За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 782/25.03.2014 г.

  • 24 Март 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 782/25.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за изкупуване, събиране и предварително третиране на хартия, картон, пластмаса и стъкло” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1245 по КК и КР на гр. Русе

Галерия