кметовете на Община Разград и кметството в село Ясеновец за реализацията на инвестиционното си предложение, а засегнатото население е информирано, чрез публикувана обява във вестник.
2. До момента на подаването на информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда в деловодството на РИОСВ-Русе не са депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

                                                                          ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Генерираните при изграждането на обекта строителни отпадъци да се третират съгласно разпоредбите на чл. 18 от Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ, бр. 86/2003г.);
2. Генерирания отпадък с кодова характеристика: 10.01.01 да се депонира на регионалното депо за твърди битови отпадъци край град Разград или да се предаде на лицензирана фирма;
3. Торовите маси да се оползотворяват в съответствие с Правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на Наредба № 2/16.10.2000г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници;
4. Да не се допуска замърсяване и заблатяване на терени извън обособената торова площадка;
5. При реализиране на инвестиционното предложение да се спазват разпоредбите на чл. 37, 38, 45 и 46 от Закона за биологичното разнообразие;
6. При извършване на залесителните мероприятия да се използват местни видове характерни за района.
Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

04.01.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

РЕШЕНИЕ № РУ - 7 - ЕО/2010 г .

                                                                                        РЕШЕНИЕ № РУ - 7 - ЕО/2010
                                    за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

на основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/2008г., ДВ, бр. 103/2009г.), писмено искане от възложителя “Булинвестмънт 2000” ЕООД по чл. 8 и съгласно чл. 14, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр.3/2006г.) и становище на Министерството на здравеопазването

                                                                                                   Р Е Ш И Х

да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на УПИ УПИ IX – 194; X – 194, кв. 19 и IV – 194, кв. 20 по регулационен план на село Могилино, община Две могили за изграждане на фотоволтаична централа
Местоположение: УПИ УПИ IX – 194; X – 194, кв. 19 и IV – 194, кв. 20 по регулационен план на село Могилино, община Две могили
Възложител: “Булинвестмънт 2000” ЕООД, гр. Варна, ул. “Оборище” № 7, ет. 1
Характеристика на предложения Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване:
В предложения ПУП - ПРЗ се предвижда обениняване на осем урегулирани поземлени имоти в кв. 19 и кв. 20 по регулационен план на село Могилино, които са част от стопански двор и обособяване на Предимно производствена устройствена зона с цел изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия с търговско предназначение. Имотите са собственост на възложителя и са с обща площ 23.711 дка. Разглежданата територия е с изградена инфраструктура и граничи с жилищна зона, друг стопански двор, улична мрежа и през полски пътища с обработваеми площи.
Комуникационното обслужване и подходите ще се осигурят откъм съществуващата улица. Фотоволтаичните панели ще се монтират стационарно върху земната повърхност, без да следват движението на слънцето. Предвижда се плътността на застрояване да е до 80% при озеленена площ от 20 до 40%.
Съгласно представената информация разглежданите имоти са част от регулационния план на село Могилино и не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г.) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. бр. 94/2007г.). Най – близко разположената защитена зона е BG 0000608 “Ломовете” определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, която отстои на около 7 км.

                                                                                                    МОТИВИ:

I. Характеристикa на плана и програмата по отношение на степента, до която планът или програмата определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите:
• Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизирана територия с изградена съпътстваща инфраструктура;
• Антропогенните характеристики на района остават непроменени. Реализацията на предложението ще окаже минимално въздействие върху компонентите на околната среда;
• Работата на фотоволтаичните инсталации не е свързана с отделянето на вредни емисии във въздуха, отпадъчни води и генериране на опасни отпадъци. Не се очаква генериране на излишни количества земни маси. Избраният тип фотоволтаични модули не се нуждаят от водно охлаждане;
• В непосредствена близост на стопанския двор е изграден трафопост, което ще улесни включването в общата електроразпределителна мрежа;
• Предложението не предвижда добив на природни ресурси. Всички необходими строителни материали ще бъдат закупени и доставени на място;
• Експлоатацията на фотоволтаичната централа е с дългосрочна перспектива. Системата работи автоматично с малки експлоатационни разходи.
II. Характеристикa на плана и програмата по отношение на осигуряване на устойчивото развитие и постигане на националните и регионалните цели:
• Инвестиционното предложение кореспондира с националните цели, в дългосрочен план производство на електроенергия от възобновяеми източници да достигне 20% от цялата произведена електрическа енергия в България.
III. Характеристика на последствията и на засегнатата територия по отношение на същност, обхват, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, размер и пространствен обхват на последствията, ценност и уязвимист на засегнатата територия; въздействие върху ландшафтите или върху елементите на Националната екологична мрежа:
• Инвестиционното предложение не е свързано с отделянето на вредни емисии във въздуха, опасни отпадъци и производствени отпадъчни води. Не се очаква качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района да бъдат засегнати;
• Експлоатацията на обекта не предполага влияние в трансграничен контекст;
• В деловодството на РИОСВ – Русе не са постъпвали други уведомления за инвестиционни предложения с характер на производствена дейност за разглежданото населено място и неговото землище. Не се очаква проява на отрицателен кумулативен ефект за околната среда в резултат от реализацията на плана за застрояване;
• Предвид харектеристиката и обхвата на предложения план не се очаква негативно въздействие върху населението на село Могилино. Предложеният план за застрояване е съгласуван с Министерството на здравеопазването по реда на чл. 13 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и е получено положително становище;
• При спазване на правилата за безопасни условия на труд не би следвало при изграждането и експлоатацията на фотоволтаичната централа да се създадат условия за възникване на инциденти;
• Имотите, в които се предвижда да се реализира плана за застрояване не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;
• В разглежданата територия не се срещат естествени местообитания предмет на опазване в най – близко разположената защитена зона BG 0000608 “Ломовете” определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие;
IV. Степента, до която планът или програмата влияе върху други планове и програми:
• Разработва се енергийна стратегия на Република България и на Национален план за производството на електроенергия от възобновяеми източници на енергия, които ще отчетат вече одобрените мощности и кумулативните въздействия.
• Предвижданията на плана за застрояване не засягат обработваеми земеделски площи.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии
• Възложителят е уведомил община Две могили и кметство село Могилино за инвестиционното си намерение. Засегнатото население е информирано чрез обяви поставени на видно място в община Две могили и кметство село Могилино. В деловодството на РИОСВ – Русе, не е постъпвала информация от общинската администрация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

