За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 
Решения за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО

Решения за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО (370)

РЕШЕНИЕ № РУ – 2 – ЕО/2010 г.

                                                                                  РЕШЕНИЕ № РУ – 2 – ЕО/2010
                                      за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


на основание чл. 85, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/2008г., ДВ, бр. 103/2009г.), чл. 14, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр.3/2006г.) писмено искане от възложителя община Разград по чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Р Е Ш И Х

да се извърши екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 18589.111.10 по кадастрална карта на село Гецово, община Разград с обща площ 74.999 дка за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия. Следва същата да бъде съвместно разработена с оценките на инвестиционните инициативи за съседните имоти: 18589.111.9, 18589.111.11, 18589.201.213, 18589.201.214 и 18589.201.215 по кадастрална карта на село Гецово
Възложител: Община Разград, гр. Разград, бул. “Бели Лом” № 37а
Характеристика на предложения Подробен устройствен план – План за застрояване:
Предложеният ПУП – ПЗ, предвижда промяна предназначението на 74.999 дка земя в землището на село Гецово, с начин на трайно ползване – Широколистна гора за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия. След процедура по промяна предназначението на земята, разглежданата територия ще е със статут на Производствен терен. Имотът е собственост на община Разград. Предвижда се фотоволтаичните панели да се монтират стационарно на метални стойки.
Разглежданият имот, граничи със земеделски земи в северна и южна посока и с общински горски фонд на изток и запад. Площадката, предвидена за застрояване отстои на около 3 км северозападно от град Разград.
Инвестиционното предложение за изграждане на фотоволтаична централа, очертано в рамките на предложения ПУП – ПЗ, е част от инвестиционна инициатива на община Разград за изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електрическа енергия. Общата му площ е 380.794 дка, от които 239.999 дка земи от горски фонд, с начин на трайно ползване - Широколистна гора и 140.795 дка обработваеми площи, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя.
Съгласно предоставената информация, поземлен имот с идентификатор 18589.111.10 по кадастрална карта на село Гецово не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г.) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 94/2007г.). Най – близко разположените защитени зони са: “Ломовете” с идентификационен код BG 0000608 и “Островче” с идентификационен код BG 0000173, определени съгласно чл. 6, ал. 1, т.т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, които отстоят съответно на около 4 км и 5.5 км.

                                                                                                      МОТИВИ:

1. В предложения ПУП – ПЗ се предвижда промяна предназначението на 74.999 дка горска територия (Широколистна гора) в територия със статут на Производствен терен;
2. Планът за застрояване не може да бъде разглеждан самостоятелно, т.к. е част от инвестиционна инициатива на община Разград за изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електрическа енергия на обща площ 380.794 дка, което обуславя промяна предназначението на земята и на други съседни територии - 165.000 дка горски фонд и 140.795 дка с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя;
3. Засегнатият горски фонд, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, но е орографски свързан със защитена зона“Ломовете” с идентификационен код BG 0000608, която отстои на около 4 км. Разглежданата територия в землището на село Гецово е подходяща и вероятно се използва за търсене на храна и почивка от местни и мигриращи видове птици. Обуславя се необходимост от оценка на влиянието на предложението в неговата цялост;
4. Предвид мащабността на инвестиционната инициатива и аналогичните дейностти в съседни имоти е необходимо да се оцени и анализира кумулативният характер на предполагаемите въздействия.
На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми поставям следните изисквания към обхвата на екологичната оценка:
1. Докладът за екологична оценка трябва да съдържа най-малко информацията по чл. 86, ал. 3 на Закона за опазване на околната среда;
2. При описанието на текущото състояние на околната среда, да се разработи подробна информация по компонент биологично разнообразие, като се опишат срещащите се в разглежданата територия растителни и животински видове, вкл. гнезда на птици;
3. Предвид факта, че при реализацията на плана за застрояване ще се засегне горска територия, да се посочат видовия състав и възрастта на дърветата предвидени за отстраняване;
4. Разглежданият поземлен имот с идентификатор 18589.111.10 по кадастрална карта на село Гецово, както и останалите съседни имоти, в които се предвижда да се изгради фотоволтаичния парк не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Във връзка с гореизложеното, не е необходимо към доклада за екологична оценка, като отделно самостоятелно приложение да се разработва доклад за оценка на степента на въздействие на плана за застрояване върху защитени зони “Ломовете” с идентификационен код BG 0000608 и “Островче” с идентификационен код BG 0000173.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

22.01.2010г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

РЕШЕНИЕ № РУ – 3 – ЕО/2010 г.

                                                                                    РЕШЕНИЕ № РУ – 3 – ЕО/2010
                                                за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


на основание чл. 85, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/2008г., ДВ, бр. 103/2009г.), чл. 14, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр.3/2006г.) писмено искане от възложителя община Разград по чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

                                                                                                    Р Е Ш И Х

да се извърши екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 18589.111.11 по кадастрална карта на село Гецово, община Разград, с обща площ 75.000 дка, за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия. Следва същата да бъде съвместно разработена с оценките на инвестиционните инициативи за съседните имоти: 18589.111.9, 18589.111.10, 18589.201.213, 18589.201.214 и 18589.201.215 по кадастрална карта на село Гецово
Възложител: Община Разград, гр. Разград, бул. “Бели Лом” № 37а
Характеристика на предложения Подробен устройствен план – План за застрояване:
Предложеният ПУП – ПЗ предвижда промяна предназначението на 75.000 дка земя в землището на село Гецово, с начин на трайно ползване – Широколистна гора за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия. След процедура по промяна предназначението на земята, разглежданата територия ще е със статут на Производствен терен. Имотът е собственост на община Разград. Предвижда се фотоволтаичните панели да се монтират стационарно на метални стойки.
Разглежданият имот, граничи със земеделски земи в южна посока, с промишлена територия на север, с общински горски фонд на запад и обработваеми площи на изток. Площадката, предвидена за застрояване отстои на около 3 км северозападно от град Разград.
Инвестиционното предложение за изграждане на фотоволтаична централа, очертано в рамките на предложения ПУП – ПЗ, е част от инвестиционна инициатива на община Разград за изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електрическа енергия. Общата му площ е 380.794 дка, от които 239.999 дка земи от горски фонд, с начин на трайно ползване - Широколистна гора и 140.795 дка обработваеми площи, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя.
Съгласно предоставената информация, поземлен имот с идентификатор 18589.111.11 по кадастрална карта на село Гецово не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г.) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 94/2007г.). Най – близко разположените защитени зони са: “Ломовете” с идентификационен код BG 0000608 и “Островче” с идентификационен код BG 0000173, определени съгласно чл. 6, ал. 1, т.т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, които отстоят съответно на около 4 км и 5.5 км.

                                                                                                     МОТИВИ:

1. В предложения ПУП – ПЗ се предвижда промяна предназначението на 75.000 дка горска територия (Широколистна гора), в територия със статут на Производствен терен;
2. Планът за застрояване не може да бъде разглеждан самостоятелно, т.к. е част от инвестиционна инициатива на община Разград за изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електрическа енергия, на обща площ 380.794 дка, което обуславя промяна предназначението на земята и на други съседни територии - 164.999 дка горски фонд и 140.795 дка с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя;
3. Засегнатият горски фонд, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, но е орографски свързан със защитена зона“Ломовете” с идентификационен код BG 0000608, която отстои на около 4 км. Разглежданата територия в землището на село Гецово е подходяща и вероятно се използва за търсене на храна и почивка от местни и мигриращи видове птици. Обуславя се необходимост от оценка на влиянието на предложението в неговата цялост;
4. Предвид мащабността на инвестиционната инициатива и аналогичните дейностти в съседни имоти е необходимо да се оцени и анализира кумулативният характер на предполагаемите въздействия.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми поставям следните изисквания към обхвата на екологичната оценка:

1. Докладът за екологична оценка трябва да съдържа най-малко информацията по чл. 86, ал. 3 на Закона за опазване на околната среда;
2. При описанието на текущото състояние на околната среда, да се разработи подробна информация по компонент биологично разнообразие, като се опишат срещащите се в разглежданата територия растителни и животински видове, вкл. гнезда на птици;
3. Предвид факта, че при реализацията на плана за застрояване ще се засегне горска територия, да се посочат видовия състав и възрастта на дърветата предвидени за отстраняване;
4. Разглежданият поземлен имот с идентификатор 18589.111.11 по кадастрална карта на село Гецово, както и останалите съседни имоти, в които се предвижда да се изгради фотоволтаичния парк не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Във връзка с гореизложеното, не е необходимо към доклада за екологична оценка, като отделно самостоятелно приложение да се разработва доклад за оценка на степента на въздействие на плана за застрояване върху защитени зони “Ломовете” с идентификационен код BG 0000608 и “Островче” с идентификационен код BG 0000173.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

22.01.2010г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:

(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

РЕШЕНИЕ № РУ - 4 - ЕО/2010 г.

                                                                                  РЕШЕНИЕ № РУ - 4 - ЕО/2010
                                     за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

на основание чл. 85, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/2008г.), писмено искане от възложителя ОБЩИНА РАЗГРАД по чл. 8 и съгласно чл. 14, ал.2 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр.3/2006г.)

