За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 737/19.03.2014 г.,

  • 18 Март 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 737/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на План за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ VI-4552, кв. 413 по плана на гр. Русе, с цел изграждане на жилищна сграда” 

Галерия