01.02.2010г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

РЕШЕНИЕ № РУ - 8 - ЕО/2010 г.

                                                                                    РЕШЕНИЕ № РУ - 8 - ЕО/2010
                                      за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


на основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/2008г., ДВ, бр. 103/2009г.), писмено искане от възложителя “Зоненхоф” ООД по чл. 8 и съгласно чл. 14, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр.3/2006г.)

Р Е Ш И Х

да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на УПИ X – 335, кв. 44 по регулационен план на село Пиперково, община Ценово за изграждане на фотоволтаична централа
Възложител: “Зоненхоф” ООД, гр. София, ж.к. “Манастирски ливади”, ул. 420, № 12
Местоположение: УПИ X – 335, кв. 44 по регулационен план на село Пиперково, община Ценово
Характеристика на предложения Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване:
В предложения ПУП - ПЗ се предвижда обединяване на три урегулирани поземлени имота в кв. 44 по регулационен план на село Пиперково с цел изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия с търговско предназначение. За имота е учредено право на строеж и ползване от възложителя. Общата площ на имота е 3237 кв.м. Площадката предвидена за застрояване граничи с жилищна зона, общински пътища и мера.
Комуникационното обслужване и подходите ще се осигурят откъм съществуваща улица. Фотоволтаичните панели ще се монтират стационарно върху земната повърхност, без да следват движението на слънцето. Очакваната номинална мощност е 84.24 кWр при застроена площ около 608 кв.м.
Съгласно представената информация разглежданият имот не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г.) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. бр. 94/2007г.). Най – близко разположената защитена зона е BG 0000610 „Река Янтра” определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, която отстои на около 1.5 км.

                                                                                                      МОТИВИ:

I. Характеристикa на плана и програмата по отношение на степента, до която планът или програмата определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите:
• Реализацията на плана за застрояване няма да доведе до промяна на антропогенните характеристики на района;
• Работата на фотоволтаичните инсталации не е свързана с отделянето на вредни емисии във въздуха, отпадъчни води и генериране на опасни отпадъци. Не се очаква генериране на излишни количества земни маси. Избраният тип фотоволтаични модули не се нуждаят от водно охлаждане;
• За реализацията на плана за застрояване няма необходимост от изграждане на съпътстваща инфраструктура. Инвестиционното предложение ще окаже минимално въздействие върху компонентите на околната среда;
• Експлоатацията на фотоволтаичната централа е с дългосрочна перспектива. Системата работи автоматично с малки експлоатационни разходи.
II. Характеристикa на плана и програмата по отношение на осигуряване на устойчивото развитие и постигане на националните и регионалните цели:
• Инвестиционното предложение кореспондира с националните цели, в дългосрочен план производство на електроенергия от възобновяеми източници да достигне 20% от цялата произведена електрическа енергия в България.
III. Характеристика на последствията и на засегнатата територия по отношение на същност, обхват, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, размер и пространствен обхват на последствията, ценност и уязвимист на засегнатата територия; въздействие върху ландшафтите или върху елементите на Националната екологична мрежа:
• Инвестиционното предложение не е свързано с отделянето на вредни емисии във въздуха, опасни отпадъци и производствени отпадъчни води. Не се очаква качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района да бъдат засегнати;
• В деловодството на РИОСВ – Русе не са постъпвали други уведомления за инвестиционни предложения с характер на производствена дейност за разглежданото населено място и неговото землище. Не се очаква проява на отрицателен кумулативен ефект за околната среда в резултат от реализацията на плана за застрояване;
• Предвид харектеристиката и обхвата на предложения план не се очаква негативно въздействие върху населението на село Пиперково;
• При спазване на правилата за безопасни условия на труд не би следвало при изграждането и експлоатацията на фотоволтаичната централа да се създадат условия за възникване на инциденти;
• Имотите, в които се предвижда да се реализира плана за застрояване не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;
• В разглежданата територия не се срещат естествени местообитания предмет на опазване в най – близко разположената защитена зона BG 0000610 “Река Янтра” определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие;
• Експлоатацията на обекта не предполага влияние в трансграничен контекст;
IV. Степента, до която планът или програмата влияе върху други планове и програми:
• Разработва се енергийна стратегия на Република България и на Национален план за производството на електроенергия от възобновяеми източници на енергия, които ще отчетат вече одобрените мощности и кумулативните въздействия.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии
• Възложителят е уведомил община Ценово и кметство село Пиперково за инвестиционното си намерение. Засегнатото население е информирано чрез обяви поставени на видно място в община Ценово и кметство село Пиперково. В деловодството на РИОСВ – Русе, не е постъпвала информация от общинската администрация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

