За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 736/19.03.2014 г.,

  • 18 Март 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 736/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на План за регулация и застрояване и Работен устройствен план (ПУП-ИПРЗ и РУП) на УПИ ХІV-726, ИПЗ, гр. Русе” 

Галерия