За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3479/05.11.2013 г.

  • 04 Ноември 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 3479/05.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващи помещения на първи етаж и сутерен на сграда във фитнес зала” с местоположение УПИ II-354, 355, 356, 357, 4885, кв. 142.1 (самостоятелни обекти с идентификатори 63427.2.5534.1.47 и 63427.2.5534.1.59) по плана на гр. Русе

Галерия