За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-17-ОС/2013 г.

  • 22 Октомври 2013 |

Решение № РУ-17-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Два броя план - извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Държавно горско стопанство (ДГС) „Тутракан” – план-извлечение № 1 за горски подотдели 23-а, 23-в, 23-г, 23-е, 23-ж, 24-б и план-извлечение № 2 за горски подотдели 112-н, 112-к3, 113-в1, 113-ч, 113-е1, 113-з1, 112-с, 112-х2, 112-ч2, 21-б, 21-б1, 21-н, 21-п, 21-р, 21-с, 21-т, 21-ф, 21-у, 21-а1, 116-а1, 89-а, 91-к, 91-и, 92-и, 98-е, 99-о, 105-я, 110-н, 110-ц, 110-ш, 110-ю, 111-ц, 111-у, 111-ш, 108-м, 65-ф, 65-у, 65-т, 81-в, 81-а1, 71-к, 71-ж, 71-з, 72-ж, 72-з, 85-а, 86-ж, 86-б, 111-д, 103-и, 103-п, 103-с, 26-г, 41-и, 41-л, 41-н и 116-ю.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони “Лудогорие-Боблата”, BG0000180 “Боблата” и BG0000530 “Пожарево-Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия