За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-18-ОС/2013 г.

  • 18 Ноември 2013 |

Решение № РУ-18-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Държавно горско стопанство (ДГС) „Тутракан” за горски подотдели 2-г, 3-е, 3-з, 5-д, 6-в, 6-е, 8-б, 8-з, 12-в, 13-г, 21-е, 92-п, 92-л, 93-ж, 94-о, 95-д, 84-л и 68-м.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000180 „Боблата”, BG0000530Пожарево-Гарван”, BG0000377Калимок-Бръшлен” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, BG0000237 „Остров Пожарево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-838/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.), BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-831/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.) и защитена територия Защитена местност “Калимок-Бръшлен”, обявен със Заповед № РД-451 от 04.07.2001 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 68/2001 г.)

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия