За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3480/09.11.2020 г.

  • 09 Ноември 2020 |

Писмо до възложителя с изх. И-3480/09.11.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 61710.614.3089 по КККР на гр. Разград "

Галерия