                                                                                                      Р Е Ш И Х

да се извърши екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 18589.201.213 по кадастрална карта на село Гецово, община Разград с обща площ 33913 кв.м за изграждане на фотоволтаична централа. Същата следва да бъде съвместно разработена с оценките за инвестиционни инициативи в съседните имоти: 18589.201.214, 18589.201.215, 18589.111.9, 18589.111.10, 18589.111.11 по кадастрална карта на село Гецово, община Разград
Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18589.201.213 по кадастрална карта на село Гецово, община Разград, местност «Под стъклозавода»
Възложител: ОБЩИНА РАЗГРАД, град Разград, бул. „Бели лом” №37А
Характеристика на предложения Подробен устройствен план – План за застрояване:
Предложеният ПУП - ПЗ предвижда промяна предназначението на 33913 кв.м земя в землището на село Гецово с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия. След процедура по промяна предназначението на земята, разглежданата територия ще е със статут на Производствен терен. Имотът е собственост на община Разград. Предвижда се фотоволтаичните панели да се монтират стационарно на метални стойки.
Разглежданият имот в северна и южна посока граничи със земеделски земи. Площадката, предвидена за застрояване отстои на около 3 км северозападно от град Разград.
Инвестиционното предложение за изграждане на фотоволтаична централа, очертано в рамките на предложения ПУП – ПЗ е част от инвестиционна инициатива на община Разград за изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електрическа енергия. Общата му площ е 380.794 дка, от които 239.999 дка земи от горски фонд, с начин на трайно ползване - Широколистна гора и 140.795 дка обработваеми площи, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя.
Съгласно предоставената информация, поземлен имот с идентификатор 18589.201.213 по кадастрална карта на село Гецово не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г.) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 94/2007г.). Най–близко разположените защитени зони са: ЗЗ “Ломовете” с идентификационен код BG 0000608 и ЗЗ “Островче” с идентификационен код BG 0000173, определени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.

                                                                                                     МОТИВИ:

1. В предложения ПУП-ПЗ се предвижда промяна предназначението на земеделски земи, като се създава терен със статут на „производствен” такъв.
2. В съседство на настоящия имот ще бъде променено трайно предназначението на други 5 имота, в които се предвиждат напълно идентични дейности – изграждане на фотоволтаична централа. Предложението е част от една обща инициатива, касаеща съседни имоти.
3. Индивидуално, настоящият ПУП-ПЗ не би оказал значимо негативно въздействие върху компонентите на околната среда, но съвместно с останалите инициативи в съседство формира обект (парк), който предполага поява на значими въздействия, които следва да бъдат оценени.
4. Предвид мащабността на инвестиционната инициатива и в съседни на настоящия имот аналогични дейности е необходимо да се оцени и анализира кумулативния характер на предполагаемите въздействия.
На основание чл.14, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми поставям следните изисквания към обхвата на екологичната оценка:
1. Съдържателната част на Доклада за ЕО да се разработи и оформи в съответствие с изискванията на чл. 86, ал. 3 на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/2008г.);
2. Близостта на защитени зони “Островче” с код BG 0000173 и “Ломовете” с код BG 0000608 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъците от защитени зони, приети с Решения 122/2007 г. и 661/2007 г. от Министерски съвет, отстоящи съответно на около 4-5 км от имотите, в които ще се реализира ИП, наличието на горски терени (орографски свързани с ЗЗ „Ломовете”) и вероятността от оказване на отрицателно въздействие върху видовете-предмет на опазване в тях, определя необходимостта от представяне на подробна информация по компонент „Биологично разнообразие”. Необходимо е да се направи пълно описание на срещащите се в имота и в съседните му растения и животни, вкл. и наличието на гнезда на птици. Да се посочи и природозащитния статус на видовете.
3. Да се приложат примерни схеми, касаещи мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура (графичен материал, на който е посочен начина на свързване на бъдещата централа с електропреносната мрежа и оценка на засегнатата територия/трасе).
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.


22.01.2010

ДИРЕКТОР РИОСВ
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

РЕШЕНИЕ № РУ - 5 - ЕО/2010 г.

                                                                                   РЕШЕНИЕ № РУ - 5 - ЕО/2010
                                     за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

на основание чл. 85, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/2008г.), писмено искане от възложителя ОБЩИНА РАЗГРАД по чл. 8 и съгласно чл. 14, ал.2 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр.3/2006г.)