01.02.2010г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 3 -ПР/2010 г.

                                                                                  Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 3 -ПР/2010
                 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони

                                                                                                   Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “Изграждане на предприятие за производство на еластомерни композиции (полуфабрикати) с капацитет до 200 тона месечно”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
Възложител: “Карбон Продактс” ООД, град Ветово, община Ветово, ул. “Велко Тишев” № 3
Местоположение: УПИ I - 1341, 1342, 1959 пп, кв. 165 по регулационния план на град Ветово
Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на предприятие за производство на еластомерни композиции с месечен капацитет до 200 тона. Към настоящия етап от инвестиционната инициатива на възложителя ще се произвеждат полуфабрикати, без допълнително мастициране и добавяне на стабилизатори.
Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е със статут на Предимно производствена зона. За целите на производството ще се изградят склад за каучук и суровини, производствен цех, склад за готова продукция и административно-битова сграда. Общата застроена площ е 1008 кв.м.
В технологочно отношение е избрано комбинирано съоръжение тип „Banbury” – производство на полуфабриката и охлаждане чрез два броя единични валци и оборотна вода. Етапите на технологичният процес са: дозиране и подаване на основните ингредиенти към смесителя; смесване на различните ингредиенти; хомогенизиране и валцоване; охлаждане и изсушаване; сортиране и складилане.
Съгласно представената информация, разглежданият имот не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г.) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г.). Най-близко разположената защитена зона е “Ломовете” с идентификационен код BG 0000608, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.
Инвестиционното предложение е включено в Приложение № 2, т. 9 – Каучукова промишленост. Производство и преработка на продукти на базата на еластомери, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

                                                                                                    МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. С реализацията на инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда, предвид естеството на предлаганата дейност;
2. За реализирането на предложението не е необходимо изграждане на съпътстваща инфраструктура;
3. Естеството на предлаганата дейност не предполага формиране на големи количества отпадъчни продукти;
4. Предвид производственият процес, при реализацията на предложението не се очаква дискомфорт на околната среда, като риска от възникване на инциденти е ограничен;
5. Характера на производството не предполага увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и населението, разглеждано в съвкупност с други дейности в района.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Осъществяването на предложението няма да доведе до промени във физическите, природните и антропогенни характеристики на района;
2. Не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в района, предвид това, че местоположението на площадката е в производствената зона на град Ветово.
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне природни местообитания или местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона “Ломовете” с идентификационен код BG 0000608;
2. Не се очаква фрагментация на местообитанията на растителни или животински видове.
IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Териториалният обхват на въздействие в резултат от експлоатацията на обекта е с локален характер;
2. Очакваните въздействия върху атмосферния въздух са временни отрицателни, но обратими. По фактор „отпадъци” се очакват необратими въздействия, но без значим характер. Шумовото натоварване е ограничено в рамките на работната площадка.
3. Обработката на каучукови смеси не създава здравен риск.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Възложителят е уведомил община Ветово за инвестиционното си предложение. Засегнатото население е информирано чрез обява публикувана в регионален ежедневник. В деловодството на
РИОСВ – Русе, не е постъпвала информация от общинската администрация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.

                                                                      ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждането на обекта в редовна експлоатация, дружеството да е получило съответния разрешителен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности с отпадъци, генерирани от дейността му;
2. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация да се изпълнят изискванията на чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;
3. Да се спазват изискванията на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005г.);
4. Да се спазват изискванията на Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/06.04.1999г.), за извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, спазвайки сроковете, предвидени в Наредбата;
5. Да се спазват изискванията на Регламент 1907/2006г. (REACH).
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

28.01.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)
Продължава...
Абонамент чрез RSS

Галерия