За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 714/17.03.2014 г.

  • 16 Март 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 714/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПР на УПИ IV-444, кв. 98 по плана на с. Червена вода, общ. Русе, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота” 

Галерия