                                                                                                    Р Е Ш И Х

да се извърши екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 18589.201.214 по кадастрална карта на село Гецово, община Разград с обща площ 57691 кв.м за изграждане на фотоволтаична централа.
Същата следва да бъде съвместно разработена с оценките за инвестиционни инициативи в съседните имоти: 18589.201.213, 18589.201.215, 18589.111.9, 18589.111.10, 18589.111.11 по кадастрална карта на село Гецово, община Разград
Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18589.201.214 по кадастрална карта на село Гецово, община Разград, местност «Под стъклозавода»
Възложител: ОБЩИНА РАЗГРАД, град Разград, бул. „Бели лом” №37А
Характеристика на предложения Подробен устройствен план – План за застрояване:
Предложеният ПУП - ПЗ предвижда промяна предназначението на 57691 кв.м земя в землището на село Гецово с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия. След процедура по промяна предназначението на земята, разглежданата територия ще е със статут на Производствен терен. Имотът е собственост на община Разград. Предвижда се фотоволтаичните панели да се монтират стационарно на метални стойки.
Разглежданият имот в северна и южна посока граничи със земеделски земи. Площадката, предвидена за застрояване отстои на около 3 км северозападно от град Разград.
Инвестиционното предложение за изграждане на фотоволтаична централа, очертано в рамките на предложения ПУП – ПЗ е част от инвестиционна инициатива на община Разград за изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електрическа енергия. Общата му площ е 380.794 дка, от които 239.999 дка земи от горски фонд, с начин на трайно ползване - Широколистна гора и 140.795 дка обработваеми площи, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя.
Съгласно предоставената информация, поземлен имот с идентификатор 18589.201.214 по кадастрална карта на село Гецово не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г.) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 94/2007г.). Най–близко разположените защитени зони са: ЗЗ “Ломовете” с идентификационен код BG 0000608 и ЗЗ “Островче” с идентификационен код BG 0000173, определени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.

                                                                                                            МОТИВИ:

1. В предложения ПУП-ПЗ се предвижда промяна предназначението на земеделски земи, като се създава терен със статут на „производствен” такъв.
2. В съседство на настоящия имот ще бъде променено трайно предназначението на други 5 имота, в които се предвиждат напълно идентични дейности – изграждане на фотоволтаична централа. Предложението е част от една обща инициатива, касаеща съседни имоти.
3. Индивидуално, настоящият ПУП-ПЗ не би оказал значимо негативно въздействие върху компонентите на околната среда, но съвместно с останалите инициативи в съседство формира обект (парк), който предполага поява на значими въздействия, които следва да бъдат оценени.
4. Предвид мащабността на инвестиционната инициатива и в съседни на настоящия имот аналогични дейности е необходимо да се оцени и анализира кумулативния характер на предполагаемите въздействия.
На основание чл.14, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми поставям следните изисквания към обхвата на екологичната оценка:
1. Съдържателната част на Доклада за ЕО да се разработи и оформи в съответствие с изискванията на чл. 86, ал. 3 на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/2008г.);
2. Близостта на защитени зони “Островче” с код BG 0000173 и “Ломовете” с код BG 0000608 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъците от защитени зони, приети с Решения 122/2007 г. и 661/2007 г. от Министерски съвет, отстоящи съответно на около 4-5 км от имотите, в които ще се реализира ИП, наличието на горски терени (орографски свързани с ЗЗ „Ломовете”) и вероятността от оказване на отрицателно въздействие върху видовете-предмет на опазване в тях, определя необходимостта от представяне на подробна информация по компонент „Биологично разнообразие”. Необходимо е да се направи пълно описание на срещащите се в имота и в съседните му растения и животни, вкл. и наличието на гнезда на птици. Да се посочи и природозащитния статус на видовете.
3. Да се приложат примерни схеми, касаещи мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура (графичен материал, на който е посочен начина на свързване на бъдещата централа с електропреносната мрежа и оценка на засегнатата територия/трасе).
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.


22.01.2010

ДИРЕКТОР РИОСВ
(инж. Лилия Атанасова)
Продължава...

РЕШЕНИЕ № РУ - 6 - ЕО/2010 г.

                                                                                   РЕШЕНИЕ № РУ - 6 - ЕО/2010
                                    за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

на основание чл. 85, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/2008г.), писмено искане от възложителя ОБЩИНА РАЗГРАД по чл. 8 и съгласно чл. 14, ал.2 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр.3/2006г.)

                                                                                                     Р Е Ш И Х

да се извърши екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 18589.201.215 по кадастрална карта на село Гецово, община Разград с обща площ 49191 кв.м за изграждане на фотоволтаична централа. Същата следва да бъде съвместно разработена с оценките за инвестиционни инициативи в съседните имоти: 18589.201.213, 18589.201.214, 18589.111.9, 18589.111.10, 18589.111.11 по кадастрална карта на село Гецово, община Разград
Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18589.201.215 по кадастрална карта на село Гецово, община Разград, местност «Под стъклозавода»
Възложител: ОБЩИНА РАЗГРАД, град Разград, бул. „Бели лом” №37А
Характеристика на предложения Подробен устройствен план – План за застрояване:
Предложеният ПУП - ПЗ предвижда промяна предназначението на 49191 кв.м земя в землището на село Гецово с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия. След процедура по промяна предназначението на земята, разглежданата територия ще е със статут на Производствен терен. Имотът е собственост на община Разград. Предвижда се фотоволтаичните панели да се монтират стационарно на метални стойки.
Разглежданият имот в северна и южна посока граничи със земеделски земи. Площадката, предвидена за застрояване отстои на около 3 км северозападно от град Разград.
Инвестиционното предложение за изграждане на фотоволтаична централа, очертано в рамките на предложения ПУП – ПЗ е част от инвестиционна инициатива на община Разград за изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електрическа енергия. Общата му площ е 380.794 дка, от които 239.999 дка земи от горски фонд, с начин на трайно ползване - Широколистна гора и 140.795 дка обработваеми площи, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя.
Съгласно предоставената информация, поземлен имот с идентификатор 18589.201.215 по кадастрална карта на село Гецово не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г.) или в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 94/2007г.). Най–близко разположените защитени зони са: ЗЗ “Ломовете” с идентификационен код BG 0000608 и ЗЗ “Островче” с идентификационен код BG 0000173, определени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.

                                                                                                     МОТИВИ:

1. В предложения ПУП-ПЗ се предвижда промяна предназначението на земеделски земи, като се създава терен със статут на „производствен” такъв.
2. В съседство на настоящия имот ще бъде променено трайно предназначението на други 5 имота, в които се предвиждат напълно идентични дейности – изграждане на фотоволтаична централа. Предложението е част от една обща инициатива, касаеща съседни имоти.
3. Индивидуално, настоящият ПУП-ПЗ не би оказал значимо негативно въздействие върху компонентите на околната среда, но съвместно с останалите инициативи в съседство формира обект (парк), който предполага поява на значими въздействия, които следва да бъдат оценени.
4. Предвид мащабността на инвестиционната инициатива и в съседни на настоящия имот аналогични дейности е необходимо да се оцени и анализира кумулативния характер на предполагаемите въздействия.

На основание чл.14, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми поставям следните изисквания към обхвата на екологичната оценка:
1. Съдържателната част на Доклада за ЕО да се разработи и оформи в съответствие с изискванията на чл. 86, ал. 3 на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/2008г.);
2. Близостта на защитени зони “Островче” с код BG 0000173 и “Ломовете” с код BG 0000608 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъците от защитени зони, приети с Решения 122/2007 г. и 661/2007 г. от Министерски съвет, отстоящи съответно на около 4-5 км от имотите, в които ще се реализира ИП, наличието на горски терени (орографски свързани с ЗЗ „Ломовете”) и вероятността от оказване на отрицателно въздействие върху видовете-предмет на опазване в тях, определя необходимостта от представяне на подробна информация по компонент „Биологично разнообразие”. Необходимо е да се направи пълно описание на срещащите се в имота и в съседните му растения и животни, вкл. и наличието на гнезда на птици. Да се посочи и природозащитния статус на видовете.
3. Да се приложат примерни схеми, касаещи мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура (графичен материал, на който е посочен начина на свързване на бъдещата централа с електропреносната мрежа и оценка на засегнатата територия/трасе).
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.


22.01.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ
(инж. Лилия Атанасова)
Продължава...

Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 2-ПР/2010 г.

                                                                                 Р Е Ш Е Н И Е № РУ- 2-ПР/2010   
                  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.31, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 40, ал.4 и представена писмена документация от възложителя, съгласно Приложение 1 и 2 към чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и представена писмена документация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

                                                                                                   Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение “Изграждане на търговски комплекс „Лидл”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
Възложител: „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД, град София, бул. “Петра” №6-8;
Местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.4.366 по кадастрална карта на град Русе;
Кратко описание на инвестиционното предложение:
Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на търговски комплекс, включващ магазин за продажба на хранителни и нехранителни стоки на дребно, склад и асфалтирана паркинг-зона с около 80 паркоместа върху напълно незастроен терен. Застроената площ на бъдещия търговски комплекс ще бъде 2 000 кв.м. Сградата предвижда да бъде изградена на един етаж. Стоките ще бъдат доставяни със специализирани товарни автомобили и ще се предлагат на закрито в магазина – на стелажи, щандове и в хладилни витрини. Дъждовните води ще заустват в градска канализационна мрежа, като за целта ще бъдат изградени локални пречиствателни съоръжения. Разглежданият обект, предмет на инвестиционното предложение в ситуационно отношение ще бъде изграден в имот, собственост на възложителя, като изборът е направен след предварителни прединвестиционни проучвания. Парцелът притежава необходимата инфраструктура за развитие на такъв тип дейност.
Съгласно предоставената информация, поземлен имот с идентификатор 63427.4.366 по кадастрална карта на град Русе не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г.), нито в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77/2002г.). Най близко е разположена защитена зона «Ломовете» с идентификационен код BG 0000608 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 94/2007г.), определена съгласно чл.6, ал. 1, т.1 и 2 от ЗБР и отстои на около 3 000м от настоящия имот.
Инвестиционното предложение е включено в Приложение № 2, т. 10, буква “б” – Обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и чл. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за което се извършва преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони.

                                                                                                      МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. Инвестиционното предложение включва изграждане на обслужващ комплекс с основен предмет на дейност – търговия на хранителни и нехранителни стоки на дребно. Строително монтажните дейности ще включват стоманобетонно изпълнение на обекта като няма да са необходими допълнителни площи по време на реализацията и експлоатацията на предложението.
2. Инвестиционното предложение не е свързано с производствени дейности, които да оказват вредно въздействие върху компонентите на околната среда. При експлоатацията на обекта ще се генерират отпадъци, характери за този вид дейност, които ще се събират и съхраняват на обособени площадки до предаването им на лизензирани фирми.
3. Теренът, избран за реализацията на инвестиционното предложение е собственост на възложителя и се намира в границите на населеното място. Имотът по отношение на местоположение е подходящ за развитието на този вид дейност, тъй като ще бъде разположен в непосредствена близост до 2 обекта с търговско предназначение в зона, оформяща се за обществено обслужване.
4. Въздействието върху компонент „води” ще бъде незначително, тъй като на площадката ще се формират само дъждовни и битово-фекални отпадъчни води.
5. Липсата на каквито и да било производствени дейности, свързани с обекта на настоящата разработка отхвърлят възможността за съществено въздействие върху компонент „въздух”.
6. Реализацията на предложението не е свързана с използване на природни ресурси или ресурси, които са невъзобновими или в недостатъчно количество.
7. Инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към дейностите по използване, съхранение, транспорт, производство или работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
8. Експлоатацията на обекта не е свързана с действия, които ще доведат до значителни физически промени на ландшафта.
9. Инвестиционното предложение е с локален обхват на въздействие и с цел намаляване на емисиите, отделяни от ПМС, при експлоатацията на прилежащия паркинг са предвидени дейности по озеленяване с подходящи растителни и дървесни видове.
10. Експлоатацията на инвестиционното предложение няма да предизвика замърсяване на околната среда, а дискомфорта се очаква да бъде сведен до минимум.
11. С реализирането на инвестиционното предложение и при експлоатацията на обекта, съобразена с изискванията на нормативната уредба, не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда. Ще бъдат предприети задължителни превантивни мерки, обуславящи минималната поява на риск от инциденти по време на реализацията и при експлоатацията на обекта.


II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Трайното предназначение на настоящия имот е урбанизирана територия, от което може да се направи извод, че в нея не се срещат местообитания на редки и защитени видове.
2. Инвестиционното предложение не е свързано с промени в местообитанията на характерните за този район животни и растения, тъй като в близост до настоящия имот функционира транспортна артерия от градската пътна мрежа, която се предполага че е достатъчно натоварена.
3. На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма важни или чувсствителни зони, които могат да бъдат засегнати от предложението и неговата дейност.
4. Отсъствието на всякакво строителство в имота го превръща в подходящ терен в сферата на продажбите и услугите и създаването на осъвременен вид на съществуващия ландшафт.
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в Защитена зона “Ломовете” с код BG 0000608, тъй като:
- Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне пряко природни местообитания, както и видове от флората и фауната – предмет на опазване в зоната.
- Не се очаква фрагментация на местообитания и изолация на животински видове, тъй като на терена липсват такива;
2. С реализацията на търговския комплекс не се предвижда унищожаване на геоложката основа и подземните богатства.
IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Реализацията на предложението няма да доведе до трансгранично въздействие.
2. Териториалният обхват на въздействие от реализацията на предложението се отчита като локален, в рамките на имота.
3. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейността на обслужващия комплекс се определя като минимална.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
1. Възложителят е уведомил Община Русе за инвестиционното си предложение.
2. Засегнатото население на общината е информирано чрез обява в местен ежедневник.
3. До момента на подаването на информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда в деловодството на РИОСВ – Русе не са депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

                                                                        ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

• При реализацията на обекта да не се замърсяват съседни терени с отпадъци.
• Да се предвиди подходящо озеленяване на района.
• Генерираните при изграждането на обекта строителни отпадъци да се третират, съгласно разпоредбите на чл.18 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.86/2003г.).
• Преди въвеждането на обекта в редовна експлоатация, дружеството да кандидатства пред РИОСВ-Русе за издаване на разрешителен документ по чл.12 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности с отпадъци, генерирани от дейността му.
• При изграждането на обекта да се спазват изискванията на чл.70 от Наредба №1/2005г (ДВ, бр.64/2005г.), като се предвидят мерки за недопускане на неорганизирано замърсяване на атмосферния въздух с прахови емисии.
• При експлоатацията на климатичните инсталации в обекта да се спазват изискванията на Наредбата за контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.15/2007г.) и/или Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006г. относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2000г.).


Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

20.01.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ
(инж. Лилия Атанасова)

Продължава...

Р Е Ш Е Н И Е № РУ-1-ПР/2010 г.

                                                                                        Р Е Ш Е Н И Е № РУ-1-ПР/2010

                     за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС

                                                                                                     Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на паркинг за товарни автомобили и автомивка”, с местоположение в част от поземлен имот с идентификатор 61710.7.12 по кадастралната карта на град Разград, Община Разград, местността “Буклуджа”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Лудогорие” с код BG 0000168 за опазване на природните местообитания, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 52/2007г., бр. 94/2007г.).
Местоположение: в част от поземлен имот с идентификатор 61710.7.12 по кадастралната карта на град Разград, Община Разград, местността “Буклуджа”.
Възложител: “Стратос транспорт и Ко” ООД, град София, район Триадица, ул. “Соленска” № 37, ет. 1, ап. 2
Характеристика на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на паркинг за товарни автомобили, автомивка, битова сграда, ограда и пропуск на площ от 10,010 дка. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е собственост на възложителя с начин на трайно ползване - “Нива”.
Инвестиционното предложение ще се реализира в част от поземлен имот с идентификатор 61710.7.12 по кадастралната карта на град Разград (с обща площ 53,117 дка), който ще бъде разделен на две части. За целта ще се обособи поземлен имот с идентификатор 61710.7.764 с площ от 10,010 дка, за който ще се проведе процедура по промяна предназначението на земеделска земя.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение се намира извън урбанизираната територия на град Разград и е разположен на път II-49 “Разград-Кубрат-Тутракан”. На около 3 км от имота преминава и път I-2 “Русе-Варна”.
Площадката на паркинга ще бъде с асфалтирана настилка, отговаряща на изискванията за този вид дейност.
Подхода към имота ще се осъществи от път II-49 “Разград-Кубрат-Тутракан” при км 41+055. Ще се изгради нов захранващ водопровод за имота, който ще започне от гаровата промишлена зона на град Разград, ще премине чрез сондаж под път II-49 “Разград-Кубрат-Тутракан”, през съществуващ полски път и през сервитута на републиканския път. Захранването на имота с електроенергия ще се осъществи от преминаващ през имота електропровод. Включването ще се осъществи чрез отклонение от електропровода и изграждане на мачтов трафопост в имота.
Отпадъчните битово-фекални води от обекта ще заустват в септична яма. За отпадъчните води от автомивката ще се изгради локално пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител.
На площадката няма да се извършват дейности, като ремонт на автомобили, смяна на масла и други дейности.
Съгласно представената информация имотът, в който ще се осъществява инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г.), нито в защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г.). Най-близко е разположена защитена зона “Лудогорие” с код BG 0000168, която отстои на около 7-8 км.
Инвестиционното предложение е включено в Приложение № 2, т. 10, буква “б” – Обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за което се извършва преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони.

