За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 713/17.03.2014 г

  • 16 Март 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 713/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на надстройка и пристройка с административно и битово предназначение към съществуваща обществено-обслужваща сграда” с местоположение УПИ I-51, кв. 66 по плана на гр. Русе

Галерия