                                                                                                    М О Т И В И:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
• Съобразно характеристиките на инвестиционното предложение може да се направи извод, че при изграждането и експлоатацията на паркинга за товарни автомобили и автомивката няма да настъпят значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
• При спазване на екологичната нормативна уредба не се очаква негативно влияние върху ландшафта в разглежданата територия.
• При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Генерираните отпадъци при изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се събират и третират съгласно изискванията на действащото законодателство.
• За отпадъчните води от автомивката ще се изгради локално пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител.
• Инвестиционното предложение не предвижда добив на природни ресурси. Необходимите материали ще се закупят и доставят на площадката.
• На площадката няма да се извършват сервизни и ремонтни дейности.
• Площадката ще бъде с асфалтирана и водонепропусклива настилка, отговаряща на изискванията на този вид дейност и недопускаща замърсяване на почвите и подземните води в района.
• Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи или одобрени с устройствен или друг план дейности. В деловодството на РИОСВ – Русе не са постъпвали други инвестиционни предложения за разглеждания район. Това изключва възможността за увеличаване на въздействието върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.
• Известен риск от инциденти съществува, както по време на изграждането така и при експлоатацията на обекта. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията за безопасност на труда и пожарната безопасност, те ще бъдат сведени до минимум.
• При спазване на инструкциите и мерките за безопасност при реализацията на инвестиционното предложение опасността от замърсяване и дискомфорт на околната среда ще бъде сведена до минимум.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
• Инвестиционното предложение ще се реализира в част от поземлен имот с идентификатор 61710.7.12 по кадастралната карта на град Разград, Община Разград, местността “Буклуджа” на площ от 10,010 дка.
• Избраната площадка, собственост на възложителя е подходяща, от гледна точка на това, че се намира в извън урбанизираната територия на град Разград - на около 8-10 км, разположен на път II-49 “Разград-Кубрат-Тутракан” и е извън границите на защитени зони по Натура 2000, т.е. средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
• Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с отделяне на опасни отпадъци и емитиране на вредни вещества, поради което не се очаква предложението да повлияе върху регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
• Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради:
- Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г.).
- Същият не попада и в защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г.). Най-близко е разположена защитена зона “Лудогорие” с код BG 0000168, която отстои на около 7-8 км.
- Имотът се намира в територия, която представлява обработваема земеделска площ, поради което не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите на ландшафта, както и значителни промени в него.
- Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне пряко природни местообитания, както и видове на флората и фауната – предмет на опазване в зоната. От представената информация е видно, че на площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение не се срещат редки и/или защитени видове от флората и фауната.
- Не се очаква фрагментация на местообитания и изолация на животински видове, т.к. теренът се намира в близост до регулационните граници на град Разград. Същият граничи с път II-49 клас от Републиканската инфраструктура, от което се предполага, че е антропогенизиран в значителна степен и не представлява местообитание на редки и защитени видове.
- Реализацията на инвестиционното предложение не предполага загуба, увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради факта че такива не са установени в имота.
- Безпокойството на видовете (в случай, че има такова) ще бъде локално и кратковременно, ограничено в периода на извършване на строително-монтажните работи.
- Кумулативно въздействие върху видовете – предмет на опазване в защитената зона не се очаква, предвид това, че в района няма други инвестиционни предложения с подобен предмет и че защитената зона отстои на голямо разтояние.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
• Потенциалните въздействия в резултат от реализацията на инвестиционното предложение може да се окачествят като минимални в рамките на площадката, предимно по време на строително - монтажните дейности.
• Инвестиционното предложение не предполага влияние в трансграничен контекст.
• Не се очаква да бъде засегнато населението на град Разград от реализацията на инвестиционното предложение, поради факта, че то ще се реализира в имот, който се намира на около 8-10 км извън жилищната част на града.
• При нормална експлоатация на обекта не би следвало да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда. Вероятността от проявата на аварийни ситуации е минимална.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:
• Възложителят е уведомил кмета на Община Разград за реализацията на инвестиционното си предложение.
• Засегнатото население е уведомено чрез публикувана обява във вестник.
• До момента на подаването на информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда в деловодството на РИОСВ-Русе не са депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

                                                                             ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Генерираните при изграждането на обекта строителни отпадъци да се третират съгласно разпоредбите на чл. 18 от Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ, бр. 86/2003г.);
2. Преди въвеждането в редовна експлоатация на обекта дружеството да допълни разрешителния си документ за извършване на дейности с отпадъци, издаден от РИОСВ-Русе;
3. При наличие на климатични инсталации, съдържащи над 3 кг. работно вещество – флуориран парников газ или смес, да се спазват изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006г. относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/2009г.);
4. При извършване на строително-монтажните дейности на обекта, да се спазват изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници (ДВ, бр. 64/2005г.) с цел ограничаване на неорганизираното замърсяване на района с прахови емисии;
5. За отпадъчните води от автомивката да се проектират и изградят необходимите пречиствателни съоръжения, осигуряващи степен на пречистване на водите за съответната категория водоприемник;
6. Към проектите да се приложи инструкция за експлоатация на пречиствателните съоръжения;
7. Да се предвидят мерки за защита на почвата и подземните води в района срещу евентуално замърсяване с нефтопродукти;
8. Да се спазват разпоредбите на чл. 38, 45 и 46 от Закона за биологичното разнообразие;
9. Да не се извършват строително-монтажни дейности през размножителния период на птиците, а именно: периода март-юли;
10. Да не се допуска замърсяване на почвата, земните недра и подпочвените води;
11. При извършване на озеленителните мероприятия да се предпочитат местни декоративни видове, които са характерни за региона и защитената зона (сребролистна липа Tilia tomentosa, дъб Quercus sp., бряст Ulmus carpifolia и др.).
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

06.01.2010 г.

инж. СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА
и.д. Директор РИОСВ – Русе

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